lnwshop logo

แนวข้อสอบกรมท่าอากาสยานไทย

แนวข้อสอบกรมท่าอากาสยานไทย
หมวดหมู่ แนวข้อสอบหน่วยงานต่างๆๆ
ราคา 0.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 18 ต.ค. 2560
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!

1.บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) มีชื่อย่อว่าอย่างไร 
ก.บทอ             . ค. ทกท.
ข.ทท.                   ง. ทอท.
ตอบ    ง. ทอท.
 
ข้อใดคือเว็ปไซด์ของ ทอท.
ก.thaiairport.go.th                                 ค.  www.airportthai.co.th
ข.thaiairport.co.th                                 ง. www.airportthai.go.th
ตอบ   ค. www.airportthai.co.th 
 
3. ทอท. สังกัดกระทรวงใด
ก. กระทรวงการคลัง                                                 ค. กระทรวงพาณิชย์
ข. กระทรวงคมนาคม                                               ง. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตอบ    ข.กระทรวงคมนาคม
 
4.ทอท. ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ใด
1 กรกฎาคมพ.ศ. 2522                                             ค. 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2522
2 กรกฎาคมพ.ศ. 2522                                             ง. 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2522
ตอบ  ก. 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2522
 
5.ทอท. เป็นหน่วยงานประเภทใด
ก.เอกชน ค. รัฐวิสาหกิจ
ข.รัฐบาล ง. หน่วยงานอิสระ
ตอบ  ค. รัฐวิสาหกิจ
 
6.ข้อใดคือคำขวัญของ ทอท.
ก.ปลอดภัยคือมาตรฐาน การดำเนินงานคือหัวใจ
ข.ปลอดภัยคือมาตรฐาน บริการคือหัวใจ
ค.บริการคือมาตรฐาน ปลอดภัยคือหัวใจ
3.ปลอดภัยคือมาตรฐาน บริการคือหัวใจ
ตอบ   ง. ปลอดภัยคือมาตรฐาน  บริการคือหัวใจ
 
7.ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของ ทอท.
ก.ทอท. คือ ผู้นำธุรกิจท่าอากาศยานในภูมิภาคเอเชีย
ข.ทอท. คือ ผู้นำธุรกิจท่าอากาศยานในภูมิภาคอาเซียน
ค.ทอท.เป็นหนึ่งในองค์กรที่เป็นเลิศด้านการเป็นผู้นำธุรกิจท่าอากาศยาน
ง.ทอท.เป็นองค์กรกำกับตามมาตรฐาน บริหารอย่างสากล ประชาชนมั่นใจ ปลอดภัย
ตอบ    ก. ทอท. คือ ผู้นำธุรกิจท่าอากาศยานในภูมิภาคเอเชีย
 
8.ข้อใด ไม่ใช่ พันธกิจของ ทอท.
ก.ดำเนิน ธุรกิจท่าอากาศยานด้วยมาตรฐานเหนือระดับ
ข.ให้บริการด้วยใจรัก พร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ค.ส่งเสริมการดำเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพการบิน
ง.สำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน
ตอบ   ค. ส่งเสริมการดำเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพการบิน
 
9.ข้อใดคือค่านิยมของ ทอท.
ก.จิตสำนึกในการให้บริการ ให้บริการด้วยความเข้าใจความหมายของการให้บริการ
ข.การร่วมกันทำงานความสามัคคี ทำงานเป็นทีม ให้ความสำคัญกับเป้าหมายของ องค์กรมากกว่าเป้าหมายส่วนตัว
ค.ความโปร่งใสและสำนึกในความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบ ได้ และสำนึกในความรับผิดชอบต่อลูกค้า ต่อผู้ถือหุ้น ต่อคู่ค้า ต่อสังคมและ ประเทศชาติ
ง.ถูกทุกข้อ
ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ
 
10.ข้อใดคือชื่อย่อภาษาอังกฤษของ ทอท.
ก.TOA    ค. OTA
ข.AOT    ง. APC
ตอบ   ข. AOT
 
11.กลยุทธ์ของ ทอท. มีกี่ข้อ
ก.5 ข้อ                                                                            ค. 3  ข้อ
ข. 4 ข้อ                                                                            ง. 6  ข้อ
ตอบ   ข. 4  ข้อ
 
12.ข้อใดคือจุดเน้นเชิงกลยุทธ์ของ ทอท.
ก.สร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์กร
ข.เพิ่มคุณค่าให้แก่ลูกค้า ลูกค้าต้องมาก่อน
ค.พัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ง.ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ
 
13.ทอท. เดิมใช้ชื่อว่าอะไร
ก. ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
ข.การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
ค.บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ง.ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ตอบ   ข. การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย 
 
14.ข้อใด ไม่ใช่ อำนาจหน้าที่ของ ทอท.
ก.ออกข้อบังคับว่าด้วยการบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้างการถอดถอน ระเบียบวินัย การลงโทษ และการอุทธรณ์การลงโทษพนักงานและลูกจ้าง
ข.กำหนดอัตราค่าภาระการใช้ท่าอากาศยาน ทรัพย์สิน บริการ และความสะดวกต่าง ๆ ในกิจการของ ทอท.
ค. สำรวจ วางแผน ออกแบบ สร้างและปรับปรุงท่าอากาศยาน และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการท่าอากาศยาน
ง. ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองหรือมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ
ตอบ   ก.  ออกข้อบังคับว่าด้วยการบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้างการถอดถอน ระเบียบวินัย การลงโทษ และการอุทธรณ์การลงโทษพนักงานและลูกจ้าง
 
15.ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
ก.กู้หรือยืมเงินภายในและภายนอกราชอาณาจักร
ข.ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน
ค.ให้บริการและความสะดวกต่าง ๆ แก่ผู้ประกอบธุรกิจในการเดินอากาศในการใช้ท่าอากาศยาน
ง.ออกข้อบังคับว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานของ ทอท. และออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานต่าง ๆ ของ ทอท.
ตอบ   ง. ออกข้อบังคับว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานของ ทอท. และออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานต่าง ๆ ของ ทอท.
 
16.ใครเป็นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของ ทอท.
ก.นางสาวศศิศุภา สุคนธทรัพย์     ค. นายเมฆินทร์ เพ็ชรพลาย
ข.นายมนตรี มงคลดาว                   ง. นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา
ตอบ  ค. นายเมฆินทร์ เพ็ชรพลาย
 
17.ใครคือผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ก.นายเมฆินทร์ เพ็ชรพลาย                                        ค. นางสุวรรณา นาถประชา
ข.นางระวีวรรณ เนตระคเวสนะ                               ง. ว่าที่ เรืออากาศโท จตุรงคพล สดมณี
ตอบ  ข. นางระวีวรรณ เนตระคเวสนะ 
 
18.ใครคือผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง
ก.นายเมฆินทร์ เพ็ชรพลาย                              ค. นายเกษม วงษ์สมศรี
ข.นาวาอากาศโท ทรงศักดิ์ ทองแท่ง               ง. ว่าที่ เรืออากาศโท จตุรงคพล สดมณี
ตอบ  ง. ว่าที่ เรืออากาศโท จตุรงคพล สดมณี
 
19.ใครเป็นประธานในคณะกรรมการการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
ก.นาวาอากาศตรี ศิธา ทิวารี                 ค. ว่าที่ เรืออากาศโท จตุรงคพล สดมณี
ข.นายเมฆินทร์ เพ็ชรพลาย                  ง. พลอากาศเอก อารยะ งามประมวญ
ตอบ   ก. นาวาอากาศตรี ศิธา ทิวารี     
         
20.คณะกรรมการการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี
ก.1 ปี                                                                               ค. 3  ปี
ข.2 ปี                                                                               ง.  4  ปี
ตอบ   ค. 3  ปี
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ธ.กสิกรไทย สาขาสาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขาสาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น ออมทรัพย์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

รวมแนวข้อสอบราชการ

แจกฟรีแนวข้อสอบ [0]

NEW PRODUCTS

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม136,291 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด95,929 ครั้ง
เปิดร้าน23 ส.ค. 2559
ร้านค้าอัพเดท19 ก.ค. 2561

RECOMMENDED

ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านแนวข้อสอบราชการ
แนวข้อสอบราชการ
แนวข้อสอบ แนวข้อสอบราชการ ข้อสอบราชการ หนังสือสอบ คู่มือสอบ เปิดสอบงานราชการ สอบราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน
เบอร์โทร : 0930921748
อีเมล : maneenuchnch@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก