lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมศุลกากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

เจ้าของร้าน

 

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมศุลกากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 

คำชี้แจง : จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1. คำว่า “ราคาศุลกากร” ในกรณีส่งของออก หมายความว่าอย่างไร ?

ก. หมายความว่า ราคาขายส่งเงินสดซึ่งจะพึงขายของประเภทและชนิดเดียวกันได้โดยไม่ขาดทุน ณ เวลา และที่ที่ส่งของออกโดยไม่มีหักทอนหรือลดหย่อนราคาอย่างใด

ข. หมายความว่า ราคาของของเพื่อความมุ่งหมายในการจัดเก็บอากรตามราคาอย่างใดอย่างหนึ่ง

ค. ถูกทั้งสองข้อ

ง. ผิดทั้งสองข้อ

 

ข้อที่ 2. ตามพระราชบัญญัติศุลกากร อธิบดีมีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด ?

ก. อนุมัติให้จัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับแสดงและขายของที่เก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนนั้น โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด

ข. อนุมัติให้จัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับทำการผลิต ผสม ประกอบ บรรจุหรือดำเนินการอื่นใด กับของที่นำเข้ามาและเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนนั้น โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด

ค. วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับภาษีอากรที่กรมศุลกากรขอความเห็น

ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

 

ข้อที่ 3. Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of South – East Asian Nations and the People’s Republic of China คือ ?

ก. การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีไทย – จีน

ข. การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน – จีน

ค. การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีไทย – อาเซียน

ง. การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน – จีน – ญี่ปุ่น

 

ข้อที่ 4. ราคา F.O.B ซึ่งย่อมาจากคำว่า Free on Board มีวิธีคิดอย่างไร ?

ก. F.O.B ณ จุดผลิต (F.O.B. Point of Production) คิด ณ จุดผลิต เป็นราคาขายที่จะขายกัน ณ จุด ผลิต ค่าขนส่งจากจุดผลิต ไปยังปลายทางผู้ซื้อนั้นผู้ซื้อต้องออกเองทั้งหมด

ข. F.O.B ณ ที่ตั้งผู้ซื้อ (F.O.B. Point of Buyer’s Location)คิด ณ ที่ตั้งผู้ซื้อ เป็นราคาขายที่ขาย ณ ที่ตั้งผู้ซื้อ ผู้ขายเป็นผู้รับภาระค่าขนส่งจากแหล่งผลิต จนถึงแหล่งที่ตั้งผู้ซื้อ ประเภทนี้จึงสูงกว่า F.O.B ณ จุดผลิตซึ่งคำว่าที่ตั้งผู้ซื้อ

ค. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ง. ผิดทั้งข้อ ก และ ข

 

ข้อที่ 5. ตามพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2555 สินค้านำเข้าส่งออกในข้อใดไม่ต้องเสียอากร ?

ก. โคสำหรับทำพันธุ ข. พัดลม

ค. ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง ง. เครื่องจักรสำหรับเข้าเล่มหนังสือ

 

ข้อที่ 6. ในปัจจุบันประเทศไทยได้ใช้ระบบราคาศุลกากร ขององค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) ที่มีชื่อว่าระบบอะไร ?

ก. ระบบราคาแกตต์ (GATT Valuation)

ข. ระบบราคาแวตต์ (VATT Valuation)

ค. ระบบราคาแจตต์ (JATT Valuation)

ง. ระบบราคาแดตต์ (DATT Valuation)

 

ข้อที่ 7. วิธีการกำหนดราคาศุลกากรตามหลักการของแกตต์มีกี่วิธี ?

ก. 3 วิธี ข. 4 วิธี

ค. 5 วิธี ง. 6 วิธี

 

ข้อที่ 8. Free Trade Area หรือ FTA คือ ?

ก. การเปิดเขตการค้าเสรี

ข. การเปิดเขตปลอดภาษีระหว่างประเทศ

ค. การเปิดเขตลดภาษีระหว่าประเทศ

ง. การเปิดน่านน้ำปลอดภาษีเสรี

 

ข้อที่ 9. ข้อใดคือความหมายของเขตการค้าเสรี ?

ก. การวมกลุ่มเศรษฐกิจโดยมีเป้าหมายเพื่อลดภาษีศุลกากรระหว่างกันภายในกลุ่ม

ข. การวมกลุ่มเศรษฐกิจโดยมีเป้าหมายเพื่อลดราคาสินค้าที่ส่งออกร่วมกันภายในกลุ่ม

ค. การวมกลุ่มเศรษฐกิจโดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มภาษีศุลกากรระหว่างกันภายในกลุ่ม

ง. การวมกลุ่มเศรษฐกิจโดยมีเป้าหมายเพื่อแข่งขันกับคู่แข่งที่ไม่ใช่กลุ่มการค้าเดียวกัน

 

ข้อที่ 10. นายเอได้รับอนุมัติหลักการให้ลดอัตราอากรลงเหลือกึ่งหนึ่งของอัตราอากรที่เรียกเก็บเป็นการทั่วไป นายเอซึ่งเป็นผู้นำของเข้าจะต้องระบุค่า ดังข้อใด ?

ก. ในช่องค่าภาษีที่ชำระ (Duty Amount < Pay > ) ให้ระบุค่าภาษีที่ได้คำนวณลดอัตราอากรแล้ว

ข. ในช่องอัตราอากรลดหย่อน (เปอร์เซ็นต์) (Exemption Rate) ให้ระบุอัตราที่ได้รับลดหย่อน

ค. ในช่องค่าภาษี (Duty Amount) ให้ระบุค่าภาษีเต็มจำนวน

ง. ถูกทุกข้อ

 

ข้อที่ 11. นายบี ผู้ได้รับอนุมัติหลักการให้ใช้การค้ำประกันแทนการชำระค่าภาษีอากร ให้นายบีซึ่งเป็นผู้นำของเข้า ระบุค่า ดังข้อใด ?

ก. ในช่องค่าภาษีที่ชำระ (Duty Amount < Pay >) ให้ระบุค่าเต็มจำนวน

ข. ในช่องค่าภาษี (Duty Amount) ให้ระบุค่าเป็นศูนย์ “0”

ค. ในช่องเงินประกัน (Deposit Amount) ให้ระบุค่าเท่ากับค่าภาษีที่คำนวณได้ แล้วปัดตัวเลขเป็นตัว กลมในหลักสิบ

ง. ถูกทุกข้อ

 

ข้อที่ 12. นางสาวนิดหนึ่ง เป็นผู้ส่งของออกต้องสำแดงรายละเอียดของการโอนสิทธิ์ โดยสำแดงข้อมูลการโอนสิทธิ์ ดังข้อใด ?

ก. ชื่อวัตถุดิบและรหัสวัตถุดิบของผู้รับโอนสิทธิ์

ข. ชื่อวัตถุดิบและรหัสวัตถุดิบของผู้โอนสิทธิ์

ค. ประเภทการใช้สิทธิประโยชน์

ง. ถูกทุกข้อ

 

ข้อที่ 13. นางมะกรูดเป็นผู้ส่งของออกเป็นผู้นำของเข้าบางส่วน ต้องการโอนสิทธิ์การคืนอากรบางส่วนที่เหลือ ให้สำแดง ข้อความ “ให้ผู้อื่นขอคืน อากรบางส่วน” และระบุรายละเอียดใดอีก ?

ก. ชื่อ-รหัส ผู้นำของเข้า

ข. เลขที่สูตรการผลิตในใบขนสินค้า ขาออก

ค. วัตถุดิบ

ง. ถูกทุกข้อ

 

ข้อที่ 14. นางสาวซี อายุ 25 ปี ต้องการจะขอคืนอากร นางสาวซีจะต้องยื่นคำร้องขอคืนอากร พร้อมบัญชีรายละเอียดตามแบบ กศก.111 ภายในเวลากี่เดือน นับแต่วันส่งออกต่อส่วนคืนและชดเชยอากร ?

ก. 3 เดือน ข. 4 เดือน

ค. 5 เดือน ง. 6 เดือน

 

ข้อที่ 15. ในกรณีที่เอกสารที่ใช้ประกอบการขอคืนอากรครบถ้วนถูกต้อง กรมศุลกากรจะอนุมัติการคืนอากรภายในกี่วันทำการนับ ตั้งแต่วันรับแบบคำขอคืนภาษีอากร ?

ก. 15 วัน ข. 30 วัน

ค. 45 วัน ง. 60 วัน

 

ข้อที่ 16. ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนดำเนินการของระบบการคืนอากรโดยวิธีวางประกันลอยได้ถูกต้อง ?

ก. ผู้ประกอบการยื่นคำร้องขออนุมัติหลักการคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิโดยวิธีวางประกันลอยต่อ ส่วนคืน และชดเชยอากร สำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร > ผู้ประกอบการทำการผลิต ผสม ประกอบ หรือบรรจุสินค้า > ส่งออกสินค้าโดยยื่นใบขนสินค้าขาออกตามพิธีการปกติ

ข. ผู้ประกอบการทำการผลิต ผสม ประกอบ หรือบรรจุสินค้า > ส่งออกสินค้าโดยยื่นใบขนสินค้าขา ออกตามพิธีการปกติ > ผู้ประกอบการยื่นคำร้องขออนุมัติหลักการคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิโดย วิธีวางประกันลอยต่อส่วนคืน และชดเชยอากร สำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

ค. ผู้ประกอบการยื่นคำร้องขออนุมัติหลักการคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิโดยวิธีวางประกันลอยต่อ ส่วนคืน และชดเชยอากร สำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร > ส่งออกสินค้าโดยยื่นใบขนสินค้าขา ออกตามพิธีการปกติ > ผู้ประกอบการทำการผลิต ผสม ประกอบ หรือบรรจุสินค้า

ง. ส่งออกสินค้าโดยยื่นใบขนสินค้าขาออกตามพิธีการปกติ > ผู้ประกอบการยื่นคำร้องขออนุมัติ หลักการคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิโดยวิธีวางประกันลอยต่อส่วนคืน และชดเชยอากร สำนักสิทธิ ประโยชน์ทางภาษีอากร > ผู้ประกอบการทำการผลิต ผสม ประกอบ หรือบรรจุสินค้า

 

ข้อที่ 17. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของผู้ขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า ?

ก. เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองหรือมีสิทธิในการใช้พื้นที่ที่ขอจัดตั้งโดยชอบด้วย กฎหมาย

ข. เป็นรัฐวิสาหกิจ หรือบริษัท มหาชน จำกัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535

ค. เป็นนิติบุคคลซึ่งจัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่ ต่ำกว่า 1 แสนบาท

ง. ต้องไม่เคยมีประวัติการกระทำความผิดอย่างร้ายแรงตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร หรือกฎหมาย อื่นที่เกี่ยวข้องย้อนหลัง 3 ปี นับแต่วันยื่นคำขอ

 

ข้อที่ 18. ผู้ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป จะต้องชำระค่าธรรมเนียมประจำปีตามใบในอัตราค่าธรรมเนียมเท่าไร ?

ก. 10,000 บาท ข. 20,000 บาท

ค. 30,000 บาท ง. 40,000 บาท

 

ข้อที่ 19. สถานีตรวจสอบ (Checking Post) ตั้งอยู่ในบริเวณที่เหมาะสมแยกช่องทางเข้าและออก ซึ่งแต่ละช่องทางเข้า-ออก อย่างน้อยต้องมีความกว้างช่องละกี่เมตร ?

ก. 2 เมตร ข. 3 เมตร

ค. 4 เมตร ง. 5 เมตร

 

ข้อที่ 20. รายละเอียดใด ไม่จำเป็นต้องใช้ในการขอประกอบกิจการในเขตปลอดอากร ?

ก. วัตถุประสงค์

ข. ประเภทของกิจการ

ค. แผนงานและกระบวนการจำหน่าย

ง. แหล่งเงินทุน

 

 

จำหน่ายหนังสือสอบ+แนวข้อสอบ ข้าราชการ รัฐวิสากกิจ ท้องถิ่น

 

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ราคา 401 บาท 

ส่งเป็นหนังสือ +ทำเล่มต่อเล่ม อัพเดตล่าสุด ราคา 701 บาท  รวมค่าส่ง ems

ส่งเป็นหนังสือ +ชุดบรรยาย MP3 ราคา 1500 บาท  รวมค่าส่ง ems

 

โทร 0930921748  หรือ  

 Line ID : 0930921748

 

ติดตามงานเปิดสอบ  :   https://www.facebook.com/ddbook.78/?ref=settings

ติดตามข่าวสารสอบราชการที่  : https://goo.gl/1Wzjec

 

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบฟรี  :  http://www.linkthai.net/?cat=64

 

 

1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

รวมแนวข้อสอบราชการ

แจกฟรีแนวข้อสอบ [0]

NEW PRODUCTS

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม134,435 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด94,620 ครั้ง
เปิดร้าน23 ส.ค. 2559
ร้านค้าอัพเดท20 มิ.ย. 2561

RECOMMENDED

ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านแนวข้อสอบราชการ
แนวข้อสอบราชการ
แนวข้อสอบ แนวข้อสอบราชการ ข้อสอบราชการ หนังสือสอบ คู่มือสอบ เปิดสอบงานราชการ สอบราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน
เบอร์โทร : 0930921748
อีเมล : maneenuchnch@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก