lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

แนวข้อสอบสัสดี ประจำปี 2559 รวมแนวข้อสอบนายทหารชั้นประทวน สายงานสัสดี เก่าๆ

เจ้าของร้าน

 

แนวข้อสอบสัสดี ประจำปี 2559 รวมแนวข้อสอบนายทหารชั้นประทวน สายงานสัสดี เก่าๆ 

 

แนวข้อสอบะเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2537

 

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงหนึ่งข้อ

ข้อที่ 1. ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2537 ถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณของกองทัพบกเป็นไปในแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับระเบียบตามข้อใด ?

ก. ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2528

ข. ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2529

ค. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

ง. ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยหนังสือราชการ พ.ศ. 2528

 

ข้อที่ 2. ในระเบียบนี้ งานสารบรรณ หมายความว่า ?

ก. งานที่เกี่ยวข้องกับธุรการ

ข. งานรับส่งเอกสาร การเก็บรักษา การยื่นและการทำลาย เอกสาร

ค. งานทั่วไปในสำนักงาน อาทิ การถ่ายเอกสาร การจัดส่งเอกสาร การเก็บรักษา การยื่นและการทำลาย เอกสาร

ง. งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดทำการรับ การส่ง การเก็บรักษา การยื่นและการทำลาย

 

ข้อที่ 3. บุคคลตามข้อใดเป็นผู้ผู้รักษาการตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2537 ?

ก. นายกรัฐมนตรี

ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ค. ผู้บัญชาการกองทัพบก

ง. เจ้ากรมสารบรรณทหารบก

 

ข้อที่ 4. เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่น คือหนังสือตามข้อใด ?

ก. หนังสือรับ

ข. หนังสือส่ง

ค. หนังสือราชการ

ง. หนังสือทั่วไป

 

ข้อที่ 5. หนังสือตามระเบียบนี้ทั้งหมดมีทั้งสิ้นกี่ชนิด ?

ก. มีทั้งสิ้น 3 ชนิด คือ หนังสือภายนอก หนังสือภายใน และ หนังสือประทับตรา

ข. มีทั้งสิ้น 4 ชนิด คือ หนังสือภายนอก หนังสือภายใน หนังสือประทับตรา และ หนังสือสั่งการ

ค. มีทั้งสิ้น 5 ชนิด คือ หนังสือภายนอก หนังสือภายใน หนังสือประทับตรา หนังสือสั่งการ และ หนังสือประชาสัมพันธ์

ง. มีทั้งสิ้น 6 ชนิด คือ หนังสือภายนอก หนังสือภายใน หนังสือประทับตรา หนังสือสั่งการ หนังสือประชาสัมพันธ์ และ หนังสือที่เจ้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ

 

ข้อที่ 6. หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธี โดยใช้กระดาษตราครุฑ คือหนังสือตามข้อใด ?

ก. หนังสือภายนอก

ข. หนังสือภายใน

ค. หนังสือประทับตรา

ง. หนังสือที่เจ้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ

 

ข้อที่ 7. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับระเบียบ (หนังสือสั่งการ) ?

A : บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ได้วางไว้เพื่อเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจำ

B : ใช้กระดาษตราครุฑ

ก. A ถูก B ถูก ข. A ถูก B ผิด

ค. A ผิด B ถูก ง. A ผิด B ผิด

 

ข้อที่ 8. กระทรวงใด มีสิทธิออกข้อบังคับ (หนังสือสั่งการ) ได้ตามกฎหมาย ?

ก. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ข. กระทรวงการต่างประเทศ

ค. กระทรวงกลาโหม

ง. กระทรวงการมหาดไทย

 

ข้อที่ 9. ข้อใดคือความหมายของ ประกาศ (หนังสือประชาสัมพันธ์) ?

ก. บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบ หรือแนะแนวทาง

ข. บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพื่อทำความเข้าใจในกิจการของทางราชการ

ค. บรรดาข้อความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบให้จัดทำตาม

ง. แถลงเหตุการณ์หรือกรณี ใด ๆ ให้ทราบชัดเจนโดยทั่วกัน กองทัพบกเป็นผู้แถลงการณ์

 

ข้อที่ 10. ข้อใดผิด เมื่อกล่าวถึง แถลงการณ์ (หนังสือประชาสัมพันธ์) ?

ก. ขึ้นตรงกองทัพบก และต่ำกว่าไม่มีอำนาจออกแถลงการณ์

ข. แถลงการณ์ ให้ลงคำว่า แถลงการณ์กองทัพบก

ค. ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อย่อของเดือนตัวเลขเต็มของปี พ.ศ.

ง. ใช้กระดาษตราครุฑ

 

แนวข้อสอบการใช้งาน Microsoft Windows และ Microsoft Office [ชุดที่ 1]

 

คำชี้แจง : จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 คำตอบ

ข้อที่ 1. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ระบบปฏิบัติการ ?

ก.Mac OS

ข.Window 7

ค.Microsoft Word

ง.Ubuntu

 

ข้อที่ 2. cpu เปรียบเสมือนส่วนไหนของคน ?

ก. ปอด

ข. สมอง

ค. ตับ

ง. ไต

 

ข้อที่ 3. คอมพิวเตอร์มีวิวัฒพัฒนาการมาจากอะไร ?

ก. กระดานคำนวณ

ข. ลูกคิด

ค. กระดานคำนวณและลูกคิด

ง. กังหันน้ำ

 

ข้อที่ 4. Microsoft Word จัดเป็นโปรแกรมประเภทใด ?

ก. โปรแกรมสำหรับวาดรูป

ข. โปรแกรมสำหรับพิมพ์เอกสาร

ค. โปรแกรมสำหรับคำนวณ

ง. โปรแกรมสำหรับจัดรูปแบบเอกสาร

 

ข้อที่ 5. ข้อใดเรียงลำดับการเริ่มงาน โปรแกรม Microsoft Word ได้อย่างถูกต้อง ?

ก. Start > Programs > Microsoft office > Microsoft Word

ข. Start > Programs > Microsoft Word > Microsoft office

ค. Start > Microsoft office > Programs > Microsoft Word

ง. Start > Microsoft Word > Programs > Microsoft office

 

ข้อที่ 6. คำสั่ง”Save” ในโปรแกรม Microsoft Word เป็นคำสั่งที่ใช้ทำอะไร ?

ก. บันทึกแฟ้มข้อมูล

ข. เปิดแฟ้มข้อมูล

ค. แก้ไขแฟ้มข้อมูล

ง. ลบแฟ้มข้อมูล

 

ข้อที่ 7. เมื่อเราแก้ไขเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้ว ถ้าต้องการบันทึกลงดิสก์โดยใช้ชื่อแฟ้มใหม่จะต้องใช้คำสั่งใด ?

ก. บันทึก

ข. บันทึกแฟ้มเป็น

ค. บันทึกเป็น แฟ้มเป็น HTML

ง. ถูกทุกข้อ

 

ข้อที่ 8. คำสั่งใดในโปรแกรมMicrosoft Word ที่ใช้ในการตั้งค่าหน้ากระดาษ ?

ก. แฟ้ม > ตั้งค่าหน้ากระดาษ

ข. แก้ไข > ตั้งค่าหน้ากระดาษ

ค. มุมมอง > ตั้งค่าหน้ากระดาษ

ง. รูปแบบ > ตั้งค่าหน้ากระดาษ

 

ข้อที่ 9. ข้อใดเป็นขั้นตอนการคัดลอกข้อมูลในโปรแกรม Microsoft Word อย่างถูกต้อง ?

ก. ระบายข้อความที่ต้องการ > แฟ้ม > คัดลอก > วาง

ข. ระบายข้อความที่ต้องการ > แฟ้ม > วาง > คัดลอก

ค. ระบายข้อความที่ต้องการ > แก้ไข > คัดลอก > วาง

ง. ระบายข้อความที่ต้องการ > แก้ไข > วาง > คัดลอก

 

ข้อที่ 10. การยกเลิกคำสั่งที่ได้สั่งไปแล้ว เราสามารถใช้คำสั่งหรือปุ่มใด ?

ก. ปุ่มเลิกทำหรือทำซ้ำ

ข. ปุ่ม Delete

ค. ปุ่ม ESC

ง. ปุ่ม Back Space

 

ข้อที่ 11. ยุคไหนของคอมพิวเตอร์ที่มีหลอดสูญญากาศและดรัมแม่เเหล็กเป็นส่วนประกอบสำคัญ ?

ก. ยุคที่ 1

ข. ยุคที่ 2

ค. ยุคที่ 3

ง. ยุคที่ 4

 

ข้อที่ 12. บิดาคอมพิวเตอร์คนแรกคือใคร ?

ก. Charles Babbage

ข. Joseph Marie Jaoquard

ค. Blaise Pascal

ง. lumtian paoart

 

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551

 

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น

ข้อที่ 1. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับความหมายของ ข้าราชการพลเรือนกลาโหม ?

ก. ข้าราชการที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้รับราชการ

ข. ตำแหน่งอัตราทหาร

ค. มีชั้นยศเพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องใช้ความชำนาญเฉพาะทาง

ง. ถูกทุกข้อ

 

ข้อที่ 2. ข้อใดกล่าวถูกต้อง ?

ก. การดำเนินการทางวินัยเกี่ยวกับข้าราชการพลเรือนกลาโหมให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ?

ข. ข้าราชการทหารถือเป็นข้าราชการกระทรวงกลาโหม

ค. ข้าราชการพลเรือนกลาโหมถือเป็นข้าราชการกระทรวงกลาโหม

ง. ถูกทุกข้อ

 

ข้อที่ 3. ข้อใดไม่ใช่ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม ?

ก. สำนักงานปลัดกระทรวง ข. กรมการสัตว์ทหารบก

ค. กรมราชองครักษ์ ง. กรมราชองครักษ์

 

ข้อที่ 4. สถานการณ์ตามข้อใดที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ทางทหารได้ตามความเหมาะสมแก่การปฏิบัติภารกิจ ?

ก. เพื่อการรบหรือการสงคราม, ประกาศใช้กฎอัยการศึก

ข. การปราบปราม, เพื่อการรบหรือการสงคราม

ค. การกบฏ, ประกาศใช้กฎอัยการศึก

ง. ถูกทุกข้อ

 

ข้อที่ 5. บุคคลตามข้อใด มีอำนาจแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งในกระทรวงกลาโหมเป็นเลขาธิการและรองเลขาธิการ ?

ก. นายกรัฐมนตรี

ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

 

ข้อที่ 6. สมาชิกสภากลาโหมผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแต่งตั้งตามมติของสภากลาโหม มีจำนวนทั้งสิ้นกี่คน ?

ก. 2 คน ข. 3 คน

ค. 4 คน ง. 5 คน

 

ข้อที่ 7. สมาชิกสภากลาโหม มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ?

ก. 1 ปี ข. 2 ปี

ค. 3 ปี ง. 4 ปี

 

ข้อที่ 8. ข้อใดกล่าวถูกต้อง เมื่อมีสมาชิกสภากลาโหม พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ?

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอาจแต่งตั้งผู้อื่นแทนได้

ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมิอาจแต่งตั้งผู้อื่นแทนได้

ค. ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างอยู่ในตำแหน่งมากกว่าวาระที่เหลืออยู่

ง. ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่

 

ข้อที่ 9. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ สมาชิกสภากลาโหมสามารถพ้นจากตำแหน่งได้ ยกเว้นข้อใด ?

ก. เป็นบุคคลล้มละลาย

ข. ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก แม้จะมีการรอการลงโทษ

ค. มีความผิดฐานหมิ่นประมาท

ง. ลาออก

 

ข้อที่ 10. ข้อใดถูกต้อง ?

A : องค์ประชุมสภากลาโหมแต่ละครั้งจะต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน สมาชิกสภากลาโหมทั้งหมด

B : การประชุมสภากลาโหมให้เป็นไปตามคำสั่งของประธานสภากลาโหม

ก. A ถูก B ถูก ข. A ถูก B ผิด

ค. A ผิด B ถูก ง. A ผิด B ผิด

 

ข้อที่ 11. “คณะผู้บัญชาการทหาร” ประกอบไปด้วยตำแหน่งในข้อใด ?

ก. ผู้บัญชาการทหารสูงสุด, ผู้บัญชาการทหารบก, ผู้บัญชาการทหารเรือ, ผู้บัญชาการทหารอากาศ

ข. เสนาธิการทหาร, ผู้บัญชาการทหารบก, ผู้บัญชาการทหารเรือ, ผู้บัญชาการทหารอากาศ

ค. ผู้บัญชาการทหารสูงสุด, เสนาธิการทหาร

ง. ถูกทุกข้อ

 

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติรับราชการทหารพ.ศ. 2497

 

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1. ข้อใดคืออำนาจและหน้าที่ของสัสดี ?

ก. การลงบัญชีทหารกองเกินเมื่ออายุ ๑๗ ปี

ข. การเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุลในบัญชีทหาร

ค. การย้ายภูมิลำเนาทหาร

ง. ถูกทุกข้อ

 

ข้อที่ 2. ข้อใดให้ความหมายของ “ทหารกองเกิน” ได้ชัดเจนที่สุด ?

ก. ผู้ซึ่งมีอายุตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์และยังไม่ถึงสามสิบปีบริบูรณ์

ข. ผู้ซึ่งมีอายุตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์ ซึ่งได้ลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา ๑๖

ค. ผู้ซึ่งมีอายุตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์และยังไม่ถึงสามสิบปีบริบูรณ์ ซึ่งได้ลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา ๑๖

ง. ผู้ซึ่งมีอายุตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์และยังไม่ถึงสามสิบปีบริบูรณ์ ซึ่งได้ลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา ๑๖ หรือผู้ซึ่งได้ลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา ๑๘ แล้ว

 

ข้อที่ 3. ระยะเวลาที่จะต้องอยู่ในกองประจำการเป็นทหารกำหนดระยะเวลาไว้ ๒ ปี แต่มีข้อยกเว้นตามมาตรา ๙ ไว้กี่กรณีตามข้อใด ?

ก. 2 กรณี

ข. 3 กรณี

ค. 4 กรณี

ง. 5 กรณี

 

ข้อที่ 4. ข้อใดคือบุคคลที่ถูกยกเว้นไม่ต้องเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ?

ก. พระภิกษุที่มีสมณศักดิ์ หรือที่เป็นเปรียญและนักบวชในพระพุทธศาสนาแห่งนิกายจีนหรือญวนที่มีสมณศักดิ์

ข. คนพิการทุพพลภาพ ซึ่งไม่สามารถเป็นทหารได้

ค. บุคคลซึ่งไม่มีคุณวุฒิที่จะเป็นทหารได้เฉพาะบางท้องที่ตามที่

ง. ถูกทุกข้อ

 

ข้อที่ 5. ข้อใดคือหน้าที่ของกรรมการสัสดีจังหวัด

ก. บันทึกผลการตรวจเลือกในบัญชีเรียก ฯ (แบบ สด.๑๖)

ข. รับเรื่องราวร้องขอในเหตุต่าง ๆ ซึ่งนายอำเภอได้สอบสวนแล้ว

ค. แบ่งคนเป็นจำพวกในใบรับรองผลการตรวจเลือก (แบบ สด.๔๓)

ง. ถูกทุกข้อ

 

ข้อที่ 6. ข้อใดให้ความหมายของ “ทหารกองเกิน” ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหารพ.ศ. ๒๔๙๗ ได้ชัดเจนที่สุด ?

ก. ผู้ซึ่งมีอายุตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์และยังไม่ถึงสามสิบปีบริบูรณ์

ข. ผู้ซึ่งมีอายุตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์และยังไม่ถึงสามสิบปีบริบูรณ์ ซึ่งได้ลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา ๑๖ หรือผู้ซึ่งได้ลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา ๑๘ แล้ว

ค. ผู้ซึ่งขึ้นทะเบียนกองเกิน

ง. ทหารซึ่งถูกปลดโดยที่ได้รับราชการในชั้นต่าง ๆ จนครบกำหนดหรือโดยที่พิการทุพพลภาพ

 

ข้อที่ 7. บุคคลซึ่งสำเร็จการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกำหนดจะได้รับการปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่เท่าไหร่ ?

ก. ได้รับการปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1

ข. ได้รับการปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 2

ค. ได้รับการปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 3

ง. ได้รับการปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 4

 

ข้อที่ 8. บุคคลตามข้อใดที่ถูกยกเว้นไม่ต้องเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ?

ก. พระภิกษุที่มีสมณศักดิ์

ข. คนพิการทุพพลภาพ ซึ่งไม่สามารถเป็นทหารได้

ค. บุคคลซึ่งไม่มีคุณวุฒิที่จะเป็นทหารได้เฉพาะบางท้องที่ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ง. ถูกทุกข้อ

 

 

จำหน่ายหนังสือสอบ+แนวข้อสอบ ข้าราชการ รัฐวิสากกิจ ท้องถิ่น

 

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ราคา 401 บาท 

ส่งเป็นหนังสือ +ทำเล่มต่อเล่ม อัพเดตล่าสุด ราคา 701 บาท  รวมค่าส่ง ems

ส่งเป็นหนังสือ +ชุดบรรยาย MP3 ราคา 1500 บาท  รวมค่าส่ง ems

 

โทร 0930921748  หรือ  

 Line ID : 0930921748

 

ติดตามงานเปิดสอบ  :   https://www.facebook.com/ddbook.78/?ref=settings

ติดตามข่าวสารสอบราชการที่  : https://goo.gl/1Wzjec

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบฟรี  :  http://www.linkthai.net/?cat=64

 

1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

รวมแนวข้อสอบราชการ

แจกฟรีแนวข้อสอบ [0]

NEW PRODUCTS

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม134,239 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด94,488 ครั้ง
เปิดร้าน23 ส.ค. 2559
ร้านค้าอัพเดท14 มิ.ย. 2561

RECOMMENDED

ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านแนวข้อสอบราชการ
แนวข้อสอบราชการ
แนวข้อสอบ แนวข้อสอบราชการ ข้อสอบราชการ หนังสือสอบ คู่มือสอบ เปิดสอบงานราชการ สอบราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน
เบอร์โทร : 0930921748
อีเมล : maneenuchnch@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก