lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน ชุดใหม่ปี 2559

เจ้าของร้าน

 

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน ชุดใหม่ปี 2559

 

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1. ข้อใดไม่ใช่อํานาจหน้าที่ของกรมชลประทาน ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557 ?

ก. ดําเนินการจัดให้ได้มาซึ่งน้ํา หรือกัก เก็บ รักษา ควบคุม ส่ง ระบายหรือจัดสรรน้ําเพื่อการเกษตร

ข. ดําเนินการเกี่ยวกับการป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้ํา ความปลอดภัยของเขื่อนและอาคาร

ค. ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดส่งน้ำไปยังบ้านเรือนอาคาร และจัดเก็บเงินค่าน้ำจากประชาชน

ง. ดําเนินการจัดรูปที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

 

ข้อที่ 2. การตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรมชลประทาน เป็นหน้าที่ของกลุ่มงานตามข้อใด ?

ก. กลุ่มตรวจสอบภายใน

ข. กลุ่มตรวจสอบภายนอก

ค. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ง. กลุ่มการเงินและบัญชี

 

ข้อที่ 3. กลุ่มตรวจสอบภายในของกรมชลประทาน รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อบุคคลตามข้อใด ?

ก. ขึ้นตรงต่อหัวหน้าแผนก

ข. ขึ้นตรงต่ออธิบดี

ค. ขึ้นตรงรัฐมนตรี

ง. ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

 

ข้อที่ 4. สํานักงานชลประทานที่ 1 – 17 มีอํานาจหน้าที่ตามข้อใด ?

ก. วางแผน ควบคุม และประเมินผลการบริหารจัดการน้ํา

ข. ดําเนินการก่อสร้างคันและคูน้ําตามกฎหมายว่าด้วยคันและคูน้ํา

ค. ดําเนินการพัฒนาระบบชลประทานในไร่นาในรูปแบบอื่น ๆ

ง. ดําเนินการผลิต ติดตั้ง ซ่อมแซม เครื่องกว้าน บานระบาย อุปกรณ์บังคับน้ํา อะไหล่เครื่องจักรกล เครื่องทุ่นแรง และอุปกรณ์อื่น ๆ

 

ข้อที่ 5. ข้อใดให้ความหมายของภาพพระวรุณถือพระขรรค์ ประทับยืนอยู่ในซุ้มเรือนแก้ว ตามเครื่องหมายราชการของกรมชลประทานได้ชัดเจนที่สุด ?

ก. อำนาจ บริหาร อันทรงไว้ซึ่งความสุจริต ยุติธรรมและการตัดสินแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ

ข. การให้น้ำแก่มนุษยชาติ เพื่อใช้ในกิจการต่างๆให้เกิดความอุดมสมบูรณ์

ค. การจัดการน้ำเพื่อมนุษยชาติ และเพื่อใช้ในกิจการต่างๆให้เกิดความอุดมสมบูรณ์

ง. การบริหารจัดการน้ำ ด้วย อำนาจอันทรงไว้ซึ่งความสุจริต ยุติธรรม

 

ข้อที่ 6. โครงการงานชลประทานในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถูกดำเนินการโดยหน่วยงานใด ?

ก. กรมเจ้าท่า

ข. กรมชลประทาน

ค. โดยเอกชน คือบริษัทชลประทานสยาม

ง. โดยเอกชน คือบริษัทขุดคลองแลคูนาสยาม

 

ข้อที่ 7. เจ้ากรมคลองคนแรกของประเทศไทย คือบุคคลตามข้อใด ?

ก. เจ้าพระยาเทเวศวงศ์วิวัฒน์

ข. พระยาบำเรอบริรักษ์

ค. นายเย โฮมัน วันเดอร์ ไฮเด

ง. เจ้าพระยาสุรสีห์วิสิษฐศักดิ์

 

ข้อที่ 8. ข้อใดคือโครงการชลประทานขนาดใหญ่แห่งแรกในประเทศไทย ?

ก. โครงการก่อสร้างระบบคลอง ในบริเวณพื้นที่ราบฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา

ข. โครงการสร้างประตูระบายน้ำ สำหรับ ควบคุมการเก็บกักน้ำเพื่อการเพาะปลูก ของแม่น้ำเจ้าพระยา

ค. โครงการสร้างเขื่อนทดน้ำ คือ เขื่อนพระราม 6

ง. โครงการแก้ไขเรื่องการจัดหาน้ำในบริเวณทุ่งรังสิต

 

ข้อที่ 9. กรมทดน้ำ ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น กรมชลประทาน ในปีใด ?

ก. พ.ศ. 2460

ข. พ.ศ. 2470

ค. พ.ศ. 2480

ง. พ.ศ. 2490

 

ข้อที่ 10. บุคคลตามข้อใดดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทาน คนปัจจุบัน ปี 2559 ?

ก. นายทองเปลว กองจันทร์

ข. นายสมเกียรติ ประจำวงษ์

ค. ว่าที่ ร.ต.ไพเจน มากสุวรรณ์

ง. นายสุเทพ น้อยไพโรจน์

 

ข้อที่ 11. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการชลประทาน ?

ก. เพื่อให้ดินมีความชุ่มชื้นพอเหมาะกับการเจริญเติบโตของพืช

ข. เพื่อให้พืชมีน้ำใช้ตลอดฤดูการเพาะปลูก

ค. เพื่อทำให้ดินอ่อนนุ่ม สะดวกต่อการเตรียมดินและรากสามารถขยายตัวดีขึ้น

ง. เพื่อใช้ในการคมนาคมทางน้ำ

 

ข้อที่ 12. คำว่า “หัวงาน” (Headworks) ของโครงการชลประทาน หมายถึง ?

ก. กิจการที่จัดทำเพื่อนำน้ำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการเพาะปลูกในพื้นที่เป้าหมายที่กำหนด

ข. บรรดากิจการหรือสิ่งก่อสร้างทั้งหมดที่อยู่ในพื้นที่ทั้งหมดที่อยู่ภายในเขตโครงการชลประทาน

ค. กิจกรรมเกี่ยวกับการให้น้ำและการใช้น้ำสำหรับพืชในแปลงเพาะปลูกของเกษตรกร

ง. บรรดากิจการหรือสิ่งก่อสร้างทั้งหมดซึ่งสร้างไว้ที่แหล่งน้ำอันเป็นต้นน้ำของโครงการชลประทาน

 

ข้อที่ 13. กิจการที่จัดทำเพื่อนำน้ำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการเพาะปลูกในพื้นที่เป้าหมายที่กำหนด คือ ?

ก. การปลูกพืชในน้ำ

ข. ระบบส่งน้ำของโครงการชลประทาน

ค. งานชลประทาน

ง. โครงการชลประทาน

 

ข้อที่ 14. การศึกษาและวิเคราะห์สภาพภูมิประเทศ และการวิเคราะห์สภาพน้ำในแหล่งน้ำ จัดเป็นการศึกษาการวางโครงการชลประทานด้านใด ?

ก. การศึกษาด้านสภาวะแวดล้อม

ข. การศึกษาด้านการเกษตร

ค. การศึกษาด้านวิศวกรรม

ง. การศึกษาด้านสังคม

 

ข้อที่ 15. ข้อใดคือเป้าประสงค์ด้านคุณภาพการให้บริการของกรมชลประทาน ?

ก. ปริมาณน้ำเก็บกัก และพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น

ข. การก่อสร้าง ซ่อมแซม และปรับปรุงแล้วเสร็จตามแผนงาน

ค. อาคารชลประทานอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

ง. มีระบบเฝ้าระวังเตือนภัย และพยากรณ์สถานการณ์น้ำล่วงน้ำ

 

ข้อที่ 16. ข้อใดไม่ใช่พันธกิจของกรมชลประทาน ?

ก. พัฒนาแหล่งน้ำตามศักยภาพของลุ่มน้ำ ให้สมดุล

ข. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำทุกระดับ อย่างบูรณาการ

ค. มีระบบเฝ้าระวังเตือนภัย และพยากรณ์สถานการณ์น้ำล่วงน้ำ

ง. สนันสนุนการรักษาพื้นที่ทำการเกษตรในเขตชลประทาน เพื่อการผลิตให้อยู่ในจำนวนที่เหมาะสม

 

ข้อที่ 17. ประเทศไทยมีความต้องการนํ้าเพื่อการเกษตรเฉลี่ยกี่ลูกบาศก์เมตรต่อปี ?

ก. ประมาน 106,169 ล้านลูกบาศก์เมตร

ข. ประมาน 45,054 ล้านลูกบาศก์เมตร

ค. ประมาน 61,116 ล้านลูกบาศก์เมตร

ง. ประมาน 52,450 ล้านลูกบาศก์เมตร

 

ข้อที่ 18. เขื่อนเก็บกักน้ำคือเขื่อนที่สร้างขึ้นเพื่อใช้งานตามข้อใด ?

ก. เพื่อเก็บกักน้ำในช่วงเวลาน้ำมากเกินความต้องการไว้ในช่วงเวลาที่ขาดแคลนน้ำ

ข. สำหรับทดน้ำที่ไหลมาให้มีระดับสูง จนสามารถส่งเข้าคลองส่งน้ำได้ตามปริมาณที่ต้องการ

ค. เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม

ง. เพื่อการอุปโภคบริโภค

 

ข้อที่ 19. เขื่อนสำหรับทดน้ำที่ไหลมาให้มีระดับสูง จนสามารถส่งเข้าคลองส่งน้ำได้ตามปริมาณที่ต้องการ คือเขื่อนชนิดใด ?

ก. เขื่อนเก็บกักน้ำ

ข. เขื่อนระบายน้ำ

ค. เขื่อนทดน้ำ

ง. เขื่อนคอนกรีต

 

ข้อที่ 20. mass concrete or masonry weirs คือ ?

ก. ฝายคอนกรีตล้วนหรือฝายหินก่อ

ข. ฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก

ค. ฝายยาง

ง. ฝ่ายดิน

 

ข้อที่ 21. ฝายที่สามารถควบคุมการพองตัวและยุบตัวด้วยน้ำ หรือ อากาศเพื่อเก็บกักน้ำในลำน้ำเหนือฝาย สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตร และการอุปโภคบริโภค ในฤดูแล้งคือฝ่ายชนิดใด ?

ก. ฝายคอนกรีต

ข. ฝายยาง

ค. ฝายไม้

ง. ฝายลูกโป่ง

 

ข้อที่ 22. คลองที่สร้างแยกจากคลองสายใหญ่ (Main Canal) คือ ?

ก. คลองส่งน้ำสายซอย (Lateral)

ข. คลองส่งน้ำสายแยกซอย (Sub-Lateral)

ค. คูส่งน้ำ (Farm Ditch)

ง. คลองส่งน้ำเข้านา (FTO)

 

ข้อที่ 23. “Distributary Head Regulators” มีความหมายตรงกับข้อใด?

ก. ประตูระบายปากคลองซอย

ข. ประตูระบายปลายคลองส่งน้ำ

ค. ประตูระบายทดน้ำกลางคลอง

ง. ประตูระบายทดน้ำปากคลอง

 

ข้อที่ 24. ข้อใดไม่ใช่ข้อดีของการส่งน้ำแบบตลอดเวลา (Continuous Flow Method)

ก. ถ้าปิด FTO ขณะฝนตก น้ำอาจไหลล้นคันคลอง

ข. ระบบเล็ก ค่าลงทุนถูก

ค. ส่งน้ำง่าย ไม่ต้องการเจ้าหน้าที่มาก

ง. ถ้าเป็นคลองดิน ตลิ่งแข็งแรง ควบคุมวัชพืชได้

 

 

จำหน่ายหนังสือสอบ+แนวข้อสอบ ข้าราชการ รัฐวิสากกิจ ท้องถิ่น

 

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ราคา 401 บาท 

ส่งเป็นหนังสือ +ทำเล่มต่อเล่ม อัพเดตล่าสุด ราคา 701 บาท  รวมค่าส่ง ems

ส่งเป็นหนังสือ +ชุดบรรยาย MP3 ราคา 1500 บาท  รวมค่าส่ง ems

 

สั่งซื้อมาที่ / สอบถามมาที่ / ชำระเงินแล้วแจ้งใบสลิปหรือหลักฐานการโอนได้ที่

โทร : 0930921748   (ศูนย์หนังสือสอบ)

LineID : 0930921748

 

ติดตามงานเปิดสอบ  :   https://www.facebook.com/ddbook.78/?ref=settings

ติดตามข่าวสารสอบราชการที่  : https://goo.gl/1Wzjec

 

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบฟรี  :  http://www.linkthai.net/?cat=64

 

 

1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

รวมแนวข้อสอบราชการ

แจกฟรีแนวข้อสอบ [0]

NEW PRODUCTS

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม134,332 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด94,541 ครั้ง
เปิดร้าน23 ส.ค. 2559
ร้านค้าอัพเดท20 มิ.ย. 2561

RECOMMENDED

ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านแนวข้อสอบราชการ
แนวข้อสอบราชการ
แนวข้อสอบ แนวข้อสอบราชการ ข้อสอบราชการ หนังสือสอบ คู่มือสอบ เปิดสอบงานราชการ สอบราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน
เบอร์โทร : 0930921748
อีเมล : maneenuchnch@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก