lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

โหลดเลย! แนวข้อสอบตำรวจ วุฒิ ม.6 สายอำนวยการ 2558

เจ้าของร้าน

 

วิชาที่ใช้ในการสอบแข่งขันในปี 2558

ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 150 ข้อ 150 คะแนน

1. ภาคความรู้ความารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 60 คะแนน)

1.1 ความสามารถทั่วไป จำนวน 40 ข้อ

1.2 ภาษาไทย จำนวน 20 ข้อ

 

2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 90 คะแนน)

2.1 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเพื่อสำนักงาน จำนวน 30 ข้อ

2.2 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 40 ข้อ

2.3 สังคม วัฒนธรรม และ ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

 

แนวข้อสอบสังคม วัฒนธรรม และ ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

 

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1. ข้อใดไม่ใช่ความสำคัญของวัฒนธรรมไทย ?

ก. วัฒนธรรมเป็นเครื่องสร้างระเบียบแก่สังคมมนุษย์

ข. วัฒนธรรมทำให้แตกความสามัคคี

ค. วัฒนธรรมเป็นตัวกำหนดรูปแบบของสถาบัน

ง. วัฒนธรรมเป็นเครื่องแสดงเอกลักษณ์ของชาติ

 

ข้อที่ 2. ประเพณีใดที่ถูกจัดขึ้นในช่วงเดือนมกราคมในจังหวัดเชียงใหม่ ?

ก. งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์

ข. งานไม้แกะสลักบ้านถวาย

ค. ประเพณีนบพระเล่นเพลงและฉลองมรดกโลก

ง. ประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาท

 

ข้อที่ 3. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะโดยทั่วไปของสังคมไทย ?

ก. ยึดถือพระมหากษัตริย์และนับถือพระพุทธศาสนา

ข. ไม่มีโครงสร้างแบบหลวม ๆ มีการรักษากฎเกณฑ์ระเบียบอย่างเคร่งครัด ไม่มีการผ่อนปรนใน

เรื่องต่าง ๆ

ค. เป็นสังคมเกษตรกรรม ประชากรมีชีวิตอยู่อย่างง่าย ๆ

ง. โครงสร้างของชนชั้นยึดสถานภาพ ทรัพย์สมบัติ อำนาจ เกียรติยศ คุณงามความดี เป็นเกณฑ์การแบ่งชนชั้น

 

ข้อที่ 4. ข้อใดคือปัจจัยทางสังคมเป็นตัวกำหนดลักษณะของสังคมไทย ?

ก. ลักษณะการสร้างบ้านเรือน

ข. สิ่งประดิษฐ์ ศิลปะ ภาษาและวรรณคดี

ค. ความเชื่อ ค่านิยมทางสังคม

ง. ความเป็นไมตรีช่วยเหลือเกื้อกูลต่อกัน การให้ความเคารพต่อผู้ใหญ่

 

ข้อที่ 5. ในปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนสมาชิกในครัวเรือนโดยเฉลี่ยครัวเรือนละกี่คน ?

ก. เฉลี่ยนครัวเรือนละ 2.57 คน

ข. เฉลี่ยนครัวเรือนละ 3.17 คน

ค. เฉลี่ยนครัวเรือนละ 3.99 คน

ง. เฉลี่ยนครัวเรือนละ 4.99 คน

 

ข้อที่ 6. สิ่งที่มีคุณค่า น่ายกย่อง เป็นรูปแบบของความคิดที่ติดอยู่ในจิตใจของคน มีความหมายตรงกับข้อใด ?

ก. วิสัยทัศน์

ข. ค่านิยม

ค. ความหวัง

ง. ความยกย่องนับถือ

 

ข้อที่ 7. ข้อใดคือรูปแบบของปัญหาในสังคมไทย ?

ก. เป็นสถานการณ์ที่กระทบกระเทือนบุคคลเป็นจำนวนน้อย

ข. เป็นสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม

ค. รู้สึกว่าไม่สามารถจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งได้

ง. การแก้ไขมีลักษณะที่จะร่วมมือร่วมใจกัน

 

ข้อที่ 8. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) มีสมาชิกทั้งหมดกี่ประเทศ ?

ก. มีสมาชิกทั้งหมด 7 ประเทศ

ข. มีสมาชิกทั้งหมด 8 ประเทศ

ค. มีสมาชิกทั้งหมด 9 ประเทศ

ง. มีสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ

 

ข้อที่ 9. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio – Cultural Community – ASCC) มุ่งเน้นให้ ?

ก. มุ่งเน้นให้ประเทศกลุ่มสมาชิกอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข แก้ไขปัญหาระหว่างกันโดยสันติวิธี มีเสถียรภาพและความมั่นคงรอบด้าน เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของเหล่าประชาชน

ข. มุ่งเน้นให้เกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ และความสะดวกในการติดต่อค้าขายระหว่างกัน

ค. มุ่งเน้นให้ประชากรอาเซียนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี มีความมั่นคงทางสังคม มีการพัฒนาในทุกๆ ด้าน และมีสังคมแบบเอื้ออาทร

ง. ผิดทุกข้อ

 

ข้อที่ 10. จุดประสงค์หลักของอาเซียนคือ ?

ก. ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงในเอเชีย

ข. เสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจพัฒนาการทางวัฒนธรรมในเอเชีย

ค. ส่งเสริมให้ประชาชนในทวีปมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

ง. ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในรูปของการฝึกอบรมและการวิจัย และส่งเสริมการศึกษาด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

ข้อที่ 11. ภาษาทางการที่ใช้ในการติดต่อประสานงานระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนคือภาษาใด ?

ก. ภาษาไทย

ข. ภาษายาวี

ค. ภาษาเสปน

ง. ภาษาอังกฤษ

 

ข้อที่ 12. ประเทศไทยจะได้ประโยชน์อะไรจาก AEC (ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) ?

ก. ตลาดของไทยจะใหญ่ขึ้น

ข. การค้าระหว่างไทยกับตะวันตกจะคล่องตัวและขยายตัวเพิ่มขึ้น

ค. ราคาข้าวของภายในประเทศจะราคาลดลง

ง. เงินเดือนข้าราชการจะเพิ่มขึ้น

 

ข้อที่ 13. ข้อใดคือจุดอ่อนของประเทศไทยใน AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ?

ก. พึ่งพาการนำเข้าวัตถุดิบและขาดแคลนแรงงานระดับล่าง

ข. สาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร โดยเฉพาะการคมนาคม และการเชื่อมโยงระหว่างประเทศ

ค. แรงงานส่วนใหญ่ยังขาดทักษะ

ง. มีนโยบายพัฒนาการผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างจริงจัง

 

ข้อที่ 14. Secretary General of The ASEAN คือ ?

ก. ประธานอาเซียน

ข. สมาชิกอาเซียน

ค. เลขาธิการอาเซียน

ง. กรรมการอาเซียน

 

ข้อที่ 15. Secretary General of The ASEAN คนปัจจุบันคือบุคคลตามข้อใด ?

ก. Le Luong Minh

ข. ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ

ค. Datuk Alibin Abdullah

ง. Dato Ajit Singh

 

ข้อที่ 16. สีเหลืองในธงอาเซียน มีความหมายตรงตามข้อใด ?

ก. หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง

ข. หมายถึง ความกล้าหาญและการมีพลวัติ

ค. หมายถึง ความบริสุทธิ์

ง. หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง

 

ข้อที่ 17. ประเทศไทยตั้งเป้าหมายเป็นศูนย์กลางอาเซียนในด้านใด ?

ก. ศูนย์กลางการศึกษา และศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์

ข. ศูนย์กลางการคมนาคม และศูนย์กลางอุตสาหกรรม

ค. ศูนย์กลางโลจิสติกส์ และศูนย์กลางการท่องเที่ยว

ง. ศูนย์กลางทางวัฒนธรรม และศูนย์กลางเทคโนโลยี

 

ข้อที่ 18. ข้อใดคือคำขวัญของอาเซียน ?

ก. Makes a man healthy , weathy and wise

ข. Diversity Shines Here

ค. Self-conquest is the greats of victory

ง. One Vision, One Identity, One Community

 

แนวข้อสอบกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551 [ชุดที่ 1]

 

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

ข้อที่ 1. ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ จงให้ความหมายของ ”จรรยาบรรณของตำรวจ”

ก. คุณความดีที่เป็นข้อประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจเพื่อให้ประชาชนศรัทธา เชื่อมั่นและยอมรับ

ข. ประมวลความประพฤติในการปฏิบัติหน้าที่ของวิชาชีพตำรวจ ที่ข้าราชการตำรวจต้องยึดถือปฏิบัติ

ค. ประมวลความประพฤติในการปฏิบัติหน้าที่ของวิชาชีพตำรวจ ที่ข้าราชการตำรวจต้องยึดถือปฏิบัติ เพื่อธำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของข้าราชการตำรวจและวิชาชีพตำรวจ

ง. ผิดทุกข้อ

 

ข้อที่ 2. หากพบว่าหน่วยงานตำรวจและหรือข้าราชการตำรวจใดละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ จเรตำรวจแห่งชาติต้องดำเนินการอย่างไร

ก. รายงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ข. แจ้งผู้บังคับบัญชาในระดับกองบัญชาการหรือหน่วยงานเทียบเท่ากองบัญชาการสอบข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

ค. ดำเนินการจับกุมข้าราชการตำรวจที่ละเมิด ทันที

ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

 

ข้อที่ 3. ในกรณีที่ข้าราชการตำรวจพบว่าผู้บังคับบัญชาของตนละเมิดประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ข้าราชการตำรวจต้องปฏิบัติอย่างไร

ก. ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาต่อไป

ข. ทำการจับกุมผู้บังคับบัญชา

ค. รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเหนือหน่วยงานที่ตนสังกัดได้อย่างน้อยสามลำดับชั้นขึ้นไป

ง. รายงานต่อสื่อมวลชน

 

ข้อที่ 4. ข้าราชการตำรวจสามารถเสนอความเห็นในการแก้ไขปรับปรุงประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ผ่านบุคคลใด

ก. นายกรัฐมนตรี

ข. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ง. จเรตำรวจแห่งชาติ

 

ข้อที่ 5. ข้อใดคือหลักมาตรฐานจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ข้าราชการตำรวจต้องปฏิบัติตาม

ก. การรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตัวเองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ และเป็นธรรม

ข. การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจ ความดีเท่านั้น

ค. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

ง. การอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริต ไม่ว่าด้วยเหตุประการใด

 

ข้อที่ 6. ข้อใดคือคุณธรรมสี่ประการตามพระบรมราโชวาทให้เป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งในการประพฤติตน ที่ข้าราชการตำรวจต้องปฏิบัติตาม

ก. การรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตัวเองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ และเป็นธรรม

ข. การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจ ความดีเท่านั้น

ค. การอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริต ไม่ว่าด้วยเหตุประการใด

ง. ถูกทุกข้อ

 

ข้อที่ 7. ข้อใดคืออุดมคติของตำรวจ 9 ประการที่ข้าราชการตำรวจต้องปฏิบัติตาม

ก. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

ข. ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ค. ยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์การ

ง. มุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชนแก่ประชาชน

 

ข้อที่ 8. ข้าราชการตำรวจต้องเคารพสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และตามกฎหมายอื่นโดยเคร่งครัด โดยไม่เลือกปฏิบัติ เป็นกฎข้อที่เท่าใด

ก. ข้อที่ 6

ข. ข้อที่ 7

ค. ข้อที่ 8

ง. ข้อที่ 9

 

ข้อที่ 9. ข้อใดคือหลักจิตสำนึกของความเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551

ก. ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดคุ้มค่า โดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง

ข. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความเต็มใจ ไม่ละทิ้งหน้าที่ ไม่หลีกเลี่ยงหรือปัดความรับผิดชอบ

ค. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร เสียสละ ใช้ปฏิภาณไหวพริบ กล้าหาญและอดทน

ง. มีท่าทีเป็นมิตร มีมนุษยสัมพันธ์อันดี และมีความสุภาพอ่อนโยนต่อประชาชนผู้รับบริการ รวมทั้งให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และไม่เลือกปฏิบัติ

 

ข้อที่ 10. ไม่สั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติการในสิ่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือขัดต่อคุณธรรมและศีลธรรม เป็นข้อปฏิบิติข้อที่เท่าไหร่ของกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551

ก. ข้อที่ 13

ข. ข้อที่ 14

ค. ข้อที่ 15

ง. ข้อที่ 16

 

ข้อที่ 11. ข้อใดคือหลักประพฤติปฏิบัติของผู้บังคับบัญชา ข้าราชการตำรวจตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551

ก. ไม่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างที่ดี รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาและที่พึ่งของผู้ใต้บังคับบัญชา

ข. หมั่นอบรมให้ผู้ใต้บังคับบัญชายึดถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ ว่ากล่าวตักเตือนด้วยจิตเมตตา และให้ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่

ค. ไม่ใช้หลักคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนอย่างเคร่งครัด และปราศจากความลำเอียง

ง. ปกครองบังคับบัญชา โดยไม่ยอมรับฟังความคิดเห็น และ ผลักความรับผิดชอบให้ผู้ใต้บังคับบัญชา

 

ข้อที่ 12. ข้อใดคือหลักประพฤติปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานของข้าราชการตำรวจตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551

ก. เคารพเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาที่ชอบด้วยกฎหมาย

ข. รักษาวินัยและความสามัคคีในหมู่คณะ

ค. ปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานด้วยความสุภาพมีน้ำใจ รักใคร่ สมานฉันท์ และมีมนุษยสัมพันธ์ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน

ง. ถูกทุกข้อ

 

ข้อที่ 13. ข้อใดไม่ใช่หลักประพฤติปฏิบัติของข้าราชการตำรวจ เมื่อเข้าจับกุมหรือระงับการกระทำผิด

ก. แสดงถึงการอุทิศตนและจิตใจให้แก่การปฏิบัติหน้าที่อย่างกล้าหาญและมีสติปัญญา

ข. ยืนหยัดเจตนารมณ์ในการรักษากฎหมายให้ถึงที่สุด ไม่ประนีประนอม ผ่อนปรน หรือละเลยการดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้กระทำความผิด ทั้งนี้ให้ระลึกเสมอว่าการใช้กฎหมายจะต้องคำนึงถึงหลักมนุษยธรรมด้วย

ค. ใช้มาตรการรุนแรง เว้นแต่การใช้มาตรการปกติแล้ว ไม่เพียงพอที่จะหยุดยั้งผู้กระทำความผิดหรือผู้ต้องสงสัยได้

ง. ถูกทุกข้อ

 

ข้อที่ 14. ในการรวมพยานหลักฐาน การสืบสวนสอบสวน การสอบปากคำ ของข้าราชการตำรวจมีประพฤติปฏิบัติอย่างไร

ก. ทำการทารุณหรือทารุณกรรมต่อบุคคล หรือต่อบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลนั้น

ข. ใช้ จ้าง วาน หรือยุยงส่งเสริม หรือปล่อยปละละเลยให้มีการทารุณหรือทารุณกรรมต่อบุคคล หรือต่อบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคลนั้น

ค. กระทำการข่มขู่หรือรังควาน หรือไม่ใช้อำนาจที่มิชอบ หรือแนะนำเสี้ยมสอนบุคคลให้ถ้อยคำอันเป็นเท็จหรือปรักปรำผู้อื่น

ง. ไม่กักขังหรือหน่วงเหนี่ยวบุคคลที่ยังไม่ได้ถูกจับกุมตามกฎหมาย เพื่อการสอบปากคำ

 

ข้อที่ 15. ในการควบคุมดูแลบุคคลที่อยู่ในการควบคุมของข้าราชการตำรวจมีหลักประพฤติปฏิบัติ อย่างไร

ก. ผ่อนปรนให้บุคคลนั้นมีสิทธิหรือได้ประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบแบบแผน

ข. รบกวนการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลกับทนายความตามสิทธิแห่งกฎหมาย

ค. ไม่ควบคุมเด็กและเยาวชนร่วมกับผู้กระทำความผิดที่เป็นผู้ใหญ่ หรือไม่คุมขังผู้หญิงร่วมกับผู้ชาย เว้นแต่เป็นกรณีที่มีกฎหมายและระเบียบแบบแผนอนุญาต

ง. ไม่จัดให้บุคคลได้รับการรักษาพยาบาลหรือการดูแลทางการแพทย์ตามสมควรแก่กรณี เมื่อบุคคลนั้นมีอาการเจ็บป่วยหรือร้องขอ

 

แนวข้อสอบเก่า กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2547 [ชุดที่ 1]

 

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1. ข้อใดให้ความหมายของ การสืบสวนข้อเท็จจริง ได้ชัดเจน ครบถ้วนที่สุด

ก. การแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานซึ่งผู้มีหน้าที่สืบสวนข้อเท็จจริงได้ปฏิบัติไปตามอำนาจและหน้าที่

ข. การแสวงหาข้อเท็จจริง เพื่อที่จะทราบรายละเอียดแห่งพฤติการณ์และการกระทำนั้นว่าเกิดขึ้นจากการกระทำของข้าราชการตำรวจผู้ใด

ค. การแสวงหาหลักฐานซึ่งผู้มีหน้าที่สืบสวนข้อเท็จจริงได้ปฏิบัติไปตามอำนาจและหน้าที่ เพื่อที่จะทราบว่าข้าราชการตำรวจผู้ซึ่งมีเหตุอันสมควรสงสัยหรือถูกร้องเรียนได้กระทำผิดวินัยหรือไม่ประการใด

ง. การแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานซึ่งผู้มีหน้าที่สืบสวนข้อเท็จจริงได้ปฏิบัติไปตามอำนาจและหน้าที่เพื่อที่จะทราบรายละเอียดแห่งพฤติการณ์และการกระทำนั้นว่าเกิดขึ้นจากการกระทำของข้าราชการตำรวจผู้ใดว่าได้กระทำผิดวินัยหรือไม่ประการใด

 

ข้อที่ 2. กรณีไม่ใช่ข้อใด ที่ควรทำการสืบสวนข้อเท็จจริง

ก. ส่วนราชการอื่นหรือหน่วยงานอื่นแจ้งมาให้ทราบว่าข้าราชการตำรวจในบังคับบัญชาผู้ใดกระทำผิดวินัยหรือสงสัยว่ากระทำผิดวินัย

ข. ผู้บังคับบัญชามีเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการตำรวจในบังคับบัญชาผู้ใดกระทำผิดวินัย

ค. มีผู้ร้องเรียนกล่าวหาว่าข้าราชการตำรวจในบังคับบัญชาผู้ใดกระทำผิดวินัยโดย ผู้ร้องเรียนนั้นไม่ได้แจ้งชื่อและที่อยู่ของตนเองเป็นที่แน่นอน

ง. มีบัตรสนเท่ห์กล่าวโทษว่าข้าราชการตำรวจในบังคับบัญชาผู้ใดกระทำผิดวินัยตามปกติการร้องเรียน กล่าวโทษข้าราชการตำรวจว่ากระทำผิดวินัยในลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ห้ามมิให้รับฟังเว้นแต่บัตรสนเท่ห์นั้นระบุข้อเท็จจริง พยานหลักฐานกรณีแวดล้อมและหรือระบุพยานบุคคล พยานวัตถุหรือพยานเอกสารชี้แนะแนวทางเพียงพอที่จะดำเนินการสืบสวนได้

 

ข้อที่ 3. บุคคลในข้อใดไม่สามารถเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สั่งให้สืบสวนยกเว้นนายกรัฐมนตรี และคณะกรรมการสืบสวนได้

ก. นายเอมีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ถูกสืบสวน

ข. นายบีรู้เห็นเหตุการณ์ในเรื่องที่สืบสวน

ค. นายซีเป็นคู่กับผู้ร้องเรียนกล่าวหา

ง. ถูกทุกข้อ

 

ข้อที่ 4. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือสั่งให้ผู้ใดทำการสืบสวน

ก. ประธานกรรมการ ต้องมีตำแหน่งและยศไม่ต่ำกว่าผู้ถูกกล่าวหา

ข. กรณีเป็นราชการบริหารส่วนกลาง ผู้ทำการสืบสวนต้องมียศไม่ต่ำกว่าพันตำรวจเอก

ค. กรณีเป็นราชการส่วนภูมิภาคต้องมียศไม่ต่ำกว่าร้อยตำรวจโท

ง. ถูกทุกข้อ

 

ข้อที่ 5. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวน

ก. จัดทำบันทึกการปฏิบัติงานที่มีการสืบสวนไว้เฉพาะครั้งที่มีความสำคัญระดับประเทศ

ข. รวบรวมประวัติของผู้ถูกกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กล่าวหาเท่าที่จำเป็น เพื่อประกอบการพิจารณา

ค. ห้ามมิให้บุคคลอื่นเข้าร่วมทำการสืบสวน

ง. สืบสวนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กำหนดในกฎ ก.ตร. นี้เพื่อแสวงหาความจริงในเรื่องที่กล่าวหาและดูแลให้บังเกิดความยุติธรรมตลอดการสืบสวน

 

ข้อที่ 6. กรณีการลงมติของที่ประชุม มีคะแนนเสียงเท่ากัน ใครเป็นผู้ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ก. ประธานในที่ประชุม ข. นายกรัฐมนตรี

ค. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 

ข้อที่ 7. คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวน ต้องดำเนินการสืบสวนให้แล้วเสร็จไม่เกินกี่วัน นับแต่วันที่ประธานกรรมการหรือผู้สืบสวนได้รับทราบคำสั่ง

ก. 30 วัน ข. 45 วัน

ค. 60 วัน ง. 90 วัน

 

ข้อที่ 8. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย

ก. ให้คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนเรียกผู้ถูกกล่าวหามาพบเพื่อแจ้งเรื่องที่ถูกกล่าวหาหรือถูกร้องเรียน ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ

ข. พยานบุคคลจะระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้

ค. ทำบันทึกมีสาระสำคัญตามแบบ สส.๒ ที่ ก.ตร. กำหนด

ง. ถูกทุกข้อ

 

ข้อที่ 9. ข้อความใดกล่าวได้ถูกต้อง

ก. การสอบปากคำผู้ถูกกล่าวหาและพยานของคณะกรรมการสืบสวนต้องมีกรรมการสืบสวนไม่น้อยกว่า 3 คน จึงจะสืบสวนได้

ข. ก่อนเริ่มสอบปากคำพยานให้คณะกรรมการสืบสวนแจ้งให้พยานทราบว่ากรรมการสืบสวนมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา การให้ถ้อยคำอันเป็นเท็จต่อคณะกรรมการสืบสวนอาจเป็นความผิดตามกฎหมาย

ค. ในการสอบปากคำผู้ถูกกล่าวหาและพยาน ให้คณะกรรมการสืบสวน ให้สัญญา เพื่อจูงใจให้บุคคลนั้นให้ถ้อยคำอย่างใดๆ

ง. ถูกทุกข้อ

 

ข้อที่ 10. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการบันทึกถ้อยคำ

ก. ห้ามมิให้ขูดลบหรือบันทึกข้อความทับ

ข. ให้กรรมการสืบสวนผู้ร่วมสืบสวนอย่างน้อยหนึ่งคนหรือผู้สืบสวนกับผู้ให้ถ้อยคำลงลายมือชื่อกำกับไว้ทุกแห่งที่ขีดฆ่าหรือตกเติม

ค. ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยคำที่อยู่ในที่สืบสวนไม่ยอมลงลายมือชื่อให้บันทึกเหตุนั้นไว้ในบันทึกถ้อยคำนั้น

ง. ถูกทุกข้อ

 

ข้อที่ 11. ในกรณีที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดหรือต้องรับผิดในคดีที่เกี่ยวกับเรื่องที่สืบสวน ถ้าคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามคำพิพากษาได้ความประจักษ์ชัดอยู่แล้ว ข้อใดถูกต้อง

ก. ให้ถือเอาคำพิพากษานั้นเป็นพยานหลักฐานโดยไม่ต้องสืบสวนต่อไปก็ได้

ข. ให้ถือเอาคำพิพากษานั้นเป็นพยานหลักฐานโดยต้องสืบสวนต่อไปจนสิ้นสุด

ค. ให้ถือเอาคำพิพากษานั้นเป็นพยานหลักฐานโดยไม่ต้องสืบสวนต่อไปก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหา ทราบ

ง. ไม่มีข้อใดถูก

 

ข้อที่ 12. ข้อใดคือสาระสำคัญ ของรายงานการสืบสวน

ก. วินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหากับพยานหลักฐานที่หักล้างข้อกล่าวหา

ข. สรุปข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานว่ามีอย่างไรบ้าง

ค. ความเห็นของคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนว่า การกระทำของผู้ถูกกล่าวหามีมูลความผิดวินัย หรือไม่

ง. ถูกทุกข้อ

 

ข้อที่ 13. การคัดค้านกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนให้ยื่นต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สั่งให้สืบสวนภายในกี่วันนับแต่วันรับทราบคำสั่ง

ก. 5 วัน ข. 7 วัน

ค. 9 วัน ง. 15 วัน

 

ข้อที่ 14. การพิจารณาการคัดค้าน ผู้ที่ได้รับหนังสือคัดค้านอาจตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตามความเหมาะสมและให้พิจารณาสั่งการโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ไม่เกินกี่วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือคัดค้าน

ก. 7 วัน ข. 15 วัน

ค. 30 วัน ง. 45 วัน

 

ข้อที่ 15. ในการสอบปากคำผู้ถูกกล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหาสามารถนำทนายความหรือที่ปรึกษาของตนเข้าร่วมฟังได้หรือไม่

ก. ได้ โดยผู้ถูกกล่าวหาจะนำทนายความหรือที่ปรึกษาของตนจำนวนไม่เกิน 1คนเข้าร่วมฟังก็ได้

ข. ได้ โดยผู้ถูกกล่าวหาจะนำทนายความหรือที่ปรึกษาของตนจำนวนไม่เกิน 2 คนเข้าร่วมฟังก็ได้

ค. ไม่ได้ เนื่องจาก ผู้ถูกกล่าวหาเท่านั้นที่เข้าร่วมฟังก็ได้

ง. ไม่ได้ เนื่องจาก ทนายความหรือที่ปรึกษาเท่านั้นที่เข้าร่วมฟังได้

 

แนวข้อสอบตํารวจ วุฒิ ม.6 ข้อสอบความสามารถทั่วไป [ชุดที่ 2]

นโยบายการบริหารราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

 

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น

ข้อที่ 10. ตามนโยบายการบริหารราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ?

ก. เป็นตำรวจมืออาชีพเพื่อความผาสุกของประชาชน

ข. มุ่งพัฒนาและเสริมสร้างให้ข้าราชการตำรวจ เทิดทูนและจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

ค. เป็นตำรวจมืออาชีพยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ง. เป็นตำรวจที่ประชาชนเชื่อมั่น ศรัทธาและเป็นที่พึ่งได้อย่างแท้จริง

 

ข้อที่ 11. ตามเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มุ่งพัฒนาและเสริมสร้างให้ข้าราชการตำรวจมีค่านิยมตามข้อใด ?

ก. เป็นตำรวจที่ปกป้องเทิดทูนและจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

ข. เป็นตำรวจมืออาชีพยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ค. เป็นตำรวจที่ประชาชนเชื่อมั่น ศรัทธาและเป็นที่พึ่งได้อย่างแท้จริง

ง. ถูกทุกข้อ

 

ข้อที่ 12. ข้อใดไม่ใช่นโยบายในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามนโยบายการบริหารราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ?

ก. เพิ่มความเข้มในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามนโยบาย รัฐบาล โดยยึดกฎหมายและหลักนิติธรรม

ข. ดําเนินมาตรการยึด

1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

รวมแนวข้อสอบราชการ

แจกฟรีแนวข้อสอบ [0]

NEW PRODUCTS

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม134,239 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด94,488 ครั้ง
เปิดร้าน23 ส.ค. 2559
ร้านค้าอัพเดท20 มิ.ย. 2561

RECOMMENDED

ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านแนวข้อสอบราชการ
แนวข้อสอบราชการ
แนวข้อสอบ แนวข้อสอบราชการ ข้อสอบราชการ หนังสือสอบ คู่มือสอบ เปิดสอบงานราชการ สอบราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน
เบอร์โทร : 0930921748
อีเมล : maneenuchnch@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก