lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

โหลดเก็บไว้อ่านเลย แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง 2559 ความรู้ความสามารถทั่วไป

เจ้าของร้าน

 

แนวข้อสอบ Aptitude Test เตรียมสอบการไฟฟ้านครหลวง [ชุดที่ 1]

 

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น

ข้อที่ 1. 1 / 201 / 402 / 604 / 807 / 1,011……(จงหาตัวเลขที่หายไป)…….?

ก. 1,371

ข. 1,372

ค. 1,216

ง. 1,217

 

ข้อที่ 2. 7 / 21 / 35 / 49 / 63……(จงหาตัวเลขที่หายไป)…….?

ก. 5

ข. 64

ค. 77

ง. 80

 

ข้อที่ 3. 20 / 80 / 180 / 320 / 500 / 720……(จงหาตัวเลขที่หายไป)…….?

ก. 800

ข. 820

ค. 900

ง. 980

 

ข้อที่ 4. 66 / 264 / 594 /986 / 1,430 / 1,980……(จงหาตัวเลขที่หายไป)…….?

ก. 1,989

ข. 2,000

ค. 2,618

ง. 2,630

 

ข้อที่ 5. 29 / 54 / 75 / 92 / 105 / 114……(จงหาตัวเลขที่หายไป)…….?

ก. 116

ข. 117

ค. 118

ง. 119

 

ข้อที่ 6. 27 / 54 / 81 / 108 / 135 / 162……(จงหาตัวเลขที่หายไป)…….?

ก. 150

ข. 169

ค. 189

ง. 235

 

ข้อที่ 7. -33 / 69 / 65 / -21 / 63 / 87……(จงหาตัวเลขที่หายไป)…….?

ก. 88

ข. 98

ค. 351

ง. 453

 

ข้อ 8. -4/ -979/ -2953 /-4912/ -5843 /…………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..

ก. -6774

ข. -7858

ค. -9987

ง. -1024

 

ข้อ 9. 77 /155 /312 /549/867/…………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..

ก. -800

ข. -545

ค. 1,187

ง. 1,267

 

ข้อ 10. -4/ -979/ -2953 /-4912/ -5843 /…………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..

ก. -6774

ข. -7858

ค. -9987

ง. -1024

 

ข้อที่ 11. แม่ค้าขายมังคุดในราคาลูกละ 10 บาท และขาย ทุเรียนในราคาลูกละ 40 บาท ตกตอนเย็นนับเงินที่ขายได้ 3,000 บาท วันนี้แม่ค้าขายมังคุดและทุเรียนอย่างละกี่ลูก ?

ก. มังคุด 100 ลูก ทุเรียน 50 ลูก

ข. มังคุด 220 ลูก ทุเรียน 20 ลูก

ค. มังคุด 260 ลูก ทุเรียน 10 ลูก

ง. ถูกทุกข้อ

 

ข้อที่ 12. นายเอมีธนบัตรใบละ 1,000 บาท ซื้อกางเกง x บาท เสื้อยืด y บาท รองเท้า z บาท แล้วได้รับเงินทอน 50 บาท นายเอ ซื้อเสื้อยืดในราคาเท่าไหร่ ?

ก. 950-x-y บาท

ข. 950+x-y บาท

ค. 1,050-x-y บาท

ง. 1,000-x-y บาท

 

ข้อที่ 13. อัตราส่วนของเงินเดือนของนาย A ต่อเงินเดือนของนาย B เท่ากับ 7 : 9 เงินเดือนของนาย A ต้องเพิ่มอีกกี่บาท จึงจะทำให้อัตราส่วนของเงินเดือนของนาย A ต่อ เงินเดือนของนาย B เป็น 5 : 6 เมื่อนาย B มีเงินเดือน 18,000 บาท ?

ก. 100 บาท

ข. 500 บาท

ค. 1,000 บาท

ง. 1,500 บาท

 

ข้อที่ 14. แอลกอฮอล์ 1 ลิตร มีความเข้มข้น 60 % ต้องเติมน้ำกี่ลิตรจึงจะมีความเข้มข้น 25 % ?

ก. 1.2 ลิตร

ข. 1.4 ลิตร

ค. 2.2 ลิตร

ง. 2.4 ลิตร

 

ข้อที่ 15. ลวดเส้นหนึ่งยาว 132 เซนติเมตรนำมาดัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะมีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตร ?

ก. 1,025 ตารางเซนติเมตร

ข. 1,089 ตารางเซนติเมตร

ค. 1,760 ตารางเซนติเมตร

ง. 1,849 ตารางเซนติเมตร

 

ข้อที่ 16. กระรอกบินเล็กเขาสูง : กระรอกบินสีเขม่า :: ?:?

ก. ปลากระทุงเหวควาย : ปลากะพงแดงสั้นหางปาน

ข. กวางป่า : ค่างดำ

ค. นกกระจ้อยแถบปีกเหลือง : นกกางเขนน้ำดำหลังแดง

ง. แมวเปอร์เซีย : หมาบางแก้ว

 

ข้อที่ 17. ปลาชะโด : ปลานวลจันทร์ :: ?:?

ก. ปลาบึก : ปลาม้า

ข. ปลากระเบนจมูกแหลม : ปลากระเบนแมลงวัน

ค. ปลากริมควาย : ปลากล้วยท้องแดง

ง. เสือ : นกอินทรีย์

 

ข้อที่ 18.ที่หนึ่ง : ฮ……….. A : ?

ก. สุดท้าย ข. อักษร

ค. ลำดับ ง. ที่สุดท้าย

 

ข้อที่ 19.กระจก : สะท้อน……….. ? : วกกลับ

ก. ส่องหน้า ข. ยูเทิร์น

ค. ดู ง. ย้อนไป

 

ข้อที่ 20.เสาไฟฟ้า : ดินสอ……….. ? : หนังยาง

ก. พวงมาลัย ข. ไส้ดินสอ

ค. วงรี ง. ปากกา

 

ข้อที่ 21.แมวหลับ : ไก่ขัน……….. ช้างเดิน : ?

ก. เป็ดว่ายน้ำ ข. กระรอกกระโดด

ค. ปูไต่ ง. ห่านจิก

 

แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่งธุรการ 3 [ชุดที่ 1]

 

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น

ข้อที่ 1. ข้อใดคือหน้าที่และความรับผิดชอบงานธุรการ ?

ก. งานรับ – ส่ง และลงทะเบียนหนังสือราชการ

ข. การทำสำเนาหนังสือ เช่น ถ่ายเอกสาร อัดสำเนา

ค. การจัดทำหนังสือเชิญประชุม และเชิญประชุม

ง. ถูกทุกข้อ

 

ข้อที่ 2. ตามทฤษฎีการจัดการของ Henri Fayol เกี่ยวกับหน้าที่การจัดการ (management functions) ประกอบด้วยหน้าที่ (functions) ทางการจัดการทั้งหมดกี่ประการ ?

ก. สองประการ คือการวางแผน (Planning) และการจัดองค์การ (Organizing)

ข. สามประการ คือการวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) และ การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding)

ค. สี่ประการ คือการวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding) และ การประสานงาน (Coordinating)

ง. ห้าประการ คือการวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding) การประสานงาน (Coordinating) และ การควบคุม (Controlling)

 

ข้อที่ 3. ภาระหน้าที่ในการที่จะต้องกำกับให้สามารถประกันได้ว่ากิจกรรมต่าง ๆ ที่ทำไปนั้นสามารถเข้ากันได้กับแผนที่ได้วางไว้แล้ว ตามทฤษฎีการจัดการของ Henri Fayol มีความหมายตรงกับข้อใด ?

ก. Controlling

ข. Coordinating

ค. Commanding

ง. Planning

 

ข้อที่ 4. หลักของการมีผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว (unity of command) คือ ?

ก. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นสิ่งที่แยกจากกันมิได้ ผู้ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ที่จะออกคำสั่งได้นั้น ต้องมีความรับผิดชอบต่อผลงานที่ตนทำไปนั้นด้วย

ข. ในการกระทำใด ๆ คนงานควรได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียวเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้เกิดความสับสนในคำสั่ง

ค. ผู้บังคับบัญชาควรจะเปิดโอกาสให้ผู้น้อยได้ใช้ความริเริ่มของตนบ้าง

ง. เน้นถึงความจำเป็นที่คนต้องทำงานเป็นกลุ่มที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (teamwork) และชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการติดต่อสื่อสาร (communication) เพื่อให้ได้มาซึ่งกลุ่มทำงานที่ดี

 

ข้อที่ 5. ข้อใดคือขั้นตอนการปฏิบัติงานรับ ส่งหนังสือราชการและเอกสาร ?

ก. จําแนกประเภทหนังสือเข้าสํานักกฎหมาย

ข. ลงทะเบียนรับหนังสือพร้อมทั้งตรวจสอบสิ่งที่ส่งมาด้วย

ค. จัดเก็บเอกสารต่าง ๆ เข้าแฟ้มตามประเภทหัวข้อเรื่องเพื่อความสะดวกในการค้นหา เช่น เรื่องการอบรมสัมมนา หนังสือเวียน คําสั่ง ประกาศ โดยเรียงตามปีปฏิทิน

ง. ถูกทุกข้อ

 

ข้อที่ 6. ความอดทน เก็บอารมณ์ ในความหมายของคำว่า “Service” หมายถึง ?

ก. Smile

ข. enthusiasm

ค. impression

ง. endurance

 

ข้อที่ 7. ข้อใดให้ความหมายของ “การพัสดุ” ได้ชัดเจนที่สุด ?

ก. การจัดทำเอง การซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเช่า การควบคุม การจำหน่าย และการดำเนินการอื่น ๆ

ข. วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่กำหนดไว้ในหนังสือการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของสำนักงบประมาณ หรือการจำแนกประเภทรายจ่ายตามสัญญาเงินกู้จากต่างประเทศ

ค. การซื้อพัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการติดตั้ง ทดลอง และบริการที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ แต่ไม่รวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจ้าง

ง. การจ้างทำของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และการจ้างเหมาบริการ แต่ไม่รวมถึงการจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ

 

ข้อที่ 8. การซื้อพัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการติดตั้ง ทดลอง และบริการที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ แต่ไม่รวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจ้าง หมายถึง ?

ก. การพัสดุ

ข. พัสดุ

ค. การซื้อ

ง. การจ้าง

 

ข้อที่ 9. วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 การไฟฟ้านครหลวงซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นเงินเชื่อ 35,000 บาท ได้ส่วนลด 5% เงื่อนไข F.O.B. Destination เงื่อนไข 3/10 , EOM. ต่อมาในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 การไฟฟ้านครหลวงชำระหนี้ ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตทั้งหมด ต้องบันทึกบัญชีอย่างไร ?

ก. เดบิต เจ้าหนี้ 33,250 เครดิต เงินสด 33,250

ข. เดบิต เจ้าหนี้ 33,250 เครดิต ส่วนลดรับ 997.50 เงินสด 32,252.50

ค. เดบิต เจ้าหนี้ 33,250 เครดิต ส่วนลดจ่าย 997.50 เงินสด 32,252.50

ง. เดบิต เจ้าหนี้ 32,252.50 เครดิต เงินสด 32,252.50

 

ข้อที่ 10. รายการต่อไปนี้เป็นยอดคงเหลือของการไฟฟ้านครหลวง

เงินสด 15,000

ลูกหนี้ – การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 5,000

วัสดุสิ้นเปลือง 1,000

รถยนต์ 120,000

เครื่องมือ 20,000

เจ้าหนี้ 80,000

ทุน – ธนาคาแห่งประเทศไทย 107,000

รายได้ค่าไฟฟ้า 50,000

ค่าเบี้ยประกัน 3,000

ค่าโฆษณา 1,000

จากรายการข้างบนนี้ ในการจัดทำงบดุล ยอดรวมของงบเป็นเท่าใด

ก. สินทรัพย์ 165,000

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 165,000

ข. สินทรัพย์ 161,000

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 161,000

ค. สินทรัพย์ 140,000

หนี้สิน 140,000

ง. สินทรัพย์ 160,000

ส่วนของเจ้าของ 160,000

 

แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า [ชุดที่ 1]

 

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น

ข้อที่ 1. การออกแบบระบบป้องกันฟ้าผ่า ในสถานีไฟฟ้าแรงสูงมีการป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงจากฟ้าผ่าด้วยกัน กี่วิธี ?

ก. 2 วิธี

ข. 3 วิธี

ค. 4 วิธี

ง. 5 วิธี

 

ข้อที่ 2. สถานีไฟฟ้าแรงสูง 115/22 kV. แห่งหนึ่งมีความสูงของตัวล่อฟ้าในรูปแบบเสาล่อฟ้า โดยมีความสูงที่ติดตั้ง Air Terminal ให้สูง hm=16.0+1.3 เมตร และมี ตัวสายตัวนําขนาด 400 Sq.mm. ความสูงสูง he = 4.5 เมตร ของอุปกรณ์ โดยระบบมีค่า BIL = 450 kV. จงหาค่า Zs เสิร์จอิมพีแดนซ์ ?

ก. 247.18 Ω

ข. 255.08 Ω

ค. 297.14 Ω

ง. 300.54 Ω

 

ข้อที่ 3. แรงดันระบบ (System voltage) ของการไฟฟ้านครหลวงตรงตามข้อใด ?

ก. 500 KV 230 KV และ 115 kV

ข. 230 KV,115 kV และ 69kV

ค. 12kV, 24kV และ 69kV

ง. 11kV, 22kV และ 33kV

 

ข้อที่ 4. ข้อใดคืออุปกรณ์ที่เป็นสาเหตุหลักของค่าความผิดเพี้ยนฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้า ?

ก. Convertor

ข. Power Rectifier

ค. Adjustable-Speed Drive

ง. ผิดทุกข้อ

 

ข้อที่ 5. หน้าสัมผัสของ Circuit Breaker มักถูกห่อหุ้มด้วยฉนวนตามข้อใด ?

ก. Sulfur hexafluoride

ข. Argon

ค. อากาศ

ง. น้ำมัน

 

ข้อที่ 6. เซอร์กิตเบรกเกอร์ชนิดใดที่ใช้การดับอาร์กแบบลดความดัน ?

ก. Vacuum Circuit Breaker

ข. เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบ SF6

ค. เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบ ลม

ง. เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบ น้ำมัน

 

ข้อที่ 7. รีเลย์ชนิดใดที่มีส่วนประกอบของโซลิคสเตตหรือสารกึ่งตัวนำ ?

ก. Electromechanical relay

ข. Electromagnetic attraction

ค. Electromagnetic induction

ง. Static relay

 

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง [ชุดที่ 1]

 

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1. ข้อใดไม่ใช่ภารกิจของการไฟฟ้านครหลวง ?

ก. ดำเนินธุรกิจไฟฟ้าที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ และปลอดภัย

ข. ให้บริการเชิงรุกโดยมุ่งเน้นลูกค้า

ค. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรอย่างยั่งยืน รวมทั้งรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ง. มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง เป็นผู้นำระบบจัดจำหน่ายพลังไฟฟ้า

 

ข้อที่ 2. ข้อใดคืออำนาจของการไฟฟ้านครหลวง ตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2501 ?

ก. ดำเนินงานเกี่ยวกับเครื่องใช้ บริการ และความสะดวกต่าง ๆ ของการไฟฟ้านครหลวง

ข. รับทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ กู้ยืมเงินหรือลงทุน

ค. ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน

ง. ถูกทุกข้อ

 

ข้อที่ 3. ข้อใดคือสิ่งที่การไฟฟ้านครหลวงไม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนจึงจะดำเนินการได้ ?

ก. จำหน่ายอสังหาริมทรัพย์อันมีราคาเกินห้าล้านบาท

ข. จัดตั้งบริษัทจำกัด

ค. เข้าร่วมกิจการกับบุคคลอื่นหรือถือหุ้นในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด

ง. ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน

 

ข้อที่ 4. การไฟฟ้านครหลวงจะต้องโฆษณารายงานประจำปี แสดงบัญชีงบดุล บัญชีทำการและบัญชีกำไรขาดทุน ภายในกี่วันหลังจากวันสิ้นปีบัญชีของการไฟฟ้านครหลวง ?

ก. 90 วัน ข. 120 วัน

ค. 150 วัน ง. 180 วัน

 

ข้อที่ 5. ข้อใดคือ “วิสัยทัศน์”ของการไฟฟ้านครหลวง ?

ก. ดำเนินธุรกิจไฟฟ้าที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ และปลอดภัย

ข. พัฒนาและเพิ่มขีดคงามสามารถในการแข่งขัน

ค. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรอย่างยั่งยืน รวมทั้งรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ง. มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง เป็นผู้นำระบบจัดจำหน่ายพลังไฟฟ้าและบริการที่เป็นเลิศ สร้างความเข้มแข็งในธุรกิจเกี่ยวเนื่องรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

ข้อที่ 6. การสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรและธุรกิจใหม่จัดอยู่ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่เท่าไหร่ของการไฟฟ้านครหลวง ?

ก. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

ข. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

ค. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

ง. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

 

ข้อที่ 7. การไฟฟ้านครหลวง บริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลที่ดี โดยยึดหลักมาตรฐานสากลตามหลักการและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจของกระทรวงใด

ก. กระทรวงพลังงาน

ข. กระทรวงการคลัง

ค. กระทรวงมหาดไทย

ง. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 

ข้อที่ 8. ข้อใดให้ความหมายของหลักความรับผิดชอบ (Accountability) ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ การไฟฟ้านครหลวงได้ชัดเจนที่สุด

ก. ความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่จนสำเร็จด้วยความรับผิดชอบต่อผลงาน

ข. การตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถด้วยความสำนึกในหน้าที่แห่งตน

ค. วิสัยทัศน์ ในการสร้าง มูลค่าเพิ่มแก่กิจการโดยคำนึงถึงคุณค่าและความสามารถในทุกด้าน เพื่อการแข่งขัน

ง. การส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ

 

ข้อที่ 9. การส่งเสริมให้เกิดการกระจายโอกาสแก่ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนหรือท้องถิ่นตรงกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีข้อใดของการไฟฟ้านครหลวง ?

ก. การมีส่วนร่วม (Participation)

ข. หลักคุณธรรม (Ethics)

ค. หลักความโปร่งใส (Transparency)

ง. หลักความเสมอภาค (Equitable Treatment)

 

ข้อที่ 10. ข้อใดไม่ใช่กรอบเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ สำหรับผู้บริหาร และพนักงาน ที่คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงได้กำหนดไว้ตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีของการไฟฟ้านครหลวง ?

ก. จัดวาง และทบทวนโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการไฟฟ้านครหลวง

ข. คณะกรรมการไฟฟ้านครหลวง ผู้ว่าการ และผู้บริหารทุกระดับของการไฟฟ้านครหลวงต้องเป็นผู้นำต้นแบบที่ดีทางด้านจริยธรรมและคุณธรรม

ค. มุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกการปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงานในทุกระดับ

ง. มุ่งเน้นการจัดทำรายงานทั้งรายงานทางการเงิน (Financial reporting) และรายงานที่ไม่ใช่ทางการเงิน (Non-financial reporting)

 

ข้อที่ 11. ข้อใดให้ความหมายของEnterprise Wide Risk Management ของการไฟฟ้านครหลวงได้ชัดเจนที่สุด

ก. การผสมผสานและเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจการบริหารความเสี่ยงควรสอดคล้องกับแผนธุรกิจวัตถุประสงค์การตัดสินใจและสามารถนำไปใช้กับองค์ประกอบอื่น ๆ ในการบริหารองค์กร

ข. การบริหารความเสี่ยงโดยมีโครงสร้างองค์กร กระบวนการ และวัฒนธรรมองค์กร ประกอบเข้าด้วยกันและมีลักษณะที่สำคัญ

ค. มีความคิด แบบมองไปข้างหน้า โดยบ่งชี้ความเสี่ยง อะไรที่อาจจะเกิดขึ้นบ้าง และหากเกิดขึ้นจริง จะมีผลกระทบอย่างไร ต่อวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรได้มีการเตรียมการบริหารความเสี่ยง

ง. การบริหารความเสี่ยงโดยมีโครงสร้างองค์กร กระบวนการ และวัฒนธรรมองค์กร ประกอบเข้าด้วยกันและมีลักษณะที่สำคัญ

 

 

 

****(รวมแนวข้อสอบ ที่รวบรวมขึ้นตามประกาศของหน่วยงาน และตำแหน่งปัจจุบัน ในการสอบครั้งนี้)++++

###เนื้อหาประกอบด้วยจำนวน 200-250 หน้าแล้วแต่หน่วยงาน<<<

###หนังสือทางศูนย์ของเรามีทั้งเนื้อหาสรุป และแนวข้อสอบ สามารถสอบได้ทั้งข้อเขียน และข้อกา  

>>>รวบรวมไว้ทั้งความรู้ทั่วไปและความรู้เฉพาะตำแหน่งไว้ในเล่มเดียว

>>>เนื้อหาครบ  ชัดเจน  ตรงประเด็น  อธิบายเพิ่มความเข้าใจ  พร้อมเฉลยกระชับ เข้าใจง่าย

=อัพเดทก่อนใคร ทันทุกข่าวประกาศสอบ เน้นทำโจย์ สรุปสาระสำคัญ พร้อมเฉลย อ่านง่าย 

=เข้าใจเร็วประหยัดเวลาในการอ่านเหมาะสำหรับ เตรียมตัวสอบ

----------------------------------------------------------------

>>>อ่านเข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น อัดแน่นด้วยคุณภาพ

>>>รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ รวบรวมข้อสอบจากรุ่นพี่ที่สอบได้ จากสนามจริง

และจากสุดยอดติวเตอร์ของสถาบันศูนย์หนังสือสอบราชการ

---------------------------------------------------------------

 

>>>จำหน่ายหนังสือ คู่มือเตรียมสอบ หน่วยงานราชการ ทุกตำแหน่ง ทุกหน่วยงาน และ เอกชนต่างๆ

หนังสือสอบ เเบ่งออกเป็น 3 เเบบดังนี้

(1). ไฟล์ E-Book (pdf) ราคา 401 บาทส่งทางอีเมลล์ (ได้รับภายในวันที่โอน)

(2). หนังสือ แถมฟรี Mp3 ไฟล์เสียง พรบ. ราคา 701 บาท  จัดส่งฟรี EMS

(3). หนังสือ พร้อม Mp3 บรรยายเนื้อหาในหนังสือ  ราคา 1,500 บาท  จัดส่งฟรี EMS

-----------------------------------------------------------------------------

สั่งซื้อมาที่ / สอบถามมาที่ / ชำระเงินแล้วแจ้งใบสลิปหรือหลักฐานการโอนได้ที่

โทร : 0930921748   (ศูนย์หนังสือสอบ)

LineID : 0930921748

 

----------------------------------------------------------------------

ช่องทางการชำระค่าสินค้าและบริการ ดังนี้

เลขที่บัญชี :010-1-65817-1  ธนาคารกสิกรไทย

ชื่อบัญชี : สายันต์  สิงห์ทอง  สาขา  เทสโกโตัสขอนแก่น

ประเภท : ออมทรัพย์

-------------------------------------------------------------------------

สามารถติดตาม หนังสือเตรียมสอบ ข่าวเปิดสอบ งานราชการ ทุกหน่วยงานได้ที่

ทันข่าว  ทันเหตุการณ์  เปิดสอบ  งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ

 งานเอกชนทุกจังหวัด  

 

ติดตามงานเปิดสอบ  :   https://www.facebook.com/ddbook.78/?ref=settings

ติดตามข่าวสารสอบราชการที่  : https://goo.gl/1Wzjec

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบฟรี  :  http://www.linkthai.net/?cat=64

-------------------------------------------------------------------------

#### ขอให้โชคดีและประสบความสำเร็จในการทำข้อสอบค่ะ ####

*** ขอขอบพระคุณที่ไว้วางให้ คู่มือสอบของศูนย์หนังสือสอบราชการได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จคุณค่ะ***

 

 

 

1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

รวมแนวข้อสอบราชการ

แจกฟรีแนวข้อสอบ [0]

NEW PRODUCTS

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม134,155 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด94,436 ครั้ง
เปิดร้าน23 ส.ค. 2559
ร้านค้าอัพเดท14 มิ.ย. 2561

RECOMMENDED

ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านแนวข้อสอบราชการ
แนวข้อสอบราชการ
แนวข้อสอบ แนวข้อสอบราชการ ข้อสอบราชการ หนังสือสอบ คู่มือสอบ เปิดสอบงานราชการ สอบราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน
เบอร์โทร : 0930921748
อีเมล : maneenuchnch@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก