lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

[ LOAD ] แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน 2559 รวมแนวข้อสอบเก่ากรมการพัฒนาชุมชน

เจ้าของร้าน

 

แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. 2540

 

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น

ข้อที่ 1. ข้อใดให้ความหมายของ “อาสาพัฒนา” ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. 2540 ได้ชัดเจนที่สุด ?

ก. บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกและผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงานอาสาพัฒนา

ข. บุคคลที่ถูกส่งไปปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายประจำในหมู่บ้าน ตำบล

ค. บุคคลที่ถูกเลือกสรรโดยชุมชนเพื่อปฏิบัติงานอาสาพัฒนา

ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

 

ข้อที่ 2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. 2540 ถูกประกาศใช้ในวันที่เท่าไหร่ ?

ก. วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2540

ข. วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2540

ค. วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2540

ง. วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540

 

ข้อที่ 3. หน่วยงานตามข้อใดมีหน้าที่ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมและแต่งตั้งเป็น อสพ. ?

ก. กระทรวงมหาดไทย

ข. กระทรวงกลาโหม

ค. กรมการพัฒนาชุมชน

ง. กรมการจัดหางาน

 

ข้อที่ 4. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของ อสพ. ตามระเบียบนี้ ?

ก. เป็นผู้มีภาระผูกพันในเรื่องการเกณฑ์ทหาร

ข. เป็นผู้มีความสมัครใจที่จะอาสาพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ในชนบทตามระยะเวลาที่ทางราชการกำหนด

ค. เป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด

ง. มีคุณสมบัติตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน โดยให้นำกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในส่วนที่เกี่ยวกับคุณสมบัติข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบังคับใช้โดยอนุโลม

 

ข้อที่ 5. หลังจากถูกแต่งตั้งเป็น อสพ. ก่อนปฏิบัติงานอาสาพัฒนาต้องถูกส่งไปปฏิบัติหน้าที่ในท้องที่อำเภอหรือกิ่งอำเภอที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด เป็นระยะเวลากี่ปี ?

ก. เป็นระยะเวลาหนึ่งปี

ข. เป็นระยะเวลาสองปี

ค. เป็นระยะเวลาสามปี

ง. เป็นระยะเวลาสี่ปี

 

ข้อที่ 6. การเปลี่ยนพื้นที่การปฏิบัติงานของ อสพ. ภายในเขตอำเภอหรือกิ่งอำเภอเดียวกัน ต้องกระทำตามความจำเป็น และต้องอยู่ในดุลยพินิจของบุคคลตามข้อใด ?

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ข. อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด

ง. นายอำเภอ หรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ

 

ข้อที่ 7. จากข้อที่ 6 การเปลี่ยนพื้นที่การปฏิบัติงานระหว่างจังหวัดต้องอยู้ในดุลพินิจของ…….?

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ข. อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด

ง. กรมการพัฒนาชุมชน

 

ข้อที่ 8. ตามระเบียบนี้ อสพ. มีหน้าที่ตามข้อใด ?

ก. สนับสนุนการพัฒนาชนบทระดับหมู่บ้านและตำบล ในการจัดระบบข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท และร่วมวางแผนพัฒนาตำบล

ข. ให้การศึกษาแก่ชุมชนโดยพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของประชาชนในงานพัฒนาชุมชน

ค. พัฒนาองค์กรและอาสาสมัคร ในส่วนที่กรมการพัฒนาชุมชนมอบหมาย

ง. ถูกทุกข้อ

 

ข้อที่ 9. บุคคลตามข้อใดมีหน้าที่ ให้คำแนะนำแก่ อสพ. ขณะปฏิบัติงานโดยใกล้ชิด ?

ก. นักวิชาการพัฒนาชุมชน

ข. พัฒนาการจังหวัด

ค. พัฒนาการกิ่งอำเภอหรือพัฒนาการอำเภอ

ง. ถูกทุกข้อ

 

ข้อที่ 10. บุคคลตามข้อใดมีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของ อสพ. ในช่วงเวลาหนึ่งปี ?

ก. พัฒนากรท้องที่ที่ อสพ. ปฏิบัติหน้าที่

ข. อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด

ง. นายอำเภอ

 

ข้อที่ 11. โทษทางวินัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. 2540 มีกี่สถาน ?

ก. โทษทางวินัยมี 3 สถาน

ข. โทษทางวินัยมี 4 สถาน

ค. โทษทางวินัยมี 5 สถาน

ง. โทษทางวินัยมี 6 สถาน

 

ข้อที่ 12. ในกรณีที่ อสพ. กระทำความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง จะถูกผู้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อใด ?

ก. สั่งลงโทษภาคทัณฑ์หรืองดจ่ายค่าตอบแทนปลายปี

ข. ปลดออก โดยไต่สวนก่อน

ค. ปลดออก โดยไม่ไต่สวนก่อน

ง. ถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

 

ข้อที่ 13. การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษตามระเบียบนี้ต้องอุทธรณ์ภายในกี่วัน นับแต่วันรับทราบคำสั่งลงโทษ ?

ก. ต้องอุทธรณ์ภายในสามสิบวัน นับแต่วันรับทราบคำสั่งลงโทษ

ข. ต้องอุทธรณ์ภายในหกสิบวัน นับแต่วันรับทราบคำสั่งลงโทษ

ค. ต้องอุทธรณ์ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันรับทราบคำสั่งลงโทษ

ง. ต้องอุทธรณ์ภายในร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันรับทราบคำสั่งลงโทษ

 

ข้อที่ 14. อสพ. จะได้รับสิทธิประโยชน์จากกรมการพัฒนาชุมชนตามข้อใด ?

ก. ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมก่อนส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่

ข. วุฒิบัตรรับรองความรู้ความสามารถ เมื่อปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีและครบกำหนดเวลาหนึ่งปี

ค. อสพ. มีสิทธิลากิจส่วนตัว ลาป่วย หรือลาคลอดบุตรได้

ง. ถูกทุกข้อ

 

ข้อที่ 15. อสพ. ที่ปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปีแล้ว และมีผลงานดีเด่นอาจได้รับการพิจารณาจากกรมการพัฒนาชุมชนให้ต่ออายุการปฏิบัติหน้าที่ได้อีกคราวละกี่ปี ?

ก. คราวละหนึ่งปี

ข. คราวละสองปี

ค. คราวละสามปี

ง. คราวละห้าปี

 

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564

 

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1. ข้อใดคือบริบทภายในของการเปลี่ยนแปลงทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่นี้ ?

ก. ขนาดของกำลังแรงงานเริ่มลดลง

ข. การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ค. ประชากรวัยแรงงานต้องแบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น

ง. ถูกทุกข้อ

 

ข้อที่ 2. ข้อใดคือบริบทภายนอกของการเปลี่ยนแปลงทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่นี้ ?

ก. การขยายตัวของเศรษฐกิจโลก

ข. ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้น

ค. ภาคบริการตองปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ง. ถูกทุกข้อ

 

ข้อที่ 3. ข้อใด อยู่ใน 6 ยุทธศาสตร์หลัก ของกรอบการพัฒนาระยะยาว เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ?

ก. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ค. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

ง. ถูกทุกข้อ

 

ข้อที่ 4. ข้อใด ถือเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม ของกรอบแนวคิดและหลักการของแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ ?

ก. คน 

ข. เศรษฐกิจ

ค. สิ่งแวดล้อม 

ง. ศาสนา

 

ข้อที่ 5. ข้อใด ถือเป็นเป้าหมาย ประเทศไทยในอนาคต ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับนี้ ?

ก. หลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง มีรายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้น

ข. ความเหลื่อมล้ำน้อยลง มีมาตรฐานการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพทั่วถึง

ค. เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ง. ถูกทุกข้อ

 

ข้อที่ 6. ข้อใด ไม่ใช่แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวม (การลงทุนเพื่ออนาคตประเทศไทย) ?

ก. การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์

ข. การสนับสนุนการเป็นฐานการผลิตของอุตสาหกรรมและบริการสมัยใหม่

ค. การลงทุนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ง. การพัฒนาสินค้า OTOP

 

ข้อที่ 7. ข้อใด ไม่ใช่แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจรายสาขา (ศักยภาพการแข่งขันสู่ประเทศรายได้สูง) ?

ก. การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา

ข. การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์

ค. การส่งเสริมผู้ประกอบการให้เข้มแข็งสู่เศรษฐกิจดิจิตอล

ง. การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน

 

ข้อที่ 8. ข้อใด ไม่ใช่แนวทางการพัฒนาการเกษตรสู่ความเป็นเลิศด้านอาหาร ?

ก. การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข. การส่งเสริมการรวมกลุ่มการผลิตทางการเกษตร

ค. การลงทุนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ง. การพัฒนาฐานข้อมูลด้านอุปสงค์และอุปทานด้านการเกษตร

 

ข้อที่ 9. ข้อใด ไม่ใช่แนวทางการพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ?

ก. การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน

ข. การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ

ค. การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้

ง. การสร้างความอยู่ดี มีสุขของครอบครัวไทยให้เอื้อต่อการพัฒนาคน

 

ข้อที่ 10. ข้อใด ไม่ใช่แนวทาง การสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ ?

ก. การพัฒนาการบริหารจัดการในระบบสุขภาพ

ข. การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค

ค. การเสริมสร้างบทบาทของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม

ง. การสร้างความอยู่ดี มีสุขของครอบครัวไทยให้เอื้อต่อการพัฒนาคน

 

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน [ชุดที่ 1]

 

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1. ข้อใดจัดเป็นภารกิจความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน ?

ก. จัดทำและพัฒนาระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับประเมินความก้าวหน้าและมาตรฐานการพัฒนาของชุมชน

ข. พัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของประชาชน ชุมชน

ค. กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางในการพัฒนาชุมชนระดับชาติ

ง. ถูกทุกข้อ

 

ข้อที่ 2. กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยราชการระดับกรมสังกัดกระทรวงใด ?

ก. กระทรวมหาดไทย

ข. กระทรวการท่องเทียวและกีฬา

ค. กระทรวงกลาโหม

ง. กระทรวงสาธารณสุข

 

ข้อที่ 3. “สร้างสรรค์ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข ” จัดเป็น…………..ของกรมการพัฒนาชุมชน ?

ก. วิสัยทัศน์

ข. พันธกิจ

ค. ประเด็นยุทธศาสตร์

ง. หน้าที่

 

ข้อที่ 4. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ในปี 2555 – 2559 ของกรมการพัฒนาชุมชน ?

ก. ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง

ข. พัฒนาระบบและกลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ของชุมชน

ค. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการบริหารจัดการชุมชน

ง. พัฒนาสมรรถนะองค์กรในการทำงานเชิงบูรณาการ

 

ข้อที่ 5. ข้อใดคือประเด็นยุทธศาสตร์ในปี 2555 – 2559 ของกรมการพัฒนาชุมชน ?

ก. พัฒนาสมรรถนะองค์กรในการทำงานเชิงบูรณาการ

ข. ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง

ค. ส่งเสริมการพัฒนาระบบกลไกและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ง. เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

 

ข้อที่ 6. ข้อใดจัดเป็นยุทธศาสตรการสร้างสรรค์ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข ของแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2555-2559 ?

ก. การแก้ไขปัญหาครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ

ข. บริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบทไทย

ค. ขับเคลื่อนและบูรณาการแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ

ง. พัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคงสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

 

ข้อที่ 7. การตอบสนองต่อนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์จัดเป็นเป้าหมายของประเด็นยุทธศาสตร์ตามข้อใด ?

ก. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสรรค์ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข

ข. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถการบริหารงานชุมชน

ค. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ง. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างธรรมาภิบาลและความมั่นคงของทุนชุมชน

 

ข้อที่ 8. ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 หมวด 13 กระทรวงมหาดไทย มีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด ?

ก. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

ข. อำนวยความเป็นธรรมของสังคม

ค. ส่งเสริมและพัฒนาการเมืองการปกครอง

ง. ถูกทุกข้อ

 

ข้อที่ 9. ข้อใดคือ วิสัยทัศน์ ของกระทรวงมหาดไทย ?

ก. เป็นกระทรวงหลักในการบริหารจัดการและบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชน

ข. เป็นกระทรวงหลักในการกำกับดูแล จัดระบบการบริหารการปกครองส่วนภูมิภาค การปกครองท้องที่

ค. เป็นกระทรวงหลักในการรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงภายใน และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับต่างประเทศ

ง. เป็นกระทรวงหลักในการอำนวยความเป็นธรรมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระดับพื้นที่

 

ข้อที่ 10. ข้อใดคือเป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุน ส่งเสริมการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ท้องที่ และท้องถิ่น ให้เหมาะสมต่อการพัฒนาประเทศฯ

ก. ราชการส่วนภูมิภาค ท้องที่ และท้องถิ่น มีการจัดระบบความสัมพันธ์และการบริหารที่เหมาะสมสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

ข. ประชาชนมีหลักประกันด้านความปลอดภัยจากระบบบริหารจัดการสาธารณภัยที่มีมาตรฐานตามหลักสากล

ค. ระบบการรักษาความมั่นคงภายในมีประสิทธิภาพสูง

ง. กระทรวงมหาดไทยมีกลไกการอำนวยความเป็นธรรมที่เป็นที่พึ่งของประชาชน และมีหลักประกันด้านความเป็นธรรมให้กับประชาชน

 

 

****(รวมแนวข้อสอบ ที่รวบรวมขึ้นตามประกาศของหน่วยงาน และตำแหน่งปัจจุบัน ในการสอบครั้งนี้)++++

###เนื้อหาประกอบด้วยจำนวน 200-250 หน้าแล้วแต่หน่วยงาน<<<

###หนังสือทางศูนย์ของเรามีทั้งเนื้อหาสรุป และแนวข้อสอบ สามารถสอบได้ทั้งข้อเขียน และข้อกา  

>>>รวบรวมไว้ทั้งความรู้ทั่วไปและความรู้เฉพาะตำแหน่งไว้ในเล่มเดียว

>>>เนื้อหาครบ  ชัดเจน  ตรงประเด็น  อธิบายเพิ่มความเข้าใจ  พร้อมเฉลยกระชับ เข้าใจง่าย

=อัพเดทก่อนใคร ทันทุกข่าวประกาศสอบ เน้นทำโจย์ สรุปสาระสำคัญ พร้อมเฉลย อ่านง่าย 

=เข้าใจเร็วประหยัดเวลาในการอ่านเหมาะสำหรับ เตรียมตัวสอบ

----------------------------------------------------------------

>>>อ่านเข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น อัดแน่นด้วยคุณภาพ

>>>รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ รวบรวมข้อสอบจากรุ่นพี่ที่สอบได้ จากสนามจริง

และจากสุดยอดติวเตอร์ของสถาบันศูนย์หนังสือสอบราชการ

---------------------------------------------------------------

 

>>>จำหน่ายหนังสือ คู่มือเตรียมสอบ หน่วยงานราชการ ทุกตำแหน่ง ทุกหน่วยงาน และ เอกชนต่างๆ

หนังสือสอบ เเบ่งออกเป็น 3 เเบบดังนี้

(1). ไฟล์ E-Book (pdf) ราคา 401 บาทส่งทางอีเมลล์ (ได้รับภายในวันที่โอน)

(2). หนังสือ แถมฟรี Mp3 ไฟล์เสียง พรบ. ราคา 701 บาท  จัดส่งฟรี EMS

(3). หนังสือ พร้อม Mp3 บรรยายเนื้อหาในหนังสือ  ราคา 1,500 บาท  จัดส่งฟรี EMS

-----------------------------------------------------------------------------

สั่งซื้อมาที่ / สอบถามมาที่ / ชำระเงินแล้วแจ้งใบสลิปหรือหลักฐานการโอนได้ที่

โทร : 0930921748   (ศูนย์หนังสือสอบ)

LineID : 0930921748

 

----------------------------------------------------------------------

ช่องทางการชำระค่าสินค้าและบริการ ดังนี้

เลขที่บัญชี :010-1-65817-1  ธนาคารกสิกรไทย

ชื่อบัญชี : สายันต์  สิงห์ทอง  สาขา  เทสโกโตัสขอนแก่น

ประเภท : ออมทรัพย์

-------------------------------------------------------------------------

สามารถติดตาม หนังสือเตรียมสอบ ข่าวเปิดสอบ งานราชการ ทุกหน่วยงานได้ที่

ทันข่าว  ทันเหตุการณ์  เปิดสอบ  งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ

 งานเอกชนทุกจังหวัด  

 

ติดตามงานเปิดสอบ  :   https://www.facebook.com/ddbook.78/?ref=settings

ติดตามข่าวสารสอบราชการที่  : https://goo.gl/1Wzjec

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบฟรี  :  http://www.linkthai.net/?cat=64

-------------------------------------------------------------------------

#### ขอให้โชคดีและประสบความสำเร็จในการทำข้อสอบค่ะ ####

 

*** ขอขอบพระคุณที่ไว้วางให้ คู่มือสอบของศูนย์หนังสือสอบราชการได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จคุณค่ะ***

 

 

 

 

1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

รวมแนวข้อสอบราชการ

แจกฟรีแนวข้อสอบ [0]

NEW PRODUCTS

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม134,332 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด94,541 ครั้ง
เปิดร้าน23 ส.ค. 2559
ร้านค้าอัพเดท20 มิ.ย. 2561

RECOMMENDED

ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านแนวข้อสอบราชการ
แนวข้อสอบราชการ
แนวข้อสอบ แนวข้อสอบราชการ ข้อสอบราชการ หนังสือสอบ คู่มือสอบ เปิดสอบงานราชการ สอบราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน
เบอร์โทร : 0930921748
อีเมล : maneenuchnch@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก