lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

ตรียมสอบกรมการพัฒนาชุมชน ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร)

เจ้าของร้าน

 

เตรียมสอบกรมการพัฒนาชุมชน ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) มีเนื้อหาของแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชนรวมความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2547 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินงานศูนย์ประสานองค์การชุมชน พ.ศ. 2551 และยังแถมท้ายให้ด้วยแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน แนวข้อสอบทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. 2540 และแนวข้อสอบอื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) ต้องรู้!!!

 

 

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน [ชุดที่ 1]

 

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2547

ข้อที่ 1. หลังประกาศใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2547 ทำให้ระเบียบตามข้อใดถูกยกเลิกไป ?

ก. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2535

ข. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537

ค. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2538

ง. ถูกทุกข้อ

 

ข้อที่ 2. บุคคลตามข้อใดมีอํานาจตีความวินิจฉัยปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ?

ก. อาสาพัฒนาชุมชน

ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด

ค. ผู้นําอาสาพัฒนาชุมชน

ง. รัฐมนตรี

 

ข้อที่ 3. ข้อใดไม่ใช่ระเบียบที่อยู่ในหมวด 1 การดําเนินงานตามระเบียบนี้ ?

ก. ให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกระดับส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีโอกาสเป็น อช. ในหมู่บ้าน หรือผู้นํา อช. ในระดับตําบลของตนโดยสมัครใจ

ข. ให้จัดฝึกอบรม ปฐมนิเทศ หรือประชุมสัมมนา อช. และผู้นํา อช. เพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน

ค. ให้กรมการพัฒนาชุมชน เผยแพร่ข่าวสาร เกี่ยวกับการอาสาพัฒนาชุมชนและประสานการดําเนินงานกับหน่วยงานของรัฐ

ง. ให้พัฒนากรผู้รับผิดชอบตําบลประสานงานให้คณะกรรมการหมู่บ้าน จัดเวทีประชาคมเพื่อคัดเลือกบุคคล

 

ข้อที่ 4. ในหมู่บ้านหนึ่งต้องมีอาสาพัฒนาชุมชนไม่น้อยกว่ากี่คน ?

ก. สองคน

ข. สามคน

ค. สี่คน

ง. ห้าคน

 

ข้อที่ 5. อาสาพัฒนาชุมชนต้องมีคุณสมบัติตามข้อใด ?

ก. เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช

ข. เป็นผู้มีกายทุพพลภาพไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

ค. เป็นข้าราชการประจํา พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ

ง. มีภูมิลําเนา หรือถิ่นที่อยู่เป็นประจําในหมู่บ้านนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือน

 

ข้อที่ 6. บุคคลตามข้อใดมีหน้าที่ประสานงานการคัดเลือกผู้นําอาสาพัฒนาชุมชน ?

ก. กํานัน

ข. ผู้ใหญ่บ้าน

ค. พัฒนากร

ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด

 

ข้อที่ 7. คณะกรรมการหมู่บ้าน หรือสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสามารถพิจารณาให้ อช. และผู้นํา อช. ออกจากตําแหน่งก่อนครบวาระได้ในกรณีตามข้อใด ?

ก. อช. และผู้นํา อช. มีความประพฤติในทางที่จะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียประโยชน์ของหมู่บ้านหรือตําบล

ข. อช. และผู้นํา อช.ออกไปจากหมู่บ้านหรือตําบลที่ตนปฏิบัติหน้าที่ติดต่อกันเกินสามเดือน

ค. อช. และผู้นํา อช. ลาเกินกำหนด

ง. อช. และผู้นํา อช. เจ็บป่วย และไม่สามารถทำงานได้ชั่วคราว

 

ข้อที่ 8. ในกรณีที่ อช. หรือ ผู้นํา อช. พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ต้องมีวาระการปฏิบัติงานเหลืออยู่กี่วัน ถึงต้องดําเนินการคัดเลือกขึ้นใหม่แทนคนเก่า ?

ก. สามสิบวัน

ข. หกสิบวัน

ค. เก้าสิบวัน

ง. ร้อยยี่สิบวัน

 

ข้อที่ 9. อาสาพัฒนาชุมชนมีหน้าที่ปฏิบัติงานในหมู่บ้านที่ได้รับคัดเลือกตามข้อใด ?

ก. ช่วยเหลือ สนับสนุน การดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมพัฒนาองค์กร

ข. เป็นผู้ประสานงานระหว่างองค์กรกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือเอกชนอื่นๆ

ค. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่เวทีประชาคม คณะกรรมการหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตําบลหรือทางราชการมอบหมาย

ง. กระตุ้นให้องค์กรรู้สภาพปัญหาและสามารถวางแผนงานเพื่อแก้ไขปัญหาได้เอง

 

ข้อที่ 10. การประชุมผู้นําอาสาพัฒนาชุมชน จะจัดเป็นประจําทุกสิ้นงวดปฏิบัติงาน เพื่อเหตุผลตามข้อใด ?

ก. รายงานผลการปฏิบัติงาน

ข. รับคำสั่งงานจากผู้ว่าราชการจังหวัด

ค. วางแผนการดําเนินงาน

ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ค

 

ข้อที่ 11. ผู้ใดมีอำนาจลงนามในบัตรประจําตัวอาสาพัฒนาชุมชน ?

ก. ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน

ข. ผู้ใหญ่บ้าน

ค. กำนัน

ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด

 

ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552

ข้อที่ 12. หลังระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ถูกประกาศใช้ทำให้ระเบียบตามข้อใดถูกยกเลิก ?

ก. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2535

ข. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537

ค. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2538

ง. ถูกทุกข้อ

 

ข้อที่ 13. เวทีพูดคุยของอาสาพัฒนาชุมชนที่พัฒนากรผู้รับผิดชอบตําบลประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตําบลจัดให้อาสาพัฒนาชุมชนคือเวทีตามข้อใด ?

ก. เวทีประชาคมหมู่บ้าน

ข. เวทีประชาคมตำบล

ค. เวทีประชาคมอาสาพัฒนาชุมชน

ง. เวทีประชาคมประธานอาสาพัฒนาชุมชน

 

ข้อที่ 14. ข้อใดไม่จัดอยู่ในหมวดที่ 1 การดําเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ?

ก. ให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกระดับส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีโอกาสเป็น อช. ในหมู่บ้าน หรือผู้นํา อช. ในระดับตําบลของตนโดยสมัครใจ

ข. ให้จัดฝึกอบรม ปฐมนิเทศ หรือประชุมสัมมนา อช. และผู้นํา อช. เพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน และสามารถนําไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค. ให้กรมการพัฒนาชุมชน เผยแพร่ข่าวสาร เกี่ยวกับการอาสาพัฒนาชุมชนและประสานการดําเนินงานกับหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ง. ให้กรมการพัฒนาชุมชน เสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีโอกาสในการหางาน ในหมู่บ้านหรือชุมชนที่ประชาชนอยู่

 

ข้อที่ 15. การประสานงานระหว่างองค์กรประชาชนกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือเอกชนอื่นๆ เป็นหน้าที่ของบุคคลตามข้อใด ?

ก. อาสาพัฒนาชุมชน

ข. ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน

ค. พัฒนากร

ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

 

ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดําเนินงานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน พ.ศ. 2551

ข้อที่ 16. “Community Organization Network Center” คือ ?

ก. ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน

ข. ศูนย์องค์การชุมชน

ค. ศูนย์องค์การเครือข่ายพัฒนาชุมชน

ง. ศูนย์ผู้แทนองค์การชุมชน

 

ข้อที่ 17. คณะกรรมการกลางศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนมีบุคคลตามข้อใดเป็นประธาน ?

ก. อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ค. อธิบดีกรมการปกครอง

ง. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

ข้อที่ 18. การกำหนดนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนเป็นหน้าที่ของ ?

ก. อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ค. คณะกรรมการกลาง

ง. คณะกรรมการพัฒนาชุมชน

 

ข้อที่ 19. ตามระเบียบนี้ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนมีกี่ระดับ ?

ก. มีสองระดับ คือ ระดับหมู่บ้าน และระดับตำบล

ข. มีสามระดับ คือ ระดับตำบล ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด

ค. มีสี่ระดับ คือ ระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด

ง. มีห้าระดับ คือ ระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ

 

ข้อที่ 20. ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนในแต่ละระดับมีภารกิจตามข้อใด ?

ก. บูรณาการการจัดทำแผนชุมชนระดับประเทศ ประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนจังหวัด และแผนพัฒนาประเทศ

ข. ประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนจังหวัดในการดำเนินงานตามแผนงานและกิจกรรม

ค. ประสานงาน และสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม

ง. ส่งเสริม และประสานให้มีการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

 

ข้อที่ 21. คณะทำงานส่งเสริม ศอช.ต. มีหน้าที่ส่งเสริม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ศอช.ต. ตามข้อใด ?

ก. สนับสนุนภารกิจของศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน

ข. เสริมสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาทักษะด้านต่างๆ แก่คณะกรรมการ

ค. ให้คำปรึกษาด้านวิชาการ กฎหมาย ระเบียบ และช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินงานตามที่คณะกรรมการร้องขอ

ง. ถูกทุกข้อ

 

ข้อที่ 22. การตามสนับสนุน และประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนอย่างใกล้ชิดเป็นหน้าที่ของ ?

ก. คณะกรรมการ

ข. ประธานคณะกรรมการ

ค. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนระดับอำเภอ จังหวัด และศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขต

ง. พัฒนากร

 

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน [ชุดที่ 1]

 

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1. ข้อใดจัดเป็นภารกิจความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน ?

ก. จัดทำและพัฒนาระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับประเมินความก้าวหน้าและมาตรฐานการพัฒนาของชุมชน

ข. พัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของประชาชน ชุมชน

ค. กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางในการพัฒนาชุมชนระดับชาติ

ง. ถูกทุกข้อ

 

ข้อที่ 2. กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยราชการระดับกรมสังกัดกระทรวงใด ?

ก. กระทรวมหาดไทย

ข. กระทรวการท่องเทียวและกีฬา

ค. กระทรวงกลาโหม

ง. กระทรวงสาธารณสุข

 

ข้อที่ 3. “สร้างสรรค์ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข ” จัดเป็น…………..ของกรมการพัฒนาชุมชน ?

ก. วิสัยทัศน์

ข. พันธกิจ

ค. ประเด็นยุทธศาสตร์

ง. หน้าที่

 

ข้อที่ 4. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ในปี 2555 – 2559 ของกรมการพัฒนาชุมชน ?

ก. ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง

ข. พัฒนาระบบและกลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ของชุมชน

ค. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการบริหารจัดการชุมชน

ง. พัฒนาสมรรถนะองค์กรในการทำงานเชิงบูรณาการ

 

ข้อที่ 5. ข้อใดคือประเด็นยุทธศาสตร์ในปี 2555 – 2559 ของกรมการพัฒนาชุมชน ?

ก. พัฒนาสมรรถนะองค์กรในการทำงานเชิงบูรณาการ

ข. ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง

ค. ส่งเสริมการพัฒนาระบบกลไกและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ง. เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

 

ข้อที่ 6. ข้อใดจัดเป็นยุทธศาสตรการสร้างสรรค์ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข ของแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2555-2559 ?

ก. การแก้ไขปัญหาครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ

ข. บริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบทไทย

ค. ขับเคลื่อนและบูรณาการแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ

ง. พัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคงสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

 

ข้อที่ 7. การตอบสนองต่อนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์จัดเป็นเป้าหมายของประเด็นยุทธศาสตร์ตามข้อใด ?

ก. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสรรค์ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข

ข. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถการบริหารงานชุมชน

ค. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ง. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างธรรมาภิบาลและความมั่นคงของทุนชุมชน

 

ข้อที่ 8. ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 หมวด 13 กระทรวงมหาดไทย มีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด ?

ก. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

ข. อำนวยความเป็นธรรมของสังคม

ค. ส่งเสริมและพัฒนาการเมืองการปกครอง

ง. ถูกทุกข้อ

 

ข้อที่ 9. ข้อใดคือ วิสัยทัศน์ ของกระทรวงมหาดไทย ?

ก. เป็นกระทรวงหลักในการบริหารจัดการและบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชน

ข. เป็นกระทรวงหลักในการกำกับดูแล จัดระบบการบริหารการปกครองส่วนภูมิภาค การปกครองท้องที่

ค. เป็นกระทรวงหลักในการรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงภายใน และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับต่างประเทศ

ง. เป็นกระทรวงหลักในการอำนวยความเป็นธรรมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระดับพื้นที่

 

ข้อที่ 10. ข้อใดคือเป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุน ส่งเสริมการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ท้องที่ และท้องถิ่น ให้เหมาะสมต่อการพัฒนาประเทศฯ

ก. ราชการส่วนภูมิภาค ท้องที่ และท้องถิ่น มีการจัดระบบความสัมพันธ์และการบริหารที่เหมาะสมสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

ข. ประชาชนมีหลักประกันด้านความปลอดภัยจากระบบบริหารจัดการสาธารณภัยที่มีมาตรฐานตามหลักสากล

ค. ระบบการรักษาความมั่นคงภายในมีประสิทธิภาพสูง

ง. กระทรวงมหาดไทยมีกลไกการอำนวยความเป็นธรรมที่เป็นที่พึ่งของประชาชน และมีหลักประกันด้านความเป็นธรรมให้กับประชาชน

 

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564

 

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1. ข้อใดคือบริบทภายในของการเปลี่ยนแปลงทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่นี้ ?

ก. ขนาดของกำลังแรงงานเริ่มลดลง

ข. การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ค. ประชากรวัยแรงงานต้องแบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น

ง. ถูกทุกข้อ

 

ข้อที่ 2. ข้อใดคือบริบทภายนอกของการเปลี่ยนแปลงทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่นี้ ?

ก. การขยายตัวของเศรษฐกิจโลก

ข. ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้น

ค. ภาคบริการตองปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ง. ถูกทุกข้อ

 

ข้อที่ 3. ข้อใด อยู่ใน 6 ยุทธศาสตร์หลัก ของกรอบการพัฒนาระยะยาว เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ?

ก. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ค. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

ง. ถูกทุกข้อ

 

ข้อที่ 4. ข้อใด ถือเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม ของกรอบแนวคิดและหลักการของแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ ?

ก. คน

ข. เศรษฐกิจ

ค. สิ่งแวดล้อม

ง. ศาสนา

 

ข้อที่ 5. ข้อใด ถือเป็นเป้าหมาย ประเทศไทยในอนาคต ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับนี้ ?

ก. หลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง มีรายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้น

ข. ความเหลื่อมล้ำน้อยลง มีมาตรฐานการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพทั่วถึง

ค. เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ง. ถูกทุกข้อ

 

ข้อที่ 6. ข้อใด ไม่ใช่แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวม (การลงทุนเพื่ออนาคตประเทศไทย) ?

ก. การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์

ข. การสนับสนุนการเป็นฐานการผลิตของอุตสาหกรรมและบริการสมัยใหม่

ค. การลงทุนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ง. การพัฒนาสินค้า OTOP

 

ข้อที่ 7. ข้อใด ไม่ใช่แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจรายสาขา (ศักยภาพการแข่งขันสู่ประเทศรายได้สูง) ?

ก. การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา

ข. การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์

ค. การส่งเสริมผู้ประกอบการให้เข้มแข็งสู่เศรษฐกิจดิจิตอล

ง. การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน

 

ข้อที่ 8. ข้อใด ไม่ใช่แนวทางการพัฒนาการเกษตรสู่ความเป็นเลิศด้านอาหาร ?

ก. การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข. การส่งเสริมการรวมกลุ่มการผลิตทางการเกษตร

ค. การลงทุนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ง. การพัฒนาฐานข้อมูลด้านอุปสงค์และอุปทานด้านการเกษตร

 

ข้อที่ 9. ข้อใด ไม่ใช่แนวทางการพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ?

ก. การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน

ข. การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ

ค. การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้

ง. การสร้างความอยู่ดี มีสุขของครอบครัวไทยให้เอื้อต่อการพัฒนาคน

 

ข้อที่ 10. ข้อใด ไม่ใช่แนวทาง การสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ ?

ก. การพัฒนาการบริหารจัดการในระบบสุขภาพ

ข. การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค

ค. การเสริมสร้างบทบาทของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม

ง. การสร้างความอยู่ดี มีสุขของครอบครัวไทยให้เอื้อต่อการพัฒนาคน

 

แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. 2540

 

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น

ข้อที่ 1. ข้อใดให้ความหมายของ “อาสาพัฒนา” ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. 2540 ได้ชัดเจนที่สุด ?

ก. บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกและผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงานอาสาพัฒนา

ข. บุคคลที่ถูกส่งไปปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายประจำในหมู่บ้าน ตำบล

ค. บุคคลที่ถูกเลือกสรรโดยชุมชนเพื่อปฏิบัติงานอาสาพัฒนา

ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

 

ข้อที่ 2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. 2540 ถูกประกาศใช้ในวันที่เท่าไหร่ ?

ก. วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2540

ข. วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2540

1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

รวมแนวข้อสอบราชการ

แจกฟรีแนวข้อสอบ [0]

NEW PRODUCTS

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม134,190 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด94,460 ครั้ง
เปิดร้าน23 ส.ค. 2559
ร้านค้าอัพเดท14 มิ.ย. 2561

RECOMMENDED

ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านแนวข้อสอบราชการ
แนวข้อสอบราชการ
แนวข้อสอบ แนวข้อสอบราชการ ข้อสอบราชการ หนังสือสอบ คู่มือสอบ เปิดสอบงานราชการ สอบราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน
เบอร์โทร : 0930921748
อีเมล : maneenuchnch@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก