lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

เปิดรับสมัครสอบนักเรียนนายสิบทหารบก 2,680 อัตรา ปี2560 รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2559 - 31 มกราคม 2560

เจ้าของร้าน

 

เปิดรับสมัคร สอบนักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ประจำปี 2560 จำนวน 2,680 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2559 - 31 มกราคม 2560

กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นักเรียนนายสิบทหารบก เพื่อเป็นผู้นําหน่วยทหารที่ดี มีจริยธรรม และมีความรู้ทางทหารที่เหมาะสมกับตําแหน่งที่บรรจุ ตามหลักสูตรของกองทัพบก จํานวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 

1. หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก หลักสูตร 1 ปี เมื่อสําเร็จการศึกษาจะบรรจุเข้ารับราชการเป็น สิบตรีประจําการในเหล่าต่างๆ ของกองทัพบก จํานวน 13 เหล่า จํานวน 1,980 นาย มียอดการจัดหาดังนี้
- บุคคลพลเรือน จํานวน 1,188 นาย
- ทหารกองประจําการ จํานวน 792 นาย

2. นักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ หลักสูตร 1 ปี เมื่อสําเร็จการศึกษาจะบรรจุเข้ารับราชการเป็นสิบตรีประจําการเหล่าทหารราบ เป็นหลักสูตร พิเศษของกองทัพบกผลิตนักเรียนนายสิบให้ เหล่าทหารราบ ให้สิทธิเฉพาะทหารกองประจําการสังกัดกองทัพบก ที่มีคุณสมบัติ ตามวัน เวลา รับราชการซึ่งครบกําหนดปลด และทหารกองประจําการของกองทัพบก ซึ่งปลดประจําการแล้ว (ทหารเกณฑ์) ไม่รับ ผู้สําเร็จการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ,ทหารเกณฑ์จากกองทัพเรือ, กองทัพอากาศ มียอดการจัดหา จํานวน 700 นาย 

ประเภทผู้สมัครตามหลักสูตร
1. หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก หลักสูตร 1 ปี ได้แก่
1.1 บุคคลพลเรือน อายุ 18 ปี ถึง 22 ปีบริบูรณ์ (ผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ. 2538 ถึง พ.ศ.2542)
- เป็นผู้กําลังศึกษาหรือ สําเร็จ การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า
- เป็น ทหารกองเกิน (ไม่ได้เรียน รด.)
- อายุ 18 – 20 ปีบริบูรณ์ ได้แก่ ผู้เกิด พ.ศ. 2540 – 2542 มีหลักฐานทางทหาร ได้แก่ ใบสําคัญฯ (แบบ สด.9)
- อายุ 18–22 ปีบริบูรณ์ ผู้เกิด พ.ศ.2538 - 2542 เป็นผู้อยู่ระหว่างการศึกษาตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหาร ของศูนย์การกําลังสํารองหรือหน่วยฝึกวิชาทหารของ มณฑลทหารบก มีหลักฐานทางทหาร ได้แก่ ใบสําคัญฯ (แบบสด.9) มีตราประทับจากศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก ว่าอยู่ระหว่างการนําขึ้นทะเบียนกองประจําการ อายุ 18–22 ปีบริบูรณ์ ผู้เกิด พ.ศ.2538 - 2542 เป็นผู้สําเร็จหลักสูตรการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 - 5 (รด.ปี 3 - 5) ของมณฑลทหารบก มีหลักฐานทหารทหาร ได้แก่ หนังสือสําคัญฯ (แบบ สด.8)
- ไม่รับ ผู้มีอายุย่าง 21 ปีบริบูรณ์ ผู้เกิด พ.ศ.2541 ต้องอยู่ในกําหนดรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหารและผู้อยู่ในกําหนดเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจําการ ประจําปี 2560 ได้แก่ ผู้ที่อยู่ในบัญชีคนขาดการตรวจเลือกฯ , บัญชีกําหนดเรียกบุคคลธรรมดา, บัญชีบุคคลยกเว้นหรือผ่อนผัน, บัญชีคนผ่อนผัน) เว้น ผู้อยู่ระหว่างการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) หรือ สําเร็จการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (รด.)
- อายุ 22 ปีบริบูรณ์ ผู้เกิด พ.ศ.2538 มีหลักฐานทางทหาร ได้แก่ ใบสําคัญฯ (แบบ สด.9) และใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (แบบ สด.43) ผลการจับสลาก “ดํา”
1.2 ทหารกองประจําการ อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ ได้แก่ ผู้ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2536
1.3 ทหารกองประจําการสังกัด กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพไทย และสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
1.4 ทหารกองประจําการ สังกัดกองทัพบก และทหารกองประจําการแต่งกายกองทัพบก สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย หรือสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (มีรหัส password ให้หน่วยติดต่อ ทภ. หรือ กคพบ.ยศ.ทบ.)
1.5 พลอาสาสมัคร (ประจําการ) ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ ได้แก่ ผู้ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2536
1.6 อาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ ได้แก่ ผู้ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2536

 

2. หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ หลักสูตร 1 ปี อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ ได้แก่ ผู้ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2536
2.1 ทหารกองประจําการ สังกัดกองทัพบก และทหารกองประจําการแต่งกายกองทัพบก สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย หรือสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งรับราชการไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนวันรายงานตัวเข้ารับการศึกษา หรือผู้ครบกําหนดปลดในเดือน เม.ย.60 
2.2 ทหารกองหนุน ได้แก่ ทหารเกณฑ์ที่เคยเป็นทหารกองประจําการในสังกัดกองทัพบก (ให้บันทึกเลขประจําตัว 10 หลัก จึงเข้าทําการกรอกข้อมูลได้) ไม่รับ ผู้สําเร็จการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (รด.)
2.3 พลอาสาสมัคร (ประจําการ) ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ ได้แก่ ผู้ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2536
2.4 อาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ ได้แก่ ผู้ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2536

คุณสมบัติ(เฉพาะ)
ในแต่ละหลักสูตรสําหรับทหารทหารกองประจําการ
1. หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก
- ผู้เป็นทหารกองประจําการ ในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองทัพเรือ
และกองทัพอากาศ (ทุกผลัด) อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2536) ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา
แล้ว ไม่มีผลกระทบต่อการปรับย้ายของหน่วยต้นสังกัด และเวลารับราชการทหารกองประจําการ ทั้งนี้กองทัพบกจะให้สิทธิใน
การสมัครสอบ แต่ต้องเข้ารับการสอบคัดเลือกกับบุคคลพลเรือน
- ทหารกองประจําการ ในสังกัดกองทัพบก (ทุกผลัด) และทหารกองประจําการแต่งกายกองทัพบกสังกัด
กองบัญชาการกองทัพไทย และสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ทุกผลัด) ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ทําการ
สอบคัดเลือกได้

2. หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ
- ทหารกองประจําการ ในสังกัดกองทัพบก มีเวลาอยู่ในกองประจําการมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือผู้ที่กําลังจะครบปลดจากกองประจําการใน เม.ย.60 อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2536)
- พลอาสาสมัคร (ประจําการ) และอาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2536) ให้เลือกได้หลักสูตรเดียว ตามคุณสมบัติและหลักฐานทางทหาร
- ทหารกองหนุน เฉพาะผู้ที่เคยเป็นทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ์) ในสังกัดกองทัพบกมาแล้วอายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2536)

คุณสมบัติทั่วไป
- วุฒิการศึกษา สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ สายอาชีพหรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
- เป็นชายโสด ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่อยู่ในสมณะเพศก่อนสอบภาควิชาการ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมไม่อยู่ในระหว่างพักราชการหรือหนีราชการ
- มีสัญชาติไทย และบิดามารดาต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้
- มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่มีรอยสักตามร่างกายไม่มีแผลเป็นที่ดูน่าเกลียด ไม่เป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ( ผนวก ก หน้า 13 )
- ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกมาก่อน
- ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ หรืออยู่ในระหว่างเป็นจําเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคําพิพากษาโทษจําคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทําโดยประมาท
- ต้องว่ายน้ําได้ในระยะทางไม่น้อยกว่า 25 เมตร ต้องผ่านขั้นตอนการตรวจโรค ทดสอบสมรรถภาพ ร่างกาย ตามเกณฑ์ที่กําหนด
- ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ
- ไม่เป็นผู้เคยถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ
- เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก
- ไม่เป็นผู้ที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจําการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497ในปีที่สมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก
- ผู้ที่ขอผ่อนผัน ไม่เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจําการในปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2560) และผู้ที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจําการในปี 2560 ไม่มีสิทธิสมัครสอบ

การรับสมัครสอบ
กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2559 - 31 มกราคม 2560 (ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ช่องทางการสมัครด้วยระบบอินเทอร์เน็ต (ให้ผู้สมัครเลือกช่องทางการรับสมัคร) ให้คลิกระบบการรับสมัคร แล้วชำระเงินตามช่องทางการรับสมัคร
ธนาคารทหารไทย
ธนาคารกรุงไทย

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

 

 

[[[เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาเตรียมตัวน้อย กระชับ มีเฉลยพร้อมอธิบาย]]]

###รวบรวมไว้ทั้งความรู้ทั่วไปและความรู้เฉพาะตำแหน่งไว้ในเล่มเดียว

***อ่านเข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น อัดแน่นด้วยคุณภาพ

***รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ รวบรวมข้อสอบจากรุ่นพี่ที่สอบได้ จากสนามจริง

และจากสุดยอดติวเตอร์ของสถาบันศูนย์หนังสือสอบราชการ

###หนังสือทางศูนย์ของเรามีทั้งเนื้อหาสรุป และแนวข้อสอบ สามารถสอบได้ทั้งข้อเขียน และข้อกา

**รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ รวบรวมข้อสอบจากรุ่นพี่ที่สอบได้ จากสนามจริง

------------------------------------------------------------------------------------

 

สามารถติดตาม หนังสือเตรียมสอบ ข่าวเปิดสอบ งานราชการ ทุกหน่วยงานได้ที่

ทันข่าว  ทันเหตุการณ์  เปิดสอบ  งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชนทุกจังหวัด 

 

ติดตามงานเปิดสอบ  :   https://www.facebook.com/ddbook.78/

ติดตามข่าวสารสอบราชการที่  : http://www.ข้อสอบงานราชการไทย.com/    

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบฟรี  :  http://www.linkthai.net/

 

-----------------------------------------------------------------------------

สั่งซื้อมาที่ / สอบถามมาที่ / ชำระเงินแล้วแจ้งใบสลิปหรือหลักฐานการโอนได้ที่

โทร : 0930921748   (ข้อสอบงานราชการไทย)

LineID :  http://line.me/ti/p/rJn_LR3rh2

Line@:  https://line.me/R/ti/p/%40uev5703p

[สอบถามได้มีทุกหน่วยงาน]

----------------------------------------------------------------------

***จำหน่ายหนังสือ คู่มือเตรียมสอบ หน่วยงานราชการ ทุกตำแหน่ง ทุกหน่วยงาน และ เอกชนต่างๆ

หนังสือสอบ เเบ่งออกเป็น 3 เเบบดังนี้***

 

(1). ไฟล์ E-Book (pdf) ราคา 401 บาทส่งทางอีเมลล์ (ได้รับภายในวันที่โอน)

(2). หนังสือ แถมฟรี Mp3 ไฟล์เสียง พรบ. ราคา 701 บาท  จัดส่งฟรี EMS

(3). หนังสือ พร้อม Mp3 บรรยายเนื้อหาในหนังสือ  ราคา 1,500 บาท  จัดส่งฟรี EMS

-----------------------------------------------------------------------------

 

ช่องทางการชำระค่าสินค้าและบริการ ดังนี้

เลขที่บัญชี :010-1-65817-1  ธนาคารกสิกรไทย

ชื่อบัญชี : สายันต์  สิงห์ทอง  สาขา  เทสโกโตัสขอนแก่น

ประเภท : ออมทรัพย์

-------------------------------------------------------------------------

#### ขอให้โชคดีและประสบความสำเร็จในการทำข้อสอบค่ะ ####

 

*** ขอขอบพระคุณที่ไว้วางให้ คู่มือสอบของ ##ข้อสอบงานราชการไทย ### ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จคุณค่ะ***

 

1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

รวมแนวข้อสอบราชการ

แจกฟรีแนวข้อสอบ [0]

NEW PRODUCTS

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม134,480 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด94,651 ครั้ง
เปิดร้าน23 ส.ค. 2559
ร้านค้าอัพเดท25 มิ.ย. 2561

RECOMMENDED

ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านแนวข้อสอบราชการ
แนวข้อสอบราชการ
แนวข้อสอบ แนวข้อสอบราชการ ข้อสอบราชการ หนังสือสอบ คู่มือสอบ เปิดสอบงานราชการ สอบราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน
เบอร์โทร : 0930921748
อีเมล : maneenuchnch@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก