lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

แจกฟรีแนวข้อสอบพนักงานช่างไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

เจ้าของร้าน

หนังสือเตรียมสอบพนักงานช่างไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

1. กระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายมนุษย์ 28-80 มิลลิแอมป์ ร่างกายของมนุษย์เกิดปฏิกิริยาอย่างไร 

 ก. กล้ามเนื้อเกร็ง 

 ข. หัวใจล้มเหลว 

 ค. ผิวหนังไหม้ 

 ง. แค่รู้สึกกลัว 

 ตอบ ก.

2. เครื่องมือวัดความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างจุดสองจุด มีชื่อเรียกว่าอะไร 

 ก. แอมมิเตอร์ 

 ข. โวลต์มิเตอร์ 

 ค. โอห์มมิเตอร์ 

 ง. วัตต์มิเตอร์ 

 ตอบ ข.

3. ข้อใดไม่ใช่การไบอัสทรานซิสเตอร์ 

 ก. ไบอัสคงที่ 

 ข. ไบอัสคู่ 

 ค. ไบอัสตัวเอง 

 ง. ไบอัสแบบแบ่งแรงดัน 

ตอบ ข. 

4. จากรูปมีค่าความจุเท่าใด 

 

 ก. 50

 ข. 60

 ค. 70

 ง. 80

 ตอบ ค.

5. ขดลวดอาเมเจอร์ของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงมีหน้าที่อะไร 

 ก. สร้างอำนาจแม่เหล็กไฟฟ้า 

 ข. สร้างกระแสไฟฟ้า 

 ค. ใช้ลดความเร็วมอเตอร์ 

 ง. ใช้เพิ่มแรงดันไฟฟ้า 

 ตอบ ก.

6. ความเร็วของมอเตอร์ไฟตรงขึ้นอยู่กับอะไร 

 ก. ควบคุมกระแสที่ผ่านขดลวดอาเมเจอร์ 

 ข. ปรับแรงดันที่จ่ายให้มอเตอร์ 

 ค. ควบคุมการหมุน 

 ง. การสลับทิศทางการหมุน 

ตอบ ข. 

7. ปัจจุบันใช้การควบคุมมอเตอร์ด้วยวงจรอะไร 

 ก. วงจรพัลซ์วิธมอดูเลเตอร์ 

 ข. วงจรบีเลเตอร์ 

 ค. วงจรสวิตซ์เลเตอร์ 

 ง. วงจรดูเลเตอร์ 

 ตอบ ก.

8. ไดโอตชนิดใดที่ใช้ในวงจรรักษาแรงดันไฟฟ้า 

 ก. ไดโอตเปล่งแสง 

 ข. ไดโอดกำลัง 

 ค. ใช้ในวงจรแปลงไฟสลับเป็นไฟตรง 

 ง. ใช้ในงานแหล่งจ่ายกำลัง 

 ตอบ ง.

9. Clapper Relay เป็นชื่อของรีเลย์ชนิดใด

 ก. รีดสวิตซ์ 

 ข. ไร้รีเลย์ 

 ค. อาร์เมเจอร์รีเลย์ 

 ง. โซลิสเตตรีเลย์ 

 ตอบ ค.

 

 

10. การต่อโวลต์มิเตอร์เพื่อวัดแรงดันไฟฟ้าที่ตกคร่อมอุปกรณ์ใดๆ จะต้องต่อแบบใด 

 ก. ต่อแบบอันดับ 

 ข. ต่อแบบขนาน 

 ค. ต่อได้ทั้งสองแบบ 

 ง. ต่อแบบขนาน และต้องปลดแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าออกจากวงจร 

 ตอบ ก. 

11. เครื่องวัดไฟฟ้าสามารถบ่ายเบนเข็มมัลติมิเตอร์ได้เกิดจากสาเหตุใดๆ 

 ก. จ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าไปที่ขั้วบอกและขั้วลบ 

 ข. แรงดันตกคร่อมขดลวด 

 ค. ความต้านทานตกคร่อมโหลด 

 ง. จ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านตัวต้านทาน 

 ตอบ ง. 

12. เครื่องวัดไฟฟ้าเกิดแรงบิดอยู่ 3 แบบคืออะไรบ้าง 

 ก. บ่ายเบน, บิดควบคุม, บิดแดมพ์ 

 ข. บิดบ่ายเบน, บิดคร่อม, บิดไฟฟ้า 

 ค. บิดสถิต, บิดไฟฟ้า, บิดแดมพ์ 

 ง. แรงบิดบ่ายเบน, แรงบิดแรนดรอม, แรงบิดคร่อม 

 ตอบ ก. 

13. แอมมิเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ใช้การขยายย่านวัดโดยการต่อแบบใด 

 ก. แบบอนุกรม 

 ข. แบบผสม 

 ค. แบบขนาน 

 ง. แบบอนุกรม-ขนาน 

ตอบ ค. 

14. การตรวจสอบคาปาซิเตอร์ สามารถใช้มัลติมิเตอร์ตรวจสอบได้โดย 

 ก. ทำการตั้งย่านวัด R×10 เข็มจะขึ้นค่อยๆลง

 ข. ทำการตั้งย่านวัด DCv×50 เข็มจะค้าง

 ค. ทำการตั้งย่านวัด Dcma×25 เข็มจะขึ้นละค่อยๆลง

 ง. ทำการตั้งย่านวัด ACV×220 เข็มจะขึ้น-ลง

 ตอบ ก.

15. ก่อนการทำการวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง ตกคร่อมโหลด ต้องทำสิ่งใดก่อนจะปฏิบัติ 

 ก. ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟฟ้า 

 ข. ตรวจสอบขั้วบวก-ลบ 

 ค. ทำการตรวจสอบขั้วต่อสายไฟ 

 ง. ตรวจโหลด 

 ตอบ ก.

16. ทำการวัดค่าแรงดันที่ตกคร่อมตัวต้านทาน 100 โอห์ม แหล่งจ่าย 15V ต้องปรับย่านวัดที่ย่านใด

 ก. ปรับย่านวัด Dcma

 ข. ปรับย่านวัด DCV

 ค. ปรับย่านวัด ACV

 ง. ปรับย่านวัด Hz

 ตอบ ข.

17. ในการทดสอบตัวเก็บประจุโดยใช้โอห์มมิเตอร์ทำการวัดค่าผลปรากฏว่าเข็มของโอห์มมิเตอร์ไม่ขึ้นเลย จะสรุปว่าตัวเก็บประจุตัวนั้นเป็นเช่นไร 

 ก. ตัวเก็บประจุขาด 

 ข. ตัวเก็บประจุชอร์ต 

 ค. ตัวเก็บประจุรั่ว 

 ง. ตัวเก็บประจุดี 

 ตอบ ก. 

18. ข้อใดไม่ใช่ค่าพื้นฐานที่มัลติมิเตอร์สามารถทำการวัดได้ 

 ก. วัดแรงดันไฟตรง 

 ข. วัดค่าความต้านทาน 

 ค. วัดแรงดันไฟสลับ 

 ง. วัดค่ากระแสไฟสลับ 

 ตอบ ง.

19. การวัดค่าแรงดันตกคร่อมความต้านทาน จะต้องนำมัลติมิเตอร์มากระทำในลักษณะใด 

 ก. ต่ออนุกรมกับวงจร 

 ข. ต่อขนานกับโหลด 

 ค. ต่ออนุกรมกับโหลด 

 ง. ต่อในลักษณะผสม 

 ตอบ ข. 

20. วงจรอนุกรมประกอบด้วย R1 = 5 , R2 = 3  อยากทราบว่า R3 จะต้องมีค่าเท่าใดจึงจะทำให้ วงจรมีค่าความต้านทานรวมเป็น 18

 ก. 3

 ข. 5

 ค. 8

 ง. 10

 ตอบ ง.

 

1.กิจการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดตั้งเมื่อใด 

ก. พ.ศ. 2473                  ข. พ.ศ. 2499 

ค. พ.ศ. 2502                  ง. พ.ศ. 2483 

2. หน่วยงานใดรับผิดชอบระบบไฟฟ้าในหมู่บ้าน 

ก. กรมอนามัย                           ข. กองไฟฟ้าภูธร 

ค. องค์การบริหารส่วนตำบล         ง. กองไฟฟ้าชนบท 

3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสังกัดกระทรวงใด 

ก. กระทรวงคมนาคม                                           

ข. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ค.  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ                 

ง. กระทรวงมหาดไทย 

4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันคือใคร 

ก.  ดร. สิทธิชัย โภไคยอุดม            ข. ชวรัตน์ ชาญวีรกูล 

ค.  นายสือ  ล้ออุทัย                       ง. นายออกสิน   ชีวะพฤกษ์ 

5.  ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคนปัจจุบัน คือใคร 

ก. นายฤทธิรงค์ จัยสิน                   ข. นายวิเศษ ชำนาญวงษ์ 

ค. นายณรงค์ศักดิ์ กำมเลศ               ง. นางรัตนา กิจวรรณ 

6. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีเขตพื้นที่บริการแบ่งออกเป็น4 ภาค ภาคละ กี่เขต 

ก. 6 เขต                              ข. 76 เขต 

ค. 14 เขต                            ง. 3 เขต 

7. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีชื่อภาษาอังกฤษว่า 

ก. Waterworks Authority                           ข. Provincial Waterworks 

ค. Provincial  Electricity  Authority            ง. Waterworks Authority Act 

8. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีชื่อย่อภาษาอังกฤษว่าอย่างไร 

ก.  EPA                                           ข. PEA   

ค. GDP                                            ง. APE   

9. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้รับการสถาปนาตามพระราชบัญญัติ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อใด 

ก. 19  สิงหาคม 2521                        ข. 29  สิงหาคม 2526 

ค. 28 กันยายน 2503                         ง. 29 กันยายน 2499 

10. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ก.จัดหาและให้บริการพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ทั้งในประเทศ           

ข. มาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ 

ค. ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ 

ง. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นองค์กรชั้นนำในระดับสากล ในธุรกิจพลังงาน ธุรกิจบริการ 

11. ข้อใดไม่ใช่หลักฐานที่นำมาแสดงในการขอใช้ไฟ 

ก.  สำเนาบัตรประชาชน                        ข. หนังสือมอบอำนาจ 

ค. ใบเปลี่ยนชื่อ                                    ง. สำเนาทะเบียนบ้าน 

12.  ถ้ามีการย้ายการย้ายมิเตอร์จะต้องนำหลักฐานใดมาบ้าง 

ก.  ใบเสร็จค่าประกันการใช้ไฟฟ้า          ข.  บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ 

ค. ทะเบียนบ้านที่จะย้ายมิเตอร์ไป           ง.  ถูกทุข้อ             

13. อัตราค่า TOD คือค่าของอะไร 

ก.  กำลังการใช้งาน                              ข.  หน่อยการใช้ไฟฟ้า 

ค.  ความเร็วกระแสไฟฟ้า                       ง.   อัตราตามช่วงเวลาของวัน 

14. ค่า FT คือค่าของอะไร 

ก. ตัวอย่างการคิดค่าไฟฟ้า         

ข. การควบคุมของการไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลง 

 

ค. หน่วยที่นำมาเฉลี่ยคิดค่าไฟในเดือน

 

 

1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

รวมแนวข้อสอบราชการ

แจกฟรีแนวข้อสอบ [0]

NEW PRODUCTS

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม134,435 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด94,620 ครั้ง
เปิดร้าน23 ส.ค. 2559
ร้านค้าอัพเดท20 มิ.ย. 2561

RECOMMENDED

ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านแนวข้อสอบราชการ
แนวข้อสอบราชการ
แนวข้อสอบ แนวข้อสอบราชการ ข้อสอบราชการ หนังสือสอบ คู่มือสอบ เปิดสอบงานราชการ สอบราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน
เบอร์โทร : 0930921748
อีเมล : maneenuchnch@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก