lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

รวมแนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เจ้าของร้าน

#แนวข้อสอบช่างยนต์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ประจำปี2560

1 การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย กฟผ.

2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

3 พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

5 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude

6 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา _ Aptitude Test

7 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ

8 ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพ personality

9 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ  Personality  Test

10 งานเครื่องยนต์เบื้องต้น

11 แนวข้อสอบช่างยนต์

 

#แนวข้อสอบนิติกร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ประจำปี2560

1 การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย กฟผ.

2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

3 พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

5 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา _ Aptitude Test

6 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ

7 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ  Personality  Test

8 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551

9 แนวข้อสอบกฎหมายแรงงานสัมพันธ์

10 แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

11 แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

12 แนวข้อสอบกฎหมายอาญา

13 แนวข้อสอบวิธีพิจารณาความแพ่ง

 

#แนวข้อสอบช่างโยธา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ประจำปี2560

1 การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย กฟผ.

2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

3 พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

5 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude

6 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา _ Aptitude Test

7 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ

8 ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพ personality

9 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ  Personality  Test

10 ความรู้เกี่ยวกับงานโยธา

11 แนวข้อสอบช่างโยธา

 

#แนวข้อสอบวิทยากร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ประจำปี2560

1 การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย กฟผ.

2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

3 พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

5 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude

6 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา _ Aptitude Test

7 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ

8 ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพ personality

9 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ  Personality  Test

10 แนวข้อสอบเทคนิคการฝึกอบรม

 

 

#แนวข้อสอบวิศวกรไฟฟ้า  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประจำปี2560

1 การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย กฟผ.

2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

3 พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

5 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude

6 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา _ Aptitude Test

7 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ

8 ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพ personality

9 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ  Personality  Test

10 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า

11 แนวข้อสอบวิศวกรไฟฟ้า

 

#แนวข้อสอบนักบัญชี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประจำปี2560

1 การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย กฟผ.

2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

3 พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

5 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude

6 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา _ Aptitude Test

7 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ

8 ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพ personality

9 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ  Personality  Test

10 หลักการบัญชีเบื้องต้น

11 แนวข้อสอบหลักการบัญชี

12 แนวข้อสอบวิชาการสอบบัญชี

 

#แนวข้อสอบวิศวกรคอมพิวเตอร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ) ประจำปี2560

1 การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย กฟผ.

2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

3 พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

5 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude

6 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา _ Aptitude Test

7 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ

8 ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพ personality

9 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ  Personality  Test

10 ความรู้เกี่ยวกับ Virtualization & Cloud Computing

11 ความรู้พื้นฐานด้านระบบสื่อสารและโทรคมนาคม

12 ความรู้เรื่อง Service-Oriented Architecture _SOA

13 ความรู้เรื่องสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

 

#แนวข้อสอบ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ)

1 การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย กฟผ.

2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

3 พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

5 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude

6 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา _ Aptitude Test

7 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ

8 ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพ personality

9 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ  Personality  Test

 

#แนวข้อสอบช่างไฟฟ้า  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประจำปี2560

1 การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย กฟผ.

2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

3 พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

5 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude

6 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา _ Aptitude Test

7 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ

8 ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพ personality

9 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ  Personality  Test

10 แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า

11 แนวข้อสอบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

MP3 - พรบ การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย

 

#แนวข้อสอบวิศวกรเครื่องกล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประจำปี2560

1 การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย  กฟผ.

2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

3 พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

5 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude

6 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา  Aptitude Test

7 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ

8 ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพ personality

9 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ  Personality  Test

10 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า

11 แนวข้อสอบวิศวกรไฟฟ้า

12 ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล

13 แนวข้อสอบวิศวเครื่องกล

mp3- พรบ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

 

 #แนวข้อสอบพนักงานวิชาชีพ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ)

1 การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย  กฟผ.

2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

3 พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

5 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude

6 แนวข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา _Aptitude Test

7 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ

8 ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพ personality

9 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ  Personality  Test

10 แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (กฟผ.)

11 วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

12 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

MP3 - พรบ การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย

 

#แนวข้อสอบนักธรณีวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ)

1 การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย  กฟผ.

2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

3 พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

5 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude

6 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา Aptitude Test

7 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ

8 ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพ personality

9 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ  Personality  Test

10 ความรู้เกี่ยวกับธรณีวิทยา

11 ถาม – ตอบ เกี่ยวกับธรณีวิทยา

12 แนวข้อสอวิชาธรณีวิทยา

MP3 - พรบ การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย 

 

#เก็งแนวข้อสอบวิศวกรโยธา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ) ประจำปี2560

1 การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย  กฟผ.

2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

3 พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

5 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude

7 ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพ personality

8 แนวข้อสอบวิศวกรโยธา ชุดที่ 2

9 การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง ( Construction survey )

10 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

11 แนวข้อสอบวิศวกรโยธา ชุดที่ 1

MP3 - พรบ การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย

 

#แนวข้อสอบวิศวกรเครื่องกล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประจำปี2560

1 การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย  กฟผ.

2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

3 พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

5 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude

6 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา  Aptitude Test

7 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ

8 ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพ personality

9 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ  Personality  Test

10 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า

11 แนวข้อสอบวิศวกรไฟฟ้า

12 ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล

13 แนวข้อสอบวิศวเครื่องกล

MP3 - พรบ การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย

 

#เก็งแนวข้อสอบพนักงานขับเรือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ)

1 การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย  กฟผ.

2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

3 พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

5 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude

6 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ

7 ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพ personality

8 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ  Personality  Test

9 ความรู้พื้นฐานทางด้านช่างเครื่องกล

10 การบริหารงานการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักกล

11 แนวข้อสอบช่างเครื่องกล

MP3 - พรบ การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย

 

 

#เก็งแนวข้อสอบคนชำนาญงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ)

1 การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย  กฟผ.

2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

3 พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

5 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude

6 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ

7 ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพ personality

8 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ  Personality  Test

9 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า

10 อุปกรณ์การออกแบบระบบไฟฟ้า

11 แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า ชุด 1

MP3 - พรบ การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย

 

#เก็งแนวข้อสอบพนักงานรักษาความปลอดภัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ประเทศไทย (กฟผ)

1 การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย  กฟผ.

2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

3 พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

5 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude

6 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ

7 ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพ personality

8 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ  Personality  Test

9 แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

10 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย

11 แนวข้อสอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

MP3 - พรบ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

 

#เก็งแนวข้อสอบพนักงานขับเครื่องจักรกล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ประเทศไทย (กฟผ)

1 การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย  กฟผ.

2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

3 พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

5 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude

6 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ

7 ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพ personality

8 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ  Personality  Test

9  การบริหารงานการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักกล

10 ความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น

11 แนวข้อสอบความรู้ด้านเครื่องยนต์

MP3 - พรบ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

 

 

#แนวข้อสอบ ช่างเทคนิคเครื่องกล  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประจำปี2560

1 การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย กฟผ.

2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

3 พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

5 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude

6 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา Aptitude Test

7 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ

8 ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพ personality

9 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ  Personality  Test

10 ความรู้พื้นฐานทางด้านช่างเครื่องกล

11 แนวข้อสอบช่างเครื่องกล

12 แนวข้อสอบวิชา งานเครื่องมือกลเบื้องต้น

13 การเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์เข้าทำงาน กฟผ

mp-3  พรบ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

 

#แนวข้อสอบช่างระบบควบคุม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประจำปี2560

1 การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย กฟผ.

2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

3 พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

5 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude

6 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา Aptitude Test

7 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ

8 ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพ personality

9 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ  Personality  Test

10 ระบบการควบคุมอัตโนมัติ Automatic Control System

11 หลักการพื้นฐานการควบคุมด้วยลมและระบบท่อ

12 การเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์เข้าทำงาน กฟผ

MP-3 พรบ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

 

#แนวข้อสอบช่างสำรวจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประจำปี2560

1 การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย กฟผ.

2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

3 พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

4 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude

5 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา Aptitude Test

6 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ

7 ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพ personality

8 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ  Personality  Test

9 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสำรวจ

10 การคำนวณโครงข่ายและวงรอบ

11 ถาม -ตอบ ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจ และการเขียนแบบ

12 แนวข้อสอบนายช่างสำรวจ

13 แนวข้อสอบการสำรวจรังวัดแผนที่และความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่

14 การเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์เข้าทำงาน กฟผ

MP-3 - พรบ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

 

#แนวข้อสอบช่างศิลปกรรม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ประเทศไทย ประจำปี2560

1 การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย กฟผ.

2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

3 พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

4 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude

5 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา Aptitude Test

6 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ

7 ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพ personality

8 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ  Personality  Test

9 ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบกราฟิก

10 สรุปวิชาทัศนศิลป์

11 องค์ประกอบของศิลปะ+แนวข้อสอบ

12 ถาม – ตอบ การจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

13 แนวข้อสอบเทคโนโลยีศิลปกรรม

14 การเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์เข้าทำงาน กฟผ

MP-3 - พรบ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

 

 #แนวข้อสอบช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประจำปี2560

1 การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย กฟผ.

2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

3 พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

5 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude

6 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา Aptitude Test

7 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ

8 ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพ personality

9 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ  Personality  Test

10 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับช่างเทคนิค

11 การออกแบบระบบไฟฟ้า Electrical System Design

12 แนวข้อสอบหลักการเบื้องต้นในการออกแบบระบบไฟฟ้า

13การเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์เข้าทำงาน กฟผ

MP-3 - พรบ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

 

#แนวข้อสอบพนักงานวิชาชีพบัญชี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประจำปี2560

1 การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย  กฟผ.

2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

3 พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

4 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude

5 แนวข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา _Aptitude Test

6 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ

7 ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพ personality

8 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ  Personality  Test

9 หลักการบัญชีเบื้องต้น

10 ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน งบประมาณ

11 แนวข้อสอบบัญชี

12 แนวข้อสอบเก่าตำแหน่งบัญชี

13 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

MP3 - หลักการบัญชีเบื้องต้น

 

#แนวข้อสอบพนักงานวิชาชีพคอมพิวเตอร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ประเทศไทย ประจำปี2560

1 การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย  กฟผ.

2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

3 พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

4 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude

5 แนวข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา _Aptitude Test

6 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ

7 ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพ personality

8 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ  Personality  Test

9 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับฐานข้อมูล

10 ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

11 ข้อสอบระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์และการใช้งานเบื้องต้น

12 แนวข้อสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

13 แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (office)

14 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

MP3 - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

 

#แนวข้อสอบพนักงานวิชาชีพเลขานุการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ประเทศไทย ประจำปี2560

1 การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย  กฟผ.

2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

3 พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

4 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude

5 แนวข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา _Aptitude Test

6 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ

7 ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพ personality

8 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ  Personality  Test

9 ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ

10 ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการ

11 การจัดทําเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุม

12 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป

13 ถาม-ตอบ ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

14 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

MP3 - ระเบียบงานสารบรรณและธุรการ

 

 

###สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสนวุ่นวาย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ###

### แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย + เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน###

###เนื้อหาครบ  ชัดเจน  ตรงประเด็น  อธิบายเพิ่มความเข้าใจ  พร้อมเฉลยกระชับ เข้าใจง่าย###

 

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยติดต่อมาที่

โทร : 0930921748  

LineID : 0930921748 

LineID : http://line.me/ti/p/rJn_LR3rh2

[สอบถามได้มีทุกหน่วยงาน]

 

***ข้อสอบมีให้เลือก 4 แบบ***

(1). ไฟล์ E-Book (pdf) ราคา 401 บาทส่งทางอีเมลล์ (ได้รับภายในวันที่โอน)

(2). หนังสือ แถมฟรี Mp3 ไฟล์เสียง พรบ. ราคา 701 บาท  จัดส่งฟรี EMS

(3). หนังสือ พร้อม Mp3 บรรยายเนื้อหาในหนังสือ  ราคา 1,500 บาท  จัดส่งฟรี EMS

(4). หนังสือ พร้อม DVD +  Mp3  บรรยายเสียงและภาพ ราคา 2,500 บาท จัดส่งฟรี EMS

 

ช่องทางการชำระค่าสินค้าและบริการ ดังนี้

เลขที่บัญชี : 013-1-35283-2  ธนาคารกสิกรไทย (  สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น )

เลขที่บัญชี : 984-5-35117-4  ธนาคารกรุงไทย ( สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น )

ชื่อบัญชี : มณีนุช  ใจภักดิ์

ประเภท : ออ

1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

รวมแนวข้อสอบราชการ

แจกฟรีแนวข้อสอบ [0]

NEW PRODUCTS

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม134,190 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด94,460 ครั้ง
เปิดร้าน23 ส.ค. 2559
ร้านค้าอัพเดท14 มิ.ย. 2561

RECOMMENDED

ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านแนวข้อสอบราชการ
แนวข้อสอบราชการ
แนวข้อสอบ แนวข้อสอบราชการ ข้อสอบราชการ หนังสือสอบ คู่มือสอบ เปิดสอบงานราชการ สอบราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน
เบอร์โทร : 0930921748
อีเมล : maneenuchnch@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก