lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

รวมแนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เจ้าของร้าน

#แนวข้อสอบนักตรวจสอบภายใน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี2560

1 ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test )

5 ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพ personality

6 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ( English Test )

7 แนวข้อสอบความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

8 ความรู้เรื่องการตรวจสอบภายใน

9 แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

10 แนวข้อสอบจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

11 แนวข้อสอบเรื่องการตรวจสอบภายใน

12 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

MP3 -พรบ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 

#แนวข้อสอบนักบัญชี  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี2560

1 ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test )

5 ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพ personality

6 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ( English Test )

7 แนวข้อสอบความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

8 แนวข้อสอบหลักการบัญชี

9 แนวข้อสอบการบัญชี

10 ความรู้เรื่องบัญชีบริหาร

11 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสอบบัญชี

12 ถาม ตอบ ความรู้เกี่ยวกับบัญชีต้นทุน p33

13 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

MP3 -พรบ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 

#แนวข้อสอบนิติกร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี2560

1 ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test )

5 ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพ personality

6 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ( English Test )

7 แนวข้อสอบความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

8 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 

9 กฎหมายทั่วไป

10 การรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม CSR

11 แนวข้อสอบกฎหมายแรงงานสัมพันธ์

12 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์  พ.ศ.2543

13 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551

14 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

MP3 -พรบ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 

#แนวข้อสอบบุคลากร   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

1 ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test )

5 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ( English Test )

6 ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพ personality

7 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR)

8 การบริหารทรัพยากรบุคคล

9 การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

10 การพัฒนาและบริหารจัดการความรู้ Knowledge Management (KM)

11 การพัฒนาองค์การ (Organization  Development)

12  แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์

13  แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร

MP3 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 

#แนวข้อสอบพนักงานช่างเครื่องกล  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี2560 

1 ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test )

5 ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพ personality

6 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ( English Test )

7 แนวข้อสอบความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

8 การบริหารงานการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักกล

9 ความรู้พื้นฐานทางด้านช่างเครื่องกล

10 แนวข้อสอบช่างเครื่องกล

11 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

MP3 -พรบ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 

#แนวข้อสอบพนักงานช่างไฟฟ้า  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี2560  

1 ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test )

5 ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพ personality

6 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ( English Test )

7 แนวข้อสอบความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

8 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า

9 แนวข้อสอบงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

10 แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า (เฉลยละเอียด)

11 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

MP3 -พรบ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 

#แนวข้อสอบพนักงานช่างไฟฟ้า (แก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง)  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี2560

1 ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test )

5 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ( English Test )

6 แนวข้อสอบความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

7 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า

8 แนวข้อสอบงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

9 หลักการพื้นฐานของหม้อแปลงไฟฟ้า

10 แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า ชุด 1

11 แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า ชุด 2

MP3 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 

#แนวข้อสอบพนักงานช่างโยธา  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี2560 

1 ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test )

5 ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพ personality

6 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ( English Test )

7 แนวข้อสอบความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

8 แนวข้อสอบนายช่างโยธา ชุดที่  1

9 แนวข้อสอบนายช่างโยธา ชุดที่  2

10 แนวข้อสอบนายช่างโยธา ชุดที่  3

11 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

MP3 -พรบ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 

#แนวข้อสอบพนักงานบัญชี  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี2560  

1 ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test )

5 ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพ personality

6 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ( English Test )

7 แนวข้อสอบความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

8 หลักการบัญชีเบื้องต้น

9 แนวข้อสอบหลักการบัญชี

10 แนวข้อสอบการบัญชี

11 แนวข้อสอบมาตาฐานวิชาชีพบัญชี

12 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

MP3 - หลักการบัญชีเบื้องต้น

 

#แนวข้อสอบพนักงานพัสดุ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี2560

1 ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test )

5 ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพ personality

6 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ( English Test )

7 แนวข้อสอบความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

8 ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

9 ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ

10 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม

11 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549

12 แนวข้อสอบพนักงานพัสดุ

13 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

MP3 -พรบ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 

#แนวข้อสอบพนักงานช่าง (โสตทัศนศึกษา) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี2560

1 ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test )

5 ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพ personality

6 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ( English Test )

7 แนวข้อสอบความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

8 ความสำคัญการใช้งานและการดูแลรักษาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

9 ความรู้ในงานนักโสตทัศนศึกษา

10 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับโสตทัศนศึกษา

11 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ 

12 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

MP3 -พรบ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 

#แนวข้อสอบวิศวกรไฟฟ้า  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี2560

1 ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test )

5 ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพ personality

6 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ( English Test )

7 แนวข้อสอบความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

8 ความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบไฟฟ้า

9 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า

10 แนวข้อสอบวิศวกรไฟฟ้า ชุด 1

11 แนวข้อสอบวิศวกรไฟฟ้า ชุด 2

12 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

MP3 -พรบ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 

#แนวข้อสอบวิศวกรโยธา  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี2560

1 ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test )

5 ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพ personality

6 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ( English Test )

7 แนวข้อสอบความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

8 ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจและการเขียนแบบ

9 ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา

10 แนวข้อสอบคอนกรีตและโครงสร้าง

11 แนวข้อสอบวิศวกรโยธา

12 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

MP3 -พรบ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 

 

###สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสนวุ่นวาย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ###

### แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย + เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน###

###เนื้อหาครบ  ชัดเจน  ตรงประเด็น  อธิบายเพิ่มความเข้าใจ  พร้อมเฉลยกระชับ เข้าใจง่าย###

 

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ติดต่อมาที่

โทร : 0930921748  

LineID : 0930921748 

LineID : http://line.me/ti/p/rJn_LR3rh2

[สอบถามได้มีทุกหน่วยงาน]

 

***ข้อสอบมีให้เลือก 4 แบบ***

(1). ไฟล์ E-Book (pdf) ราคา 401 บาทส่งทางอีเมลล์ (ได้รับภายในวันที่โอน)

(2). หนังสือ แถมฟรี Mp3 ไฟล์เสียง พรบ. ราคา 701 บาท  จัดส่งฟรี EMS

(3). หนังสือ พร้อม Mp3 บรรยายเนื้อหาในหนังสือ  ราคา 1,500 บาท  จัดส่งฟรี EMS

(4). หนังสือ พร้อม DVD +  Mp3  บรรยายเสียงและภาพ ราคา 2,500 บาท จัดส่งฟรี EMS

 

ช่องทางการชำระค่าสินค้าและบริการ ดังนี้

เลขที่บัญชี : 013-1-35283-2  ธนาคารกสิกรไทย (  สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น )

เลขที่บัญชี : 984-5-35117-4  ธนาคารกรุงไทย ( สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น )

ชื่อบัญชี : มณีนุช  ใจภักดิ์

ประเภท : ออมทรัพย์

 

 

 

### ขอให้โชคดีและประสบความสำเร็จในการสอบครั้งนี้####

*** ขอขอบพระคุณที่ไว้วางให้แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จคุณค่ะ**

 

1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

รวมแนวข้อสอบราชการ

แจกฟรีแนวข้อสอบ [0]

NEW PRODUCTS

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม134,190 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด94,460 ครั้ง
เปิดร้าน23 ส.ค. 2559
ร้านค้าอัพเดท14 มิ.ย. 2561

RECOMMENDED

ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านแนวข้อสอบราชการ
แนวข้อสอบราชการ
แนวข้อสอบ แนวข้อสอบราชการ ข้อสอบราชการ หนังสือสอบ คู่มือสอบ เปิดสอบงานราชการ สอบราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน
เบอร์โทร : 0930921748
อีเมล : maneenuchnch@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก