lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เจ้าของร้าน

 

 

1.     การเก็บรวบรวมข้อมูลสนามที่สำคัญและใช้กันทั่วไปได้แก่ 

 

        ก.    การสังเกต การสัมภาษณ์  การใช้แบบสอบถาม             ข.    การสังเกต  การสัมภาษณ์  การทดลอง 

 

        ค.    การสัมภาษณ์  การใช้แบบสอบถาม การทดลอง           ง.     การสังเกต การทดลอง การใช้แบบสอบถาม 

 

        จ.     การรายงาน การทดลอง การใช้แบบสอบถาม 

 

        ตอบ       ก.  การสังเกต การสัมภาษณ์ การใช้แบบสอบถาม 

 

2.     ข้อใดไม่ใช่หลักของการสังเกตที่ดี 

 

        ก.    การสังเกตต้องมีการบันทึกรายละเอียดข้อเท็จจริง 

 

        ข.    ผู้สังเกตควรฝึกให้มีทักษะในการใช้เครื่องมือบันทึกผล 

 

        ค.    ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จะสังเกตก่อนการสังเกต 

 

        ง.     มีความสอดคล้องระหว่างสิ่งที่จะสังเกตกับปัญหาที่จะวิจัย 

 

        จ.     ข้อ ค.  และ  ง. 

 

        ตอบ       ค.  ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จะสังเกตก่อนการสังเกต 

 

3.     ข้อใดเป็นข้อจำกัดหรือจุดอ่อนของการสังเกต 

 

        ก.    ช่วยให้ได้ข้อจำกัดหรือจุดอ่อนของการสังเกต 

 

        ข.    ช่วยให้ได้ข้อเท็จจริงที่เป็นผลพลอยได้ 

 

        ค.    ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ทั่วถึงทุกแง่ทุกมุมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

 

        ง.     เมื่อรู้ตัวว่าถูกสังเกต อาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ตรงกับความเป็นจริง 

 

        จ.     ข้อ  ค.  และ  ง. ถูก 

 

        ตอบ       จ.  ข้อ  ค.  และ  ง.  ถูก 

 

4.     คุณลักษณะข้อใดที่ผู้สัมภาษณ์ไม่มีก็ได้ 

 

        ก.    พูดชัดเจน แจ่มใส  ใช้ภาษาที่ถูกต้อง 

 

        ข.    สามารถสร้างบรรยากาศของความไว้วางใจ 

 

        ค.    ถ้าการสัมภาษณ์ต้องใช้ภาษาอื่นผู้สัมภาษณ์ควรจะพูดสัมภาษณ์ 

 

        ง.     รู้จักจดบันทึกการสัมภาษณ์ให้เป็นระเบียบ            จ.    ไม่มีข้อถูก 

 

        ตอบ       จ.  ไม่มีข้อถูก 

 

5.     คำถามที่ผู้สัมภาษณ์ไม่ควรใช้คือข้อใด 

 

        ก.    คำถามแบบกว้างๆ                                                               ข.    ถามให้ตรงจุดที่สุด 

 

        ค.    คำถามยั่วยุให้อยากตอบ                                                     ง.    คำถามที่มีลักษณะติดต่อกันเป็นลูกโซ่ 

 

        ตอบ       ก.  ไม่ควรใช้คำถามแบบกว้างๆ หรือแบบครอบจักรวาล 

 

6.     ข้อใดมิใช่ลักษณะการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview)

 

        ก.    กำหนดหรือเตรียมคำถามไว้ล่วงหน้า 

 

        ข.    เป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามซึ่งมีแนวคำถามไว้ให้เลือก 

 

        ค.    ผู้สัมภาษณ์เปิดโอกาสให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นของตนเอง 

 

        ง.     ใช้คำถามกับผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนเหมือนกันหมด 

 

        จ.     ข้อ ข.  และ ง. 

 

        ตอบ       ก.  เป็นการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Structured Interview)

 

7.     หลักการสัมภาษณ์ควรปฏิบัติตามข้อใดเป็นประการแรก 

 

        ก.    ศึกษาในเรื่องที่ตนจะไปสัมภาษณ์                                   ข.    ศึกษาประวัติส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์ 

 

        ค.    เลือกผู้ให้สัมภาษณ์อย่างรอบคอบ                                   ง.    ผู้ให้สัมภาษณ์มีอคติต่อเรื่องที่จะสัมภาษณ์เพียงใด 

 

        จ.     สร้างความสัมพันธ์กับผู้ให้สัมภาษณ์ 

 

        ตอบ       ก.  ศึกษาในเรื่องที่ตนจะไปสัมภาษณ์ 

 

8.     ผู้สัมภาษณ์ไม่ควรปฏิบัติในการสัมภาษณ์ตามข้อใด 

 

        ก.    ศึกษาประวัติของผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งในอดีตและปัจจุบัน 

 

        ข.    ไม่สัมภาษณ์ผู้ที่มีอคติต่อเรื่องที่จะสัมภาษณ์ 

 

        ค.    สร้างความสัมพันธ์ เป็นกันเองกับผู้ให้สัมภาษณ์ 

 

        ง.     ไม่จำเป็นต้องสร้างคำถามไว้ล่วงหน้า 

 

        จ.     ไม่ถามในสิ่งที่ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ต้องการตอบ 

 

        ตอบ       ง.  คำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ต้องมีการวางแผนและอาจต้องสร้างคำถามไว้ล่วงหน้า 

 

9.     ข้อใดไม่ควรปฏิบัติในการสัมภาษณ์ 

 

        ก.    ให้ผู้ให้สัมภาษณ์พูดมากกว่าฟัง                                       ข.    ไม่ควรใช้คำถามนำ 

 

        ค.    ตะล่อมให้ผู้ให้สัมภาษณ์ตอบในประเด็น                      ง.    ไม่แสดงอาการเบื่อหน่ายให้ผู้สัมภาษณ์เห็น 

 

        จ.     ไม่มีข้อถูก 

 

        ตอบ       จ.  ไม่มีข้อถูก 

 

10.  การบันทึกผลสัมภาษณ์มีหลักการปฏิบัติตามข้อใด 

 

        ก.    บันทึกผลทันที                                                                     ข.    บันทึกระหว่างการสัมภาษณ์ 

 

        ค.    บันทึกหลังการสัมภาษณ์เสร็จใหม่ๆ                               ง.    บันทึกตามที่สะดวก 

 

        จ.     ข้อ  ก.  ข้อ  ข.  และข้อ  ค. 

 

        ตอบ       จ.  บันทึกผลทันที อาจบันทึกระหว่างการสัมภาษณ์ หรือหลังการสัมภาษณ์เสร็จใหม่ๆ ไม่ควร 

 

                             ทิ้งไว้นาน อาจหลงลืมหรือคลาดเคลื่อนได้ 

 

11.  ข้อความในการบันทึกผลสัมภาษณ์ ควรประกอบด้วยอะไรบ้าง 

 

        ก.    ชื่อและที่อยู่ของผู้ให้สัมภาษณ์                                         ข.    วัน  เดือน  ปี ที่สัมภาษณ์ 

 

        ค.    ผลการสัมภาษณ์                                                                  ง.    สรุปผลการสัมภาษณ์ 

 

        จ.     ถูกทุกข้อ 

 

        ตอบ       จ.  ถูกทุกข้อ 

 

12.  ข้อใดมิใช่ข้อดีของการสัมภาษณ์ 

 

        ก.    สิ้นเปลืองเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่ายน้อย                  

 

        ข.    ช่วยให้รู้ข้อเท็จจริงบางเพิ่มเติมในขณะสัมภาษณ์ 

 

        ค.    สามารถเก็บข้อมูลได้จากบุคคลทุกประเภท ทุกเพศ ทุกวัย 

 

        ง.     สามารถหาข้อเท็จจริงที่ยุ่งยากซับซ้อนซึ่งแอบแฝงอยู่ได้ 

 

        จ.     เมื่อมีข้อข้องใจหรือไม่เข้าใจคำถามก็สามารถทำความเข้าใจกันได้ 

 

        ตอบ       ก.  ข้อจำกัดของการสัมภาษณ์มักจะสิ้นเปลืองเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่ายน้อย 

 

13.  ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์จะเชื่อถือได้เพียงใด ขึ้นอยู่กับข้อใด 

 

        ก.    เวลา                                                                                        ข.    ค่าใช้จ่าย 

 

        ค.    ผู้สัมภาษณ์                                                                            ง.    ผู้ให้สัมภาษณ์               จ.  ถูกทุกข้อ 

 

        ตอบ       ค.  ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์จะเชื่อถือได้เพียงใด ขึ้นอยู่กับความรู้และประสบการณ์ 

 

                             ของผู้สัมภาษณ์เป็นส่วนใหญ่ 

 

14.  ข้อดีของแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open-ended Questionnaire)  คือข้อใด

 

        ก.    สร้างคำถามได้ง่าย                                                               ข.    ผู้ตอบมีโอกาสใช้ความคิดได้อย่างเสรี 

 

        ค.    ได้ข้อมูลที่เป็นความคิดเห็น ทัศนคติ                               ง.    ข้อ  ก.  และ  ข. 

 

        จ.     ถูกทุกข้อ 

 

        ตอบ       จ.  ถูกทุกข้อ 

 

15.  ข้อจำกัดของแบบสอบถามแบบปลายเปิด  (Open-ended Questionnaire)  คือข้อใด

 

        ก.    ไม่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ตอบ                                       ข.    รวบรวมคำตอบยาก 

 

        ค.    ผู้ตอบไม่มีโอกาสใช้ความคิดได้อย่างเสรี                       ง.    ข้อ  ก.  และ  ข. 

 

        จ.     ถูกทุกข้อ 

 

        ตอบ       ง.  ข้อ  ก.  และ  ข. 

 

16.  ข้อใดมิใช่ข้อดีของแบบสอบถามแบบปลายเปิด  (Close-ended Questionnaire)  คือข้อใด

 

        ก.    ผู้ตอบ ตอบได้เร็ว                                                                 ข.    ได้คำตอบตรงกับปัญหาที่ต้องการ 

 

        ค.    คำตอบมีความเชื่อถือสูง                                                     ง.    สร้างแบบสอบถามได้ยาก 

 

        จ.     ไม่มีข้อถูก 

 

        ตอบ       ง.  สร้างแบบสอบถามได้ยาก 

 

17.  ข้อใดเป็นข้อจำกัดของแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

        ก.    ขาดการติดต่อกับกลุ่มตัวอย่างโดยตรง (ส่งไปรษณีย์) 

 

        ข.    มีลักษณะยืดหยุ่นน้อย 

 

        ค.    ความลำเอียงของผู้สร้างแบบสอบถาม 

 

        ง.     ข้อ  ก.  และ  ข. 

 

        จ.     ข้อ  ก.  ข้อ  ข.  และข้อ  ค. 

 

        ตอบ       จ.  ข้อ  ก.  ข้อ ข.  และข้อ  ค. 

 

18.  การเก็บรวบรวมข้อมูลสนาม ทำได้โดยวิธีใด 

 

        ก.    การสังเกต                                                                             ข.    การสัมภาษณ์ 

 

        ค.    การใช้แบบสอบถาม                                                           ง.    ข้อ  ก.  และ  ข. 

 

        จ.     ข้อ  ก.  ข้อ  ข.  และข้อ  ค. 

 

        ตอบ       ค.  การใช้แบบสอบถาม 

 

19.  ถ้าประชากรเป็นเกษตรกร ควรใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลวิธีใด 

 

        ก.    การสังเกต                                                                             ข.    การสัมภาษณ์ 

 

        ค.    การใช้แบบสอบถาม                                                           ง.    ข้อ  ก.  และ  ข. 

 

        จ.     ข้อ  ก.  ข้อ  ข.  และข้อ  ค. 

 

        ตอบ       ข.  การสัมภาษณ์ 

 

20.  การเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่และประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย ควรใช้การเก็บรวบรวม 

 

        ข้อมูลวิธีใด 

 

        ก.    การสังเกต                                                                             ข.    การสัมภาษณ์ 

 

        ค.    การใช้แบบสอบถาม                                                           ง.    ข้อ  ก.  และ  ข. 

 

        จ.     ข้อ  ก.  ข้อ  ข.  และข้อ  ค. 

 

        ตอบ       ค.  การใช้แบบสอบถาม 

1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

รวมแนวข้อสอบราชการ

แจกฟรีแนวข้อสอบ [0]

NEW PRODUCTS

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม137,390 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด96,668 ครั้ง
เปิดร้าน23 ส.ค. 2559
ร้านค้าอัพเดท15 ส.ค. 2561

RECOMMENDED

ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านแนวข้อสอบราชการ
แนวข้อสอบราชการ
แนวข้อสอบ แนวข้อสอบราชการ ข้อสอบราชการ หนังสือสอบ คู่มือสอบ เปิดสอบงานราชการ สอบราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน
เบอร์โทร : 0930921748
อีเมล : maneenuchnch@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก