lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

แนวข้อสอบนักวิชาการป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เจ้าของร้าน

 

 

แนวข้อสอบนักวิชาการป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

 

1. ข้อใดคือหลักในการอนุรักษ์สัตว์ป่า

ก. การใช้กฎหมายควบคุม

ข. การสงวนแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า

ค. การเพาะพันธุ์เพิ่ม

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ       ง. ถูกทุกข้อ

การอนุรักษสัตว์ป่า

                สัตว์ป่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถทำให้เพิ่มจำนวนมากขึ้นได้  แต่ถ้าหากสัตว์ป่าชนิดใดสูญพันธุ์ไปแล้ว 

จะไม่สามารถสร้างพันธุ์ของสัตว์ป่าชนิดนั้นขึ้นมาได้อีก  การอนุรักษ์สัตว์จึงควรมีหลักดังนี้

1. การใช้กฎหมายควบคุม

2. การสงวนแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า

3. การเพาะพันธุ์เพิ่ม

4. การค้นคว้าวิจัยทางวิชาการ

5. การใช้ประโยชน์จากสัตว์ตรงตามหลักการอนุรัก์ทรัพยากร

 

2. ประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้มีกี่ประเภท  อะไรบ้าง

ก. 1  ประเภท  ได้แก่ 

ประโยชน์เฉพาะส่วน

ข. 2  ประเภท  ได้แก่ 

ประโยชน์ทางตรง  และประโยชน์ทางอ้อม

ค. 3  ประเภท  ได้แก่ 

ประโยชน์ทางตรง 

ประโยชน์ทางอ้อม  และประโยชน์เฉพาะส่วน

ง. 4  ประเภท  ได้แก่ 

ประโยชน์ทางตรง 

ประโยชน์ทางอ้อม 

ประโยชน์บนดิน  และประโยชน์ผิวดิน

ตอบ       ข. 2  ประเภท  ได้แก่ 

ประโยชน์ทางตรง  และประโยชน์ทางอ้อม

                ประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้

1. ประโยชน์ทางตรง  เช่น 

การนำไม้มาสร้างบ้านและใช้ทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ (กระดาษ  เฟอร์นิเจอร์) 

การนำส่วนต่างๆ ของพืชมาเป็นอาหาร (ผล 

ใบ  ราก) 

การนำไม้บางชนิดมาสกัดหรือทำยารักษาโรคต่างๆ  นอกจากนี้ยังนำไม้มาเป็นวัตถุดิบในการทำเชือก

(เถาวัลย์)  เป็นต้น

2. ประโยชน์ทางอ้อม  เช่น 

ป่าไม้เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธาร 

ช่วยให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล 

ทำให้เกิดความชุ่มชื้นและควบคุมสภาวะอากาศ 

ลดภาวะโลกร้อนเป็นแหล่งพักผ่อนและศึกษาหาความรู้ 

ช่วยบรรเทาความรุนแรงของลมพายุและป้องกันอุทกภัย  นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันการกัดเซาะและพัดพาหน้าดินด้วย

 

3. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือ

ก. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพระแทว

ข. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาค้อ

ค. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหัวคู

ง. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์

ตอบ       ค. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหัวคู

                เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองแวง  จังหวัดชัยภูมิ

- เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก  จังหวัดบุรีรัมย์

- เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระโดง  จังหวัดบุรีรัมย์

- เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหัวคู  จังหวัดอุดรธานี

- เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขลงหลง  จังหวัดหนองคาย

- เขตห้ามล่าสัตว์ป่าลำปาว  จังหวัดกาฬสินธุ์

 

4. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขลงหลงอยู่ในจังหวัดอะไรทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ก. จังหวัดหนองคาย

ข. จังหวัดอุดรธานี

ค. จังหวัดชัยภูมิ

ง. จังหวัดบุรีรัมย์

ตอบ       ก. จังหวัดหนองคาย

                ดูคำอธิบายข้อข้างต้น

 

5. ข้อใดคือประโยชน์ของป่าแดง

ก. เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของละอง  หรือละมั่ง

ข. เป็นที่หลบซ่อนคุ้มกันภัย

ค. ช่วยรักษาต้นน้ำลำธารและดุลย์ธรรมชาติ

ง. เนื้อไม้ใช้ในการก่อสร้าง

ตอบ       ก. เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของละอง หรือละมั่ง

                แม้ว่าป่าแดงจะประกอบด้วยพันธุ์ไม้ผลัดใบเป็นส่วนใหญ่และมีไฟป่าหน้าแล้ง 

จึงให้ประโยชน์ในแง่ของการรักษาต้นน้ำลำธารไม่ดีเท่าที่ควร 

แต่ป่าแดงก็สามารถอำนวยประโยชน์ให้แก่สัตว์ป่าอย่างยิ่ง  และเป็นแหล่งที่อยู่อาสัยสำคัญของละองหรือละมั่ง  เนื้อทราย 

เก้ง  กวาง  วัวแดง 

กระต่ายป่า  และนกป่าหลายชนิด  เช่น 

นกแก้ว  นกขุนทอง  และนกหัวขวานชนิดต่างๆ

 

6. โครงการพัฒนาต้นน้ำหน่วยที่ 1 คือที่ใด

ก. ห้วยทุ่งจ๊อ อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่

ข. อำเภอท่าวังผา  จังหวัดน่าน

ค. แม่ตาช้าง อำเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

ง. ดอยมูเซอ อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

ตอบ       ก. ห้วยทุ่งจ๊อ  อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่การดำเนินงานสนองพระราชดำริ

                ในการอนุรักษ์ต้นน้ำลำธารที่เสื่อมโทรมมีหลานหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง  ดำเนินงานสนองพระราชดำริด้วยวิธีการต่างๆ

กัน  ได้แก่  การอนุรักษ์ป่า 

การอนุรักษ์ดินและน้ำโดยทางพืชร่วมกันการก่อสร้างคันดินหรือสร้างขั้นบันได 

รวมทั้งวิธีการก่อสร้างฝายปิดกั้นทางน้ำในบริเวณพื้นที่ต้นน้ำลำธาร  ดังต่อไปนี้

                กรมป่าไม้ได้จัดตั้งและดำเนินงานโครงการพัฒนาต้นน้ำตามแนวพระราชดำเริหลายหน่วยกระจายอยู่ตามท้องที่จังหวัดต่างๆ

ในภาคเหนือมีการปลูกเสริมป่าไม้เพื่ออนุรักษ์ต้นน้ำลำธารในบริเวณที่เสื่อมโทรมและสนองพระราชดำริในการจัดให้ชาวไทยภูเขาได้อาศัยอยู่ในหมู่บ้านพัฒนาชาวเขา 

โดยมีที่ดินถาวรสำหรับทำมาหากินเพื่อป้องกันและลดปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อใช้พื้นที่ทำไร่เลื่อนลอย 

ในพื้นที่จัดสรรให้เพาะปลูกเหล่านี้มีการปรับพื้นที่เป็นนาขั้นบันไดเพื่อปลูกข้าวหรือก่อสร้างคันดินชะลอความเร็วของน้ำที่ไหลบ่ามาตามผิวดิน  แล้วใช้ปลูกพืชเศรษฐกิจอันเป็นการอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำลำธารอย่างถูกต้องตามหลักการดังที่ได้กล่าวมาแล้ว  เช่น

- โครงการพัฒนาต้นน้ำหน่วยที่ 1  ห้วยทุ่งจ๊อ 

อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่

- โครงการพัฒนาต้นน้ำหน่วยที่ 27  อำเภอท่าวังผา 

จังหวัดน่าน

- โครงการพัฒนาต้นน้ำหน่วยที่ 29  แม่ตาช้าง 

อำเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

- โครงการพัฒนาต้นน้ำหน่วยที่ 32  ดอยมูเซอ 

อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

- โครงการพัฒนาต้นน้ำหน่วยที่ 34  ขุนงาว 

อำเภองาว  จังหวัดลำปาง

 

7. โครงการพัฒนาต้นน้ำหน่วยที่ 29 คือที่ใด

ก. ห้วยทุ่งจ๊อ อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่

ข. อำเภอท่าวังผา  จังหวัดน่าน

ค. แม่ตาช้าง อำเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

ง. ดอยมูเซอ อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

ตอบ       ค. แม่ตาช้าง  อำเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย               

 

8. บุคคลใดเป็นผู้รักษาการพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ง. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตอบ       ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพ.ศ. 2504

 

 

1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

รวมแนวข้อสอบราชการ

แจกฟรีแนวข้อสอบ [0]

NEW PRODUCTS

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม137,390 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด96,668 ครั้ง
เปิดร้าน23 ส.ค. 2559
ร้านค้าอัพเดท15 ส.ค. 2561

RECOMMENDED

ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านแนวข้อสอบราชการ
แนวข้อสอบราชการ
แนวข้อสอบ แนวข้อสอบราชการ ข้อสอบราชการ หนังสือสอบ คู่มือสอบ เปิดสอบงานราชการ สอบราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน
เบอร์โทร : 0930921748
อีเมล : maneenuchnch@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก