lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

คู่มือเตรียมสอบกรมอุทยานแห่งชาติ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

เจ้าของร้าน

 

วามรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมอุทยาน

 

1.ภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ หมายถึง ข้อใด

 1.CITES    2.CWWI    3.CISW    4.CISE

 

 ตอบ ข้อ  1.CITES 

 

2. (WWF) หมายถึงองค์การ ข้อใด

 1. องค์การคุ้มครองสัตว์ป่า     2.องค์การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

 3. องค์การอนุรักษ์ทางทะเล   4.องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล

 

ตอบ ข้อ 4.องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล

 

3. กรมอุทยานแห่งชาติได้แจ้งประกาศปิดอุทยานแห่งชาติใดในจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องจากน้ำเพิ่มมากขึ้น ระหว่างวันที่ 1 ก.ย. –30 พ.ย. 2554 นี้

 1.อุทยานแห่งชาติทองภาภูมิ    2.อุทยานแห่งชาติลำคลองงู

 3.อุทยานแห่งชาติเขาแหลม     4.อุทยานแห่งชาติเอราวัณ

 

ตอบ ข้อ  2.อุทยานแห่งชาติลำคลองงู

 

4.อุทยานแห่งชาติใด ลดค่าบริการครึ่งราคาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไทย ตั้งแต่วันที่ 10 ส.ค. 2554

 1.อุทยานแห่งชาติศรีลานนา          2.อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

 3.อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร   4.อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช

 

ตอบ ข้อ 3.อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร

 

5. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า พันธุ์พืชได้จัดกิจกรรมการประชุมพรรณพฤษชาติของประเทศไทยครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2554 ณ จังหวัดใด

 1. เชียงราย    2.เชียงใหม่    3.นครราชสีมา    4.ชลบุรี

 

ตอบ ข้อ  2.เชียงใหม่  

 

6. วารสารใดเป็นวารสารที่เสนองานวิจัย บทความด้านอนุกรมวิธานพืช โดยเฉพาะพืชที่มีท่อลำเลียง

 1. Thai forest     2. Thai Bolletin 

 3.Thai forest Bolletin    4.Thai Bolletin forest

 

ตอบ ข้อ  3.Thai forest Bolletin

 

7. เหตุที่เครื่องบินตกในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อยู่ในจังหวัดใด

 1.เพชรบุรี    2.นครราชสีมา    3.ราชบุรี    4.นครนายก

 

ตอบ ข้อ .เพชรบุรี 

 

8.เหมืองแร่ดีบุกเก่านับพันไร่ ในพื้นที่ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี อยู่จังหวัดใด

 1.เพชรบุรี    2.นครราชสีมา    3.ราชบุรี    4.นครนายก

 

ตอบ ข้อ  3.ราชบุรี 

 

9.กรณีปัญหาบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ที่เป็นข่าว ณ ปัจจุบัน ที่อำเภอวังน้ำเขียว คืออุทยานอะไร

 1.อุทยานเขาใหญ่    2.อุทยานแห่งชาติผาแต้ม    3.อุทยานแห่งชาติตาพระยา    4.อุทยานแห่งชาติทับลาน 

 

ตอบ ข้อ  4.อุทยานแห่งชาติทับลาน 

 

10. เอกสารสิทธิที่กรมป่าไม้เป็นผู้ให้สิทธิทำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ หมายถึงข้อใด

 1. ภบท.5    2.สทก.    3.สปก.    4.สทส

 

ตอบ ข้อ  2.สทก

 

11.พื้นที่ป่าสงวน อ.วังน้ำเขียว หากเข้าไปในป่าสงวนโดยสุจริตไม่มีเจตนาบุกรุกป่าก็ให้ผ่อนผันอยู่ต่อภายในกี่ปี

 1. 10 ปี    2. 15 ปี    3.20 ปี    4. 25 ปี

 

ตอบ ข้อ 2. 15 ปี

 

12. กรณีพบเห็นไฟไหม้ป่า ควรแจ้งหมายเลขใด

 1. 1362    2. 1550    3. 1430    4.1662

 

ตอบ ข้อ 1. 1362

 

13. ใครดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศในปัจจุบัน

 1.นายธีรชัย ภูวนาถนรานุบาล    2.นางกฤษณา สีหรักษ์

 3.นายสุรพงษ์ โตวิจักษ์ชัยกุล      4. พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก

 

ตอบ ข้อ  3.นายสุรพงษ์ โตวิจักษ์ชัยกุล

 

14.รัฐมนตรีคนปัจจุบันว่าการกระทรวงใดที่ได้ฉายา “พญาอินทรีอีสาน”

 1.นายธีรชัย ภูวนาถนรานุบาล    2.นางกฤษณา สีหรักษ์

 3.นายสุรพงษ์ โตวิจักษ์ชัยกุล     4. พล.ต.อ.ประชา  พรหมนอก

 

ตอบ ข้อ   4. พล.ต.อ.ประชา  พรหมนอก

 

15.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงใดที่ได้ฉายา “โรมานอฟ” ม้ามืดแบบส้มหล่น

 1.นายธีรชัย ภูวนาถนรานุบาล  2.นางกฤษณา สีหรักษ์

 3.นายสุรพงษ์ โตวิจักษ์ชัยกุล   4. พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก

 

ตอบ 2.นางกฤษณา สีหรักษ์

 

16. รัฐมนตรีว่าการกระทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นสส.ในจังหวัดใด

 1. เลย    2.นครพนม    3.ยโสธร    4.สกลนคร

 

ตอบ ข้อ 1. เลย 

 

17. ภาษีสรรพสามิตรรถยนต์นั่งส่วนบุคคล 1500 ซีซี เก็บภาษีเท่าไร

 1. 3%    2.12%    3.17%    4.25%

 

ตอบ ข้อ  4.25%

 

18.การคืนภาษีสรรพสามิตรรถยนต์คันแรกมีผลตั้งแต่เมื่อใดถึงเมื่อใด

 1. 1 ต.ค.2554 – 31 ธ.ค. 2554     2. 1ต.ค.2554 – 31 ธ.ค. 2555

 3.1 พ.ย. 2554 – 31 ธ.ค. 2555    4. 1 พ.ย.2554 –1 ต.ค.2555

 

ตอบ ข้อ 1ต.ค.2554 – 31 ธ.ค. 2555

 

19. การปรับขึ้นรายได้ให้กับข้าราชการ ระดับปริญาตรี 15,000 บาท และรายได้ขั้นต่ำ 300 บาท มีผลตั้งแต่วันที่เท่าไร

 1. 1 ต.ค. 2554    2. 31 ธ.ค.2554    3.1 ม.ค.2555    4.1 เม.ย.2555

 

ตอบ ข้อ  3.1 ม.ค.2555

 

20. จังหวัดใดในปัจจุบัน ไม่ประสบปัญหาน้ำท่วมที่เกิดอยู่

 1.เชียงใหม่    2.พิษณุโลก    3.เลย    4.อุบลราชธานี

 

ตอบ ข้อ 3.เลย

 

21. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 มีผลบังคับใช้เมื่อใด

 1. 1 มกราคม 2547    2.1 มีนาคม 2547    3. 1 กรกฎาคม 2547    4. 1 กันยายน 2547

 

ตอบ ข้อ 1. 1 มกราคม 2547

 

22.ตามระเบียบข้อ 21 คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรให้มีการจ้างพนักงานราชการสำหรับการปฏิบัติงานของส่วนราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (8) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ใด

 1. 2504     2.2547      3.2521     4.2534

 

ตอบ ข้อ 4.2534

 

23. “คณะกรรมการ” ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 หมายความว่าอะไร

 1. คณะกรรมการพนักงานราชการ    2.คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

 3.คณะกรรมการส่วนงานราชการ     4.คณะกรรมการของส่วนงานรัฐ

 

ตอบ ข้อ 2.คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

 

24. ข้อใดไม่ใช่ “หัวหน้าส่วนราชการ” ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

 1. ปลัดกระทรวง    2.ปลัดทบวง    3.อธิบดี    4.เลขาธิการ

 

ตอบ ข้อ 4.เลขาธิการ

 

25. บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างโดยได้รับค่าตอบแทนจากงบประมาณของส่วนราชการ หมายถึง ข้อใด

 1.ลูกจ้างสัญญาจ้าง    2.ข้าราชการ    3.พนักงานราชการ    4.พลเรือน

 

ตอบ ข้อ  3.พนักงานราชการ

 

26.ให้ตำแหน่งใดในคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรักษาการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

 1. ปลัดกระทรวง    2.ปลัดทบวง    3.อธิบดี    4.เลขาธิการ

 

ตอบ ข้อ 4.เลขาธิการ

 

27. พนักงานราชการมีกี่ประเภท ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

 1. 2 ประเภท    2. 3 ประเภท    3. 4 ประเภท    4. 5 ประเภท

 

ตอบ ข้อ 1. 2 ประเภท 

 

28. ข้อใดคือประเภทของพนักงานราชการ

 1.ลูกจ้างตามสัญญาจ้าง    2.ข้าราชการพิเศษ    3.พนักงานราชการทั่วไป    4.ข้าราชการพลเรือน

 

ตอบ ข้อ 3.พนักงานราชการทั่วไป

 

29.พนักงานราชการซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะเป็นงานทั่วไปของส่วนราชการในด้านต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด

 1. งานบริการ    2.งานธุรการ    3.งานเทคนิค    4.งานวิชาชีพเฉพาะ

 

ตอบ ข้อ 2.งานธุรการ

 

30. พนักงานราชการซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะที่ต้องใช้ความรู้หรือความเชียวชาญสูงมากเป็นพิเศษเพื่อปฏิบัติงานในเรื่องที่มีความสำคัญและจำเป็นเฉพาะเรื่องของส่วนราชการ คือพนักงานราชการ ประเภทใด

 1. พนักงานราชการทั่วไป    2.พนักงานราชการวิชาชีพเฉพาะ

 3.พนักงานราชการพิเศษ     4. ข้าราชการพิเศษ

 

ตอบ ข้อ 3.พนักงานราชการพิเศษ

1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

รวมแนวข้อสอบราชการ

แจกฟรีแนวข้อสอบ [0]

NEW PRODUCTS

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม137,436 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด96,689 ครั้ง
เปิดร้าน23 ส.ค. 2559
ร้านค้าอัพเดท15 ส.ค. 2561

RECOMMENDED

ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านแนวข้อสอบราชการ
แนวข้อสอบราชการ
แนวข้อสอบ แนวข้อสอบราชการ ข้อสอบราชการ หนังสือสอบ คู่มือสอบ เปิดสอบงานราชการ สอบราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน
เบอร์โทร : 0930921748
อีเมล : maneenuchnch@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก