lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

แจกฟรีแนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่ง พนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์

เจ้าของร้าน

1.  การเก็บรวบรวมข้อมูลสนามที่สำคัญและใช้กันทั่วไปได้แก่

 ก. การสังเกต การสัมภาษณ์ การใช้แบบสอบถาม ข. การสังเกต การสัมภาษณ์ การทดลอง

 ค. การสัมภาษณ์ การใช้แบบสอบถาม การทดลอง ง. การสังเกต การทดลอง การใช้แบบสอบถาม

 จ. การรายงาน การทดลอง การใช้แบบสอบถาม

 

 ตอบ ก. การสังเกต การสัมภาษณ์ การใช้แบบสอบถาม

************************************************************************************

2. ข้อใดไม่ใช่หลักของการสังเกตที่ดี

 ก. การสังเกตต้องมีการบันทึกรายละเอียดข้อเท็จจริง

 ข. ผู้สังเกตควรฝึกให้มีทักษะในการใช้เครื่องมือบันทึกผล

 ค. ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จะสังเกตก่อนการสังเกต

 ง. มีความสอดคล้องระหว่างสิ่งที่จะสังเกตกับปัญหาที่จะวิจัย

 จ. ข้อ ค. และ ง.

 

 ตอบ ค. ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จะสังเกตก่อนการสังเกต

*************************************************************************************

3. ข้อใดเป็นข้อจำกัดหรือจุดอ่อนของการสังเกต

 ก. ช่วยให้ได้ข้อจำกัดหรือจุดอ่อนของการสังเกต

 ข. ช่วยให้ได้ข้อเท็จจริงที่เป็นผลพลอยได้

 ค. ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ทั่วถึงทุกแง่ทุกมุมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

 ง. เมื่อรู้ตัวว่าถูกสังเกต อาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ตรงกับความเป็นจริง

 จ. ข้อ ค. และ ง. ถูก

 

 ตอบ จ. ข้อ  ค. และ ง. ถูก

*************************************************************************************

4. คุณลักษณะข้อใดที่ผู้สัมภาษณ์ไม่มีก็ได้

 ก. พูดชัดเจน แจ่มใส ใช้ภาษาที่ถูกต้อง

 ข. สามารถสร้างบรรยากาศของความไว้วางใจ

 ค. ถ้าการสัมภาษณ์ต้องใช้ภาษาอื่นผู้สัมภาษณ์ควรจะพูดสัมภาษณ์

 ง. รู้จักจดบันทึกการสัมภาษณ์ให้เป็นระเบียบ จ. ไม่มีข้อถูก

 

 ตอบ จ. ไม่มีข้อถูก

*************************************************************************************

5. คำถามที่ผู้สัมภาษณ์ไม่ควรใช้คือข้อใด

 ก. คำถามแบบกว้างๆ ข. ถามให้ตรงจุดที่สุด

 ค. คำถามยั่วยุให้อยากตอบ ง. คำถามที่มีลักษณะติดต่อกันเป็นลูกโซ่

 

 ตอบ ก. ไม่ควรใช้คำถามแบบกว้างๆ หรือแบบครอบจักรวาล

************************************************************************************

6. ข้อใดมิใช่ลักษณะการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview)

 ก. กำหนดหรือเตรียมคำถามไว้ล่วงหน้า

 ข. เป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามซึ่งมีแนวคำถามไว้ให้เลือก

 ค. ผู้สัมภาษณ์เปิดโอกาสให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นของตนเอง

 ง. ใช้คำถามกับผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนเหมือนกันหมด

 จ. ข้อ ข. และ ง.

 

 ตอบ ก. เป็นการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Structured Interview)

 

*************************************************************************

7. หลักการสัมภาษณ์ควรปฏิบัติตามข้อใดเป็นประการแรก

 ก. ศึกษาในเรื่องที่ตนจะไปสัมภาษณ์ ข. ศึกษาประวัติส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์

 ค. เลือกผู้ให้สัมภาษณ์อย่างรอบคอบ ง. ผู้ให้สัมภาษณ์มีอคติต่อเรื่องที่จะสัมภาษณ์เพียงใด

 จ. สร้างความสัมพันธ์กับผู้ให้สัมภาษณ์

 

 ตอบ ก. ศึกษาในเรื่องที่ตนจะไปสัมภาษณ์

*************************************************************************

8. ผู้สัมภาษณ์ไม่ควรปฏิบัติในการสัมภาษณ์ตามข้อใด

 ก. ศึกษาประวัติของผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งในอดีตและปัจจุบัน

 ข. ไม่สัมภาษณ์ผู้ที่มีอคติต่อเรื่องที่จะสัมภาษณ์

 ค. สร้างความสัมพันธ์ เป็นกันเองกับผู้ให้สัมภาษณ์

 ง. ไม่จำเป็นต้องสร้างคำถามไว้ล่วงหน้า

 จ. ไม่ถามในสิ่งที่ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ต้องการตอบ

 

 ตอบ ง. คำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ต้องมีการวางแผนและอาจต้องสร้างคำถามไว้ล่วงหน้า

*************************************************************************

9. ข้อใดไม่ควรปฏิบัติในการสัมภาษณ์

 ก. ให้ผู้ให้สัมภาษณ์พูดมากกว่าฟัง ข. ไม่ควรใช้คำถามนำ

 ค. ตะล่อมให้ผู้ให้สัมภาษณ์ตอบในประเด็น ง. ไม่แสดงอาการเบื่อหน่ายให้ผู้สัมภาษณ์เห็น

 จ. ไม่มีข้อถูก

 

 ตอบ จ. ไม่มีข้อถูก

*************************************************************************

10. การบันทึกผลสัมภาษณ์มีหลักการปฏิบัติตามข้อใด

 ก. บันทึกผลทันที ข. บันทึกระหว่างการสัมภาษณ์

 ค. บันทึกหลังการสัมภาษณ์เสร็จใหม่ๆ ง. บันทึกตามที่สะดวก

 จ. ข้อ ก. ข้อ ข. และข้อ ค.

 

 ตอบ จ. บันทึกผลทันที อาจบันทึกระหว่างการสัมภาษณ์ หรือหลังการสัมภาษณ์เสร็จใหม่ๆ ไม่ควร  ทิ้งไว้นาน อาจหลงลืมหรือคลาดเคลื่อนได้

*************************************************************************

11. ข้อความในการบันทึกผลสัมภาษณ์ ควรประกอบด้วยอะไรบ้าง

 ก. ชื่อและที่อยู่ของผู้ให้สัมภาษณ์ ข. วัน เดือน ปี ที่สัมภาษณ์

 ค. ผลการสัมภาษณ์ ง. สรุปผลการสัมภาษณ์

 จ. ถูกทุกข้อ

 

 ตอบ จ. ถูกทุกข้อ

 

*************************************************************************

12. ข้อใดมิใช่ข้อดีของการสัมภาษณ์

 ก. สิ้นเปลืองเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่ายน้อย 

 ข. ช่วยให้รู้ข้อเท็จจริงบางเพิ่มเติมในขณะสัมภาษณ์

 ค. สามารถเก็บข้อมูลได้จากบุคคลทุกประเภท ทุกเพศ ทุกวัย

 ง. สามารถหาข้อเท็จจริงที่ยุ่งยากซับซ้อนซึ่งแอบแฝงอยู่ได้

 จ. เมื่อมีข้อข้องใจหรือไม่เข้าใจคำถามก็สามารถทำความเข้าใจกันได้

 

 ตอบ ก. ข้อจำกัดของการสัมภาษณ์มักจะสิ้นเปลืองเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่ายน้อย

*************************************************************************************

13. ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์จะเชื่อถือได้เพียงใด ขึ้นอยู่กับข้อใด

 ก. เวลา ข. ค่าใช้จ่าย

 ค. ผู้สัมภาษณ์ ง. ผู้ให้สัมภาษณ์ จ. ถูกทุกข้อ

 

 ตอบ ค. ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์จะเชื่อถือได้เพียงใด ขึ้นอยู่กับความรู้และประสบการณ์

  ของผู้สัมภาษณ์เป็นส่วนใหญ่

*************************************************************************************

14. ข้อดีของแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open-ended Questionnaire) คือข้อใด

 ก. สร้างคำถามได้ง่าย ข. ผู้ตอบมีโอกาสใช้ความคิดได้อย่างเสรี

 ค. ได้ข้อมูลที่เป็นความคิดเห็น ทัศนคติ ง. ข้อ ก. และ ข.

 จ. ถูกทุกข้อ

 ตอบ จ. ถูกทุกข้อ

*************************************************************************

15. ข้อจำกัดของแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open-ended Questionnaire) คือข้อใด

 ก. ไม่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ตอบ ข. รวบรวมคำตอบยาก

 ค. ผู้ตอบไม่มีโอกาสใช้ความคิดได้อย่างเสรี ง. ข้อ ก. และ ข.

 จ. ถูกทุกข้อ

 

 ตอบ ง. ข้อ ก. และ ข.

*************************************************************************

1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

รวมแนวข้อสอบราชการ

แจกฟรีแนวข้อสอบ [0]

NEW PRODUCTS

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม137,366 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด96,653 ครั้ง
เปิดร้าน23 ส.ค. 2559
ร้านค้าอัพเดท14 ส.ค. 2561

RECOMMENDED

ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านแนวข้อสอบราชการ
แนวข้อสอบราชการ
แนวข้อสอบ แนวข้อสอบราชการ ข้อสอบราชการ หนังสือสอบ คู่มือสอบ เปิดสอบงานราชการ สอบราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน
เบอร์โทร : 0930921748
อีเมล : maneenuchnch@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก