lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

แจกฟรีแนวข้อสอบวิศวกรไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

เจ้าของร้าน

ข้อสอบการคำนวนงบดุลบัญชี  ข้อมูลเพิ่มเติม 

 

ณ วันต้นปี 2555 มีค่าบำรุงสมาชิกค้างรับ 9,000 บาท ดอกเบี้ยค้างรับ 3,000 บาท ค่าโฆษณาจ่ายล่วงหน้า 5,000 บาท ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดค้างจ่าย 2,000 บาท 

 

1. รายได้ค่าบำรุงสมาชิกสำหรับปี 2555 เท่ากับเท่าใด 

 ก. 176,000 บาท ข. 158,000 บาท 

 ค. 152,000 บาท ง. 134,000 บาท 

 จ. ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง 

 

 ตอบ ง. คำนวณหารายได้ค่าบำรุงสมาชิกสำหรับปี 2555 

 เงินสดรับจากค่าบำรุงสมาชิก 155,000 

 หัก ค่าบำรุงสมาชิกรับล่วงหน้าปลายปี 12,000 

  ค่าบำรุงสมาชิกค้างรับต้นปี  9,000  21,000 

 \ รายได้ค่าบำรุงสมาชิก 134,000 

****************************************************************

2. รายได้สำหรับปี 2555 มีจำนวนรวมทั้งสิ้นเท่ากับเท่าใด 

 ก. 309,000 บาท ข. 289,000 บาท 

 ค. 285,000 บาท ง. 261,000 บาท 

 จ. 265,000 บาท 

 

 ตอบ จ. คำนวณหาดอกเบี้ยรับสำหรับปี 2555 

 เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ 29,000 

 หัก ดอกเบี้ยค้างรับต้นปี 3,000 

 \ ดอกเบี้ยรับ 26,000 

 ยอดรวมรายได้สำหรับปี 2555 

 ค่าบำรุงสมาชิก 134,000 

 การจัดสัมมนา 58,000 

 จำหน่ายวารสาร 43,000 

 ดอกเบี้ยรับ 26,000 

 รายได้เบ็ดเตล็ด   4,000 

  \ ยอดรวม 265,000 

****************************************************************

3. ในปี 2555 รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเท่ากับเท่าใด 

 ก. 106,000 บาท ข. 62,000 บาท 

 ค. 82,000 บาท ง. 86,000 บาท 

 จ. 58,000 บาท 

 

 ตอบ ข.  สมาคมไทยงบรายได้และค่าใช้จ่าย 

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 

 รายได้ : 

 ค่าบำรุงสมาชิก 134,000 

 การจัดสัมมนา  58,000 

 จำหน่ายวารสาร  43,000 

 ดอกเบี้ยรับ  26,000 

 รายได้เบ็ดเตล็ด  4,000 265,000 

 ค่าใช้จ่าย : 

 เงินเดือน  53,000 

 ค่าเช่า  19,000 

 ค่าน้ำค่าไฟ  9,000 

 ค่าโฆษณา  17,000 

 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด   8,000 

 ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนา  40,000 

 ค่าจัดพิมพ์วารสาร   33,000 

 ค่าเสื่อมราคา  24,000  203,000 

 \ รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย  62,000 

****************************************************************

5. ในปี 2555 เงินสดจ่ายสำหรับเงินเดือนและค่าเช่ามีจำนวนเท่ากับเท่าใด 

 ก. 51,000 บาท ข. 93,000 บาท 

 ค. 77,000 บาท ง. 67,000 บาท 

 จ. ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง 

 

 ตอบ ง. คำนวณเงินสดจ่ายเงินเดือนและค่าเช่าในปี 2555 

 เงินเดือน  53,000 

 ค่าเช่า  19,000 

  72,000 

 บวก ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าปลายปี   8,000 

  80,000 

 หัก เงินเดือนค้างจ่ายปลายปี  13,000 

 \ เงินสดจ่ายเงินเดือนและค่าเช่า  67,000 

****************************************************************

6. ในปี 2555 เงินสดจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายมีจำนวนรวมทั้งสิ้นเท่ากับเท่าใด 

 ก. 171,000 บาท ข. 187,000 บาท 

 ค. 174,000 บาท ง. 195,000 บาท 

 จ. ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง 

 

 ตอบ ก. คำนวณเงินสดจ่ายค่าโฆษณาในปี 2555 

 ค่าโฆษณา 17,000 

 หัก ค่าโฆษณาจ่ายล่วงหน้าต้นปี  5,000 

 \ เงินสดจ่ายค่าโฆษณา 12,000 

 คำนวณเงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดในปี 2555 

 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด  8,000 

 บวก ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดค้างจ่ายต้นปี  2,000 

 \ เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 10,000 

 เงินสดจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้นในปี 2555 

 เงินเดือนและค่าเช่า 67,000 

 ค่าน้ำค่าไฟ  9,000 

 ค่าโฆษณา 12,000 

 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 10,000 

 ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนา 40,000 

 ค่าจัดพิมพ์วารสาร 33,000 

 \ ยอดรวม  171,000 

 

****************************************************************

7. เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ ณ วันต้นปี 2555 มีจำนวนเท่ากับเท่าใด 

 ก. 363,000 บาท ข. 339,000 บาท 

 ค. 567,000 บาท ง. 304,000 บาท 

 จ. 602,000 บาท 

 

 ตอบ ข. คำนวณเงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ ณ วันต้นปี 2555 

 เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันปลายปี 453,000 

 บวก เงินสดจ่าย 171,000 

 624,000 

 หัก เงินสดรับ (155,000 + 58,000 + 43,000 + 29,000) 285,000 

 \ เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันต้นปี 339,000

8  บริษัท กขค จำกัด มีสินทรัพย์ 28,000 บาท มีหนี้สิน 10,000 บาท และมีทุนเรือนหุ้น 7,000 บาท ยอดคงเหลือ

 ในบัญชีกำไรสะสมเท่ากับ.........บาท ?

 ก. 31,000 ข. 17,000

 ค. 25,000 ง. 11,000

 

 ตอบข้อ ง. คำนวณประกอบ

 จากสมการบัญชี :- สินทรัพย์รวม   =  หนี้รวม  + ส่วนของเจ้าของ

 28,000  = 10,000  + ส่วนของเจ้าของ 

   \ ส่วนของเจ้าของ = 28,000 - 10,000 บาท

 = 18,000 บาท

  ส่วนของเจ้าของ = ทุนเรือนหุ้น + กำไรสะสม

 18,000 = 7,000 + 11,000

****************************************************************

9. ระหว่างปีที่ผ่านมาบริษัทบุญมา จำกัด มีรายการสินทรัพย์เพิ่มขึ้น 2,000 บาท รายการหนี้สินลดลง 1,000 บาท รายการทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้น 2,000 บาท และมีกำไรสุทธิประจำปี 3,000 บาท กิจการจ่ายเงินปันผล เท่ากับ........บาท ?

 ก. 1,000 ข. 2,000

 ค. 3,000 ง. 4,000

 

 ตอบข้อ ข. คำนวณประกอบ 

 จากสมการบัญชี :- สินทรัพย์รวม   =  หนี้รวม  + ส่วนของเจ้าของ

   \ ส่วนของเจ้าของ = หนี้สินลด (Dr.) + ทุนเรือนหุ้นเพิ่ม (Cr.)

 + กำไรสุทธิ (Cr.) – จ่ายเงินปันผล (Dr.)

  จ่ายเงินปันผล = ทุนเรือนหุ้นเพิ่ม (Cr.) + กำไรสุทธิ (Cr.)

- หนี้สินลดลง (Dr.) – สินทรัพย์เพิ่ม (Dr.)

 = 2,000 + 3,000 – 1,000 – 2,000  บาท

 = 2,000 บาท

****************************************************************

10. บริษัทสหภัณฑ์ จำกัด มีหนี้สิน 40,000 บาท กำไรสะสม 20,000 บาท และเงินทุนจดทะเบียน 15,000 บาท กิจการนี้มีสินทรัพย์เป็นจำนวน ............. บาท

 ก. 35,000 ข. 45,000

 ค. 55,000 ง. 75,000

 

 

 ตอบข้อ ง. คำนวณประกอบ  

  จากสมการบัญชี :- สินทรัพย์รวม = หนี้รวม + ส่วนของเจ้าของ

 = 40,000 + (15,000 + 20,000)

 = 75,000 บาท

****************************************************************

11. บริษัท มานาน จำกัด บันทึกรายได้จากการขายที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน แต่บริษัทจะไม่รับการจ่ายชำระเงิน จนกว่าจะถึงปีหน้า การปฏิบัติเช่นนี้เป็นตัวอย่างของ

 ก. Clash Basis Accounting  ข. Accrual Accounting

 ค. Historical Costing  ง. Improper Recognition 

 

 ตอบข้อ ข.  ดูคำอธิบายข้อ 1. ประกอบ 

 

****************************************************************

12. บริษัท การเวก จำกัด ซื้อที่ดินเมื่อ 2 ปีที่แล้วในราคา 100,000 บาท เมื่อเร็วๆ นี้กิจการได้รับข้อเสนอขาย

 ที่ดินแปลงนี้ในราคา 125,000 บาท และขณะนี้ที่ดินมีราคาประเมินเป็นเงิน 140,000 บาท มูลค่าประเมิน

 เพื่อเสียภาษีทรัพย์สินเท่ากับ 85,000 บาท บริษัทควรจะแสดงมูลค่าของที่ดินในงบการเงินเป็นจำนวน เท่าไร

 ก. 100,000 ข. 125,000

 ค. 140,000 ง. 85,000

 

 ตอบข้อ ก.  การบันทึกรายการสินทรัพย์และหนี้สินถือเกณฑ์ราคาต้นทุน ซึ่งหมายถึงราคาที่เกิดขึ้น

 จากการซื้อขายที่คำนวณได้อย่างมีหลักเกณฑ์ โดยไม่ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของคนใดคนหนึ่ง

 มีหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีเป็นหลักฐานที่เชื่อถือและเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

 ทุกฝ่ายเป็นการปฏิบัติโดยถือหลักราคาทุน (Cost Concept) ซึ่งมีความสัมพันธ์หลัก

 ความดำรงอยู่ของกิจการ (Going Concept) และหลักการใช้หลักการอันเที่ยงธรรม (Materiality)

***************************************************************

14. การคิดต้นทุนของสินทรัพย์ตามงวดบัญชีได้รับประโยชน์จากการใช้สินทรัพย์นั้นเป็นตัวอย่างของหลักการ

 ก. Conservatism ข. Matching

 ค. Materiality ง. Allocation

 

 ตอบข้อ ข.  หลักการจับคู่ค่าใช้จ่ายกับรายได้ (Matching) จะนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการหาผลการดำเนินงานของกิจการ โดยการบันทึกรายได้ตามหลักการเกิดขึ้นของรายได้ (Revenue Recognition) และหลักเงินค้าง (The Accrual Basis) ของงวดบัญชีนั้น แล้วจึงนำค่าใช้จ่ายที่ทำให้เกิดรายได้หรือผลประโยชน์ขึ้นมาจับคู่ และถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีนั้นๆ ด้วย

****************************************************************

15. บริษัท ไทยรุ่งเรือง จำกัด มีส่วนของเจ้าของจำนวน 42,000 บาท ณ วันต้นงวด และจำนวน 46,000 บาท 

ณ วันปลายงวด ผู้ถือหุ้นลงทุน 5,000 บาท ในระหว่างงวด และมีการประกาศและจ่ายเงินปันผล 2,000 บาท

กำไรสุทธิประจำปีเท่ากับ

 ก. 4,000 ข. 2,000

 ค. 3,000 ง. 1,000

 

 ตอบข้อ ง.  คำนวณประกอบ

 ส่วนของเจ้าของ ณ วันปลายงวด 4,600 บาท

 บวก จ่ายเงินปันผล 2,000 บาท

 48,000 บาท

 หัก ส่วนของเจ้าของ ณ วันต้นงวด 42,000

 ลงทุนเพิ่ม 5,000 47,000 บาท

 \ กำไรสุทธิประจำปี 1,000 บาท

 

*************************************************************************************

1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

รวมแนวข้อสอบราชการ

แจกฟรีแนวข้อสอบ [0]

NEW PRODUCTS

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม137,366 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด96,653 ครั้ง
เปิดร้าน23 ส.ค. 2559
ร้านค้าอัพเดท14 ส.ค. 2561

RECOMMENDED

ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านแนวข้อสอบราชการ
แนวข้อสอบราชการ
แนวข้อสอบ แนวข้อสอบราชการ ข้อสอบราชการ หนังสือสอบ คู่มือสอบ เปิดสอบงานราชการ สอบราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน
เบอร์โทร : 0930921748
อีเมล : maneenuchnch@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก